Geomorfološka dedišèina v Dolini Triglavskih jezer

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2012 - 187 strani
 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

VSEBINA
9
Hacquetova upodobitev Doline Triglavskih jezer Hacquet 1778
12
SEZNAM PREGLEDNIC
13
Prvi zemljevid zavarovanega Območja v Dolini Triglavskih jezer Hafner 1925 63
15
OMEJITEV PREDMETA IN OBMOJA PREUEVANJA
17
V Dolini Triglavskih jezerje tudi okrog 150 kraških jam in brezen
18
Preučevano območje
19
Nekatere reliefne oblike so velike več kilometrov
23
Niz kotličev na podih južno od Prehodavcev
112
Shematski prikaz sufozijskih vrtač v morenskem gradivu
114
Kraški jarki oziroma kraškim jarkom podobne oblike so najbolje vidni na letalskih posnetkih GURS 2010
115
Manjša kotanja z jezerskimi sedimenti zahodno od Močivca
117
Obsežna melišča pod Jezerskim grebenom
118
Podorno gradivo izpod Čela
119
VREDNOTENJE GEOMORFOLOKE DEDIINE DOLINE TRIGLAVSKIH JEZER
121
Geomorfološke enote v Dolini Triglavskih jezer
123

Geomorfoioški zemljevid dela Kaninskega pogorja v merilu 1 500 Kunaver 1983
25
Kosmata iašta je zaradi goste vegetacije skorajda nedostopna
27
GEODIVERZITETA IN GEOMORFOLOKA DEDIINA
28
Področja varstva narave od prepoznavanja vrednih delov narave do ukrepov njihovega varstva prirejeno po Skoberne 2005 Mikuš 2006
32
Kvantitativna merila švicarske metode
43
Kvantitativna merila portugalske metode
44
Kvantitativna merila metode merjenja turističnega potenciala geomorfoioških oblik
45
Kvantitativna merila španske metode
48
JULIJSKE ALPE TRIGLAVSKI NARODNI PARK
49
Naravne vrednote v Sloveniji po zvrsteh medmrežje 3 33
51
Zavarovana Območja v Triglavskem narodnem parku
55
DOLINA TRIGLAVSKIH JEZER
56
Geoioški zemljevid območja
59
Jurskiapnenciznačiine rdečkaste barve južno od Jezera v Ledvicah
60
Greben Tičaric in Zelnaric iz cordevoiskega apnenca je narinjen na jurske sklade
61
Amonit vzidan v steno Koče pri Triglavskih jezerih
62
Prvo Triglavsko jezero leži v kotanji ob južnem vznožju Zadnjiškega ali Vodnikovega Vršaca in je večji dei leta pokrito s snegom
63
Stoječe vode v Dolini Triglavskih jezer in njihova poimenovanja v temeljnih virih
64
Jezero v Ledvicah je največje jezero v Dolini Triglavskih jezer
66
Naravne vrednote v Dolini Triglavskih jezer
71
GEOMORFOLOKA ANALIZA DOLINE TRIGLAVSKIH JEZER
74
Stopničasta izobiikovanost površja je posledica ekstenzije normalne biokovne tektonike in različno hitrega tonjenja posameznih blokov
75
Geoioški prerez čez zgornji dei Doline Triglavskih jezer
78
Geoioški prerez čez Dolino Triglavskih jezer pri Jezeru v Ledvicah
79
Zaobljeno čelo sklada pod Veiikimi vrati
80
Območja iaštov v Dolini Triglavskih jezer
81
Umetniška upodobitev iedenika v Dolini Triglavskih jezer proti koncu poiedenitve
84
Ostenje grebena Lepega Špičja razčienjujejo tri manjše krnice
85
Mutonirano površje pod Jezerom v Ledvicah
87
Jezerske kotanje so delo iedenika zelo verjetno tudi zakrasevanja Na fotografiji je pogled na Dvojno jezero s Tičarice
88
Ledeniško gradivo v Dolini Triglavskih jezer največ ga je v njenem severnem in vzhodnem delu
89
Največ iedeniških nanosov je med Prehodavci in Zeienim jezerom
91
Dobro vidna ostra meja med z morenskim gradivom pokritim površjem in giadkimi iašti podovjužno pod Prehodavci
92
Shematski prikaz iedeniškega preoblikovanja in odlaganja morenskega gradiva na jurskih apnencih
93
Shematski prikaz nastanka iedeniške grbine z repom
94
Shematski prikaz nastanka morenskih krp in zakrasevanja
95
Razpoke in prelomi v laštih se najbolje vidijo na letalskih posnetkih kot je razvidno na primeru območja Velikih vrat GURS 2010
97
Shematski prikaz nastanka balvanske kraške mize
100
Škavnica na Gladkem laštu
102
Korozijske stopničke pod Velikimi vrati
103
Mikrožlebiči nad Jezerom v Ledvicah
105
Makrožlebiči pod Debelim laštom
107
Razpadajoči koritasti makrožlebiči pod Velikimi vrati
109
Sistem vzporednih pokiinskih škrapelj
110
Rezultati vrednotenja po geomorfoioških enotah
125
Melišča in podorno gradivo s Poprovca se nasianjajo na spodnje dele ostenja Kanjavca
126
Vizitka enote Hribarice
127
Pusta pokrajina Hribaric nas postavlja pred diiemo ali gre za območje z veliko ali območje z majhno estetsko vrednostjo?
128
Z ledeniškim gradivom prekrita okolica Rjavega jezera
129
Vizitka enote Podi južno pod Prehodavci
131
Podi pod Prehodavci
132
Vizitka enote Morene na vzhodni strani Doline Triglavskih jezer
133
Morene s psevdovrtačami ob planinski poti med Zelenim jezerom in Jezerom v Ledvicah
134
Vizitka enote Jezerski greben
135
Zahodna pobočja Jezerskega grebena so prepadna vzhodna pa kažejo prijaznejše lice
136
Obsežna melišča pod južnim delom grebena so bolj porasla z rastlinjem med katerim so tudi redke rastlinske vrste
137
Edinstvena kulisa Lepega Špičja z Dvojnim jezerom v ospredju
138
Vizitka enote Greben Lepo ŠpičjePiaski VogeiČeio
139
Tektonsko močno pretrto območje nima dominantne reliefne oblike
140
Vizitka enote Lašti in mutonirano površje med Ledvico in planino Pri utah
141
Mutonirano površje južno od Jezera v Ledvicah
142
Vizitka enote Lašti pod gozdom z vmesnimi kraškimi kotanjami
143
Zaobljene škraplje zahodno od Koče pri Triglavskih jezerih
144
Vizitka enote Debeli lašt
145
Makrožlebiči v spodnjem delu Debelega lašta so vidni že od daleč
146
Vizitka enote Gladki lašt
147
Obsežni nagnjeni skladi Gladkega lašta
148
Vizitka enote Podi Za dolino in Pri bajti
149
Podi Pri bajti kjerje nekoč stal pastirski stan
150
Vizitka enote Velika vrata
151
Lašti na območju Velikih vrat v kotanji pod prevaiom je veliko število kraških miz
152
Vizitka enote Kosmata lašta
155
V Petem jezeru morenski rep reliefne oblike crag and taltvori izrazit pomol
156
RAZPRAVAIN SKLEPI
158
Znanstvena vrednost geomorfoloških enot v Dolini Triglavskih jezer
161
Znanstvena vrednost geomorfoloških enot
162
Ekološka vrednost geomorfoloških enot v Dolini Triglavskih jezer
163
Ekološka vrednost geomorfoloških enot
164
Estetska vrednost geomorfoioških enot v Dolini Triglavskih jezer
165
Estetska vrednost geomorfoioških enot
166
Kulturna in ekonomska vrednost geomorfoioških enot v Dolini Triglavskih jezer
167
Kulturna in ekonomska vrednost geomorfoioških enot
168
Obstoječa in predlagana geomorfoioška dediščina v Triglavskem narodnem parku
170
Za razumevanje nastanka kraških miz izjemnih in razmeroma redkih reliefnih oblik je nujna razlaga pojava bodisi na informacijskih tablah bodisi v o...
171
SEZNAM VIROV IN LITERATURE
175
SEZNAM SLIK
184
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki