Slike strani
PDF
ePub

cera te greshne ludy vabi de bi se Spokorili , inu s' Bugani fpravili, kakor pravi S. Thom: de Valentia . Deus ideo-per- Ser. 1. de niittit, ut affligamur, ut ei perfectius coniugamur. Kaj me s.s Cos. nite N: N: de lo te novc, zhudne, inu strashne sueisde , Damia, katere vezhkrat na Nebelsoh nam se prikasheio ? De bi my se poflissali Priatelni Boshy ratat , inu vbejshali tem shtrajfingom Boshym, Kakor Psalmit pravi. Pofuit signum pleco vt fugiant à facie arcus. Ah nesgruntana dobruta Boshya ! Dev'ten kir my njemu se v'punt postavimo , inu oroshje teh grehou vsamemo meneozh se zhes Njegovo Mogozhnost se vojskovati, Bug vener je taku dobrutliu de nass sa myr prosli ; samerkajte N. N, kaj pravi S. Grogor. Ecce in.

, Lib.zmga ter nos, do Deum peccando discordiam fecimus , dom tamen ad rel: nos fuos legatos mittit , ut nos ipsi, qui peccavimus ad pacem rogati veniamus. O nesrezhena dobruta Boshja ! katero do vekoma bom zhastil, inu hualil.

Naj li [daj drugi Pissary hualio kulikajn hozheio taiste Firshte, kateri vselej so bily perprauleni gnade, inu dobru. te (voijmu folku deliti. Naj li ħualio krajla Philippa Te. trarca, kateri kirkuli je eden njemu enu supplicirajne, ali proshno sapissano dal prezej je doli sedil, inu kar se jewe njemu pravizhnu sdelu je potpissal: Naj li hualio Perlianske krajle, kateri lo vselej na plazu en ígon imelì, inukakor so tiga shlishali prezej so vse druge opravila fapustili , inu shli poshlushat tega, kateri jeh je klizal. Naj li drugi hualio dobruto kinenskyh krajloa, kateri vselej pred Ivojo kamro en boben dershè, inu kakor eden sa bobna prezej gredò gledat, kaj sheli, inu prossi. Ali kaj s'ena pergliha se more dati te dobrute sgorej imenovanyh krajİou prutu svojinu svestimu folku k' perglihi lubesni, inu milosti Boshij pruti timu pregreshnimu, inu puntarskimu zhloveku? Kateriga Sam Bug prossi, de bi njegove S. gnade deleshen ratal; nezhaka kakor drugi krajly de bi my njega prossili sa milost, inu gnado, nè, nè, ampak : Ad nos, fuos legatos prior mittit , ut nos iph, qui peccauimus ad pacem locum

Infm.cle. rogati veniamus. Ah gvishnu Tam Pater nemo, tampius nemo.

B . Ali

Ali sakaj o Ti moj Bug, inu Stuarnik tulikajn tige greshniga zhloveka lubish? Sakaj shelish de bi tvoj priatel ratal? Sakai fe tulikajn pred nym ponishash, inu taku perferzhnu sa myr profsish? Gdu je tedaj ta greshni zhoTovik? Nej li on taisti nemarni, inu nepanietni, kateri vezh to stuar, kakor Tebe svojga Stuarnika lubi? Sakaj vsy Theologi pravio, de: Peccatum enim est averfio à Deo, Econverfio ad creaturam. Kadar ta zhlovik greshij, harbet G: Bogu, oblizhe pak hudizhu oberne. Bogu sa takrat odpovej, hudizhu pak se poda. Boga pod nogè postavi, hudizha pak na glauo pofadj. G: Bogu v’oblizhe pluva, inu hudizhu se poklajna. Bogu krono s'glave, scepter is roke vsaņe, inu hudizha krona, inu na stol svojga terza

ga postavi. Synu Boshyga martra, inu Chrisha. Rursum Heb. 6. crucifigentes Dominum lesum. Inu vener zhes vse letu poshi

lash sa myr prossit tiga hudobniga zhloveka. Oh' tam Pater nemo, tam pius nemo ! Oh velika, nesrezhena dobrụta , inu lụbesan Boshja! Katero gvishnu sgruntat memorem.

Povejdò meni N: N: , Nej li rejss kadar bi eden v' mej nami mozhnu se salubil v’muhe, v' komnarje, v zhervizhe, inu v mraulinize, vsy bi se letemu zhudili, inu sa nepametniga dershali. Ali she dalej, kadar bi lete shivali tega salubleniga zhloveka grisle., inu martrale, inu vener ta zhlovik bi nemogal od tuistih se lozhit, temuzh she vselej ble bi.yh lubil. Ah moj Gospud, inu Bug! Ti si krajl zhes vse krajle, zhes semlo, inú nebu. My pak smo ene negnusne muhe, inu shkodlivi zhervizhi, kateri tebe s' nashim greshnim djaniom reshalimo, inu martraino, inu vener shelish s'nainy myr imejti, inucilu se hualish, de

na semulo si pristal to shkodlivo shival iskati, inu klizat Mart, 2. rekozh. Nin veni vacare iuftos , fed peccatores. Se hua

lish de na dauri tiga silnu nehvaleshniga zhlavekil

tarkash, inu prossish de bi tebe k' sebi perpustil. Ego sto Apoc.,3. ad oftiuin, u pulso. Inu,cilu de je taku salublen de neinore

pres njega prebivat, Deliciæ meæ effe cum filijs hominum , Inu sheli de bi víy zhiharnu greshniki, inu greshinze vse

[ocr errors]

shusi per njemu bily. Venite ad me omnes, qui laboratis , & Matt. 11. onerati eftis, bego reficiam vos. Satorai ta lubesnivi Odreshenik nafhi meni naprej pride raunu kakor vni reuni, inu ran poln Lazarus, kateri pred daúrj tiga bogatiga niosha je leshal, inu zhakal, de bi njemu odperli, ter njegovo

ter njegovo Luc. 16, pohleuno proshno vshlishali, ali nej bilu obeniga de bi se zhes njega vsmilil; ta greshni zhlovik je raunu pak kakor taisti bogati neusmileni mosh pruti temu lubesnivimu Isvelizherju svojmu , kateri pred dauri njegoviga ferza: leshi, kluka, prossi de bi njegovo proshno vshlishali , inu myr fturili shnym, inu dokler letu nebo dosegal pozhitka nemore imejti.

Kakor ozhitnu se je vidilu v Paradishi, kadar Adam G: Bogu se je bil v'punt postavil, Bug prézej v Paradish pride, inu Adama ijszhe . Deambulabat ad auram post meridiem. Inu na vus glafs ga klizhe, Adam, Adamubie's? o Gen 30 moj lubi, inu zártani Adam ! kej si ? meni je dolh zhass po tebi, sakaj sa volo greha kateriga fi ti stüril, fi fe od inene lozhil, inu v’takushni visħi jest sim tebe fgubil, inu Satan je tebe vdubil. Adam ubi es? pouerni fe fupet k'ineni, te pohleunu prossim sturj supet myr is manò, sakaj nemorein terpeti, di bi my dva saurashnika bila

Poshlushajte kaj pravj Vgo Victorin : Non ambutabat , fed deambulabat huc", dilluc, quasi errabundus , vagus, in Cenis quafi nolens fedem suam deferere , nec valens pollutam manfo- 3. nem fuftinere. O Amor Dei ! o crudelitas hominis!

Inu letu se sgodi vsak dan, fakaj kadarkulj ta zhlovik en smerčni greh doperirelse ud G: Boga se lozhi, inu beshij, sakaj. Peccatum separat animam à Deo , Bug pak kateri taku' preferzhnů zhloveka lubi pozhitka ne najde dokler supet s’kusi pravo grevingo ta grushna dusha mijr s'Bugam ne' sturi; od tot pofhila sa nijin suoje Bashadore te Angelze Variche', Pridigarje &c, Inu aku letu nej sadosti fam njega gre iskati, inu kliżat, inu profsit, inu vener ta greshini zhlovik je taku tardauratn de letu Beshije pova. blejnie sanizhuje ? O Amor Dei! O crudelitas hominum!

B 2 Ones

s voo Vicť.

O nesrezhna, inu nesgruntana lubesen Boshija, decaku lubi to nehualeshro, inu hudobno stuartiga zhloveka. Ah sedaj se nezhem vezh zhudit de Tiberius Česar se je bil falubil v'eniga serupeniga lincuorna. Inu de Cesar Caligula eniga kojnia je tưlikain labil, de ukupaj per eni misi sta jedla, v eni hilhi spala. De ena shena v’Egišpti eniga krokotila je lubila kakor ena Matti lubi fuoje edinu deteze, inu cilu v'eni posteli sta ukupaj fpala . Sakai G.Bug pres vse glihe je vezh pruti zhloveku, kakor ta zhlovik pruti tej me pametni shivini. Inu vener Bug tulikain lubi tega zhloveka de pred nijin se ponisha de stonovitnu fa mijr njega profsi, Inu cilu njemu oblubi is suoje fraij, inu dobre vuole vse poverniti, kar je sgubil v’tem zhaffu tega saurashtua. Sakaj imajo samnerkat, de kadar eden en finertni greh dopernelse, takrat sgubi vse njega dobra della', katere v' gnadi. Boshij je sturil; inu vcner Bug njenu oblubi de aků se bode shnijm s’kusi pravo grevingo spravil, inu mije fturil, njemu hozhe supet vse njega dobra della fgublena poverniti. kakor je bilsturil vni Evangelski ozha js suojm soublenim:Sinam.,, kateri ufo fuojo erbszhino s lotarzami lapravil. je bil, h'sadnimu se je bil fgreval, pohlcunu ozlieta suojga sa mijr, inu odpushajne prossil. Ozha prezej, je bil fapovedal de

imajo tu perru, novu , inu lepu oblazhilu pernesti, fakaj jeLucris,

vidil de vus je bil restargan. Citò proferte stolam primam, da induite illum , date annulum in manu eius, calceament a in pedes eius. Inu de nihdar vezh n’hozhe njemu neprej njega pregrehe metati, kakor se vidi v’taisti kadanejerski

sheni greshni, katero proprei Christus je imenual eno pliMares 20. Non eft bonum sumere panemi filiorum, dimittere canibus,

kadar pak je vidil de fe je fgrevala enu lepu ime je bil nij dal. O mulier magna est fides tua. kateru vse yuzhenu jebil

famerkal. S. Augustin: Ideo non ait canis magna eft fides tua, Homil. in fedi à mulier magna est fides tua, mutavit vocabulum, quia viEvang. dit mut at um affectum. Inu h sadnimu oblubi de hozhe 10.43. dovekonia posabit na vse pregrehe . Et amplius non recordabor iniquitatum tuarum, Inu kaunu kakor od Cesaria

Augu

Angusta fe bere. Quod nihil oblinisci foleret nisi iniurias Raunu taku vem de G: Bug nihdar nemore obene rizhij posabit, vener aku popolnama se bodemo s'kufi eno pravo grevingo, inu pobulshajnie s'hnijm spravili, hozhe na vse nafhe velike pregrehe posabit: d amplius non recordabor iniquitatum tuarum. Inu kaj she vezh nam oblubish ò ti Vsinileni, inu dobruttivi Gospud? vam oblubim karkuli shelite, vam dam ta beti popir, inu se podpifhem. Quodcunq;enim petieritis dabo vobis. Shelish o tigreshna, ali vener s'grevana dusha narpoprej en vezhni mijr shniji fturiti? rat, inu volnu h’ teinu pervolj, fe podpishc, Arcum meum ponam in nubibus celi, b erit fignum fæderis inter med inter Gen. %. terram. Shelish de bi nihdar vezh se zhies tebe neusdignil is surojo mogozhnostio? V[digni tuoje ozhij o verna Dusha, inu pogledaj de suoje s: roke, inu suoje s: noge fi je pustil perbiti na Chrish, h'snanninu de nihdar vezh nebo tebe reshalil, ali mije prelomil shelish de bi Bug pofehmal s' cabo dershal v tucjh potrebah, tuoje faurashnike tebi pomagal premagat. Se podpishe . Hæc dicit Dominus Redemptor tuus , ab utero Auxiliator tuus , Noli timere [&. 444 serve meus.

Gdu bode tedaj taku hudobeir, taku tardouraten des rad, iriu volnu nebode vsel ta sveti mir, kateriga sam G: Bug taku milostvu nain ponudi Pix vobis. Ah N: N: podpishitese temu s: Mijru, s' kusi katekateriga priatehi Boshij bodete ratali, odpushajne vashih grehou bodete dofegli, paklenski martri bodete odshli, ta shaz gnade Boshije bodete doseglis inu to Erbszhino nebeshkiga krajlevustua bodete poledli. Amen.

[graphic][merged small]
« PrejšnjaNaprej »