تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار

Sprednja platnica
Société asiatique, 1879

Iz vsebine knjige

Mnenja - Napi¹ite recenzijo

Na obièajnih mestih nismo na¹li nobenih recenzij.

Druge izdaje - Prika¾i vse

Bibliografski podatki