Stična: Železnodobna naselbinska keramika / Iron Age Settlement Pottery

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. sep. 2016 - 448 strani

 


Cvinger nad Virom pri Stični velja za eno najpomembnejših železnodobnih središč na območju jugovzhodnih Alp. Njegova pomembnost se ne izraža zgolj v velikosti in umeščenosti v prostor, ampak tudi v ekonomski moči prebivalstva, ki jo je moč razbrati iz bogatih najdb najdenih na stiških nekropolah. Do sedaj je bilo o Stični objavljeno lepo število znanstvenih razprav, člankov in monografij, ki večinoma obravnavajo najdbe z grobišč. Predstavljeni so bili tudi izsledki naselbinskih izkopavanj z mednarodno soudeležbo v letih 1967 do 1974, vendar brez celovite in poglobljene analize keramičnih najdb. Le-tem je posvečena pričujoča knjiga, razdeljena v tri dele.

Prvi del prinaša revizijo naselbinskega stratigrafskega in kronološkega zaporedja, ki omogoča povezavo med pogosto težko opredeljivimi naselbinskimi in utrdbenimi fazami ter pripadajočim večinoma keramičnim gradivom.

Drugi del predstavlja jedro razprave, to je analitične študije keramike (način izdelave, oblike, okras), zaključuje pa se s pogledom na kulturni razvoj naselja in kronološkim okvirjem, kot ga zarisuje keramično gradivo.

Tretji del je kataloška predstavitev reprezentativnega vzorca obravnavanih najdb.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cvinger near Vir pri Stični is considered one of the most important Iron Age center in the southeastern alpine region. Its importance reflects not only in the size and location in the area, but also in the economic power of the population, which can be seen from the rich artefacts found at Stična necropolises. Until now it was published about Stična a number of scientific papers, articles and monographs, mostly dealing with finds from the graves. They were also presented the results of settlement excavations with international participation in the years 1967 to 1974, but without a comprehensive and in-depth analysis of the pottery. It is now dedicated to this book, divided into three parts.

The first part provides a revision of settlement stratigraphic and chronological sequence, which allows connection between the often elusive settlement and fortification phases and their mostly ceramic material.

The second part of the core of the debate, it is an analytical study of ceramics (method of manufacture, shape, decoration), concludes, however, with a view to the cultural development of the village and chronological frame, as it outlines the ceramic material.

The third part is the catalogue of a representative sample of the presented finds.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Predgovor Preface
9
1 Uvod Introduction
11
2 Stratigrafija Stratigraphy
15
3 Keramične najdbe Ceramic finds
97
4 Primerjava keramike Comparison
265
5 Sklep Conclusion
273
6 Katalog Catalogue
287
7 Literatura Bibliography
341
8 Table Plates
349
9 Priloge Appendices
445
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki