Slike strani
PDF
ePub

NA DRUGO NEDELO

PO VELIKI NOZHI.
Dixit Iefus Pharifæis. Ego sum Paftor bonus.
Ie Iesus k'Fariseom rekal: Iest sim en

dober. Pastir. Ioan. C. 10.

Hudna gvishnu , inu velika skriunust je leta, de

Bug Vligamogozhi, kateri jc Entitas simplicissi

d ma, kateri nihdar se nepreminj, temuzh vselej Mala co.li enak ostane : Ego enim Dominus,do non mutor . Iest sim

Bug kateri nihdar se nepreminim ; nej sim kakor ti ludje , kateri sdaj. lubio, sdaj saurashio, sdaj so vesseli, sdaj shalostni . &c. Ego enim. Dominus , non mutor. Vender samerkam taku v novim, kakor v starim Testamentu de cilu zhudna. jinena, inu: podobe sam sebi da, tèr postavi, katere bi eden menil de fit so super ; sakaj enkrat se pergliha enimu' grosovitnimu levu, Vicit leo de tribu Iuda. Drugikrat se pergliha. enimu krotkiinu: Iagnetu. Ecce Agnus Dei. Enkrat se pergliha eni sérzhni. Postojni. Tamquam Aquila volitans super pullos fuos. Supet se pergliha eniinu strashnimu Vgrabzu, kateri v' pushavah prebiva. sdaj se pergliha timu lilnimu' ogniu . Deus noster ignis confumens eft.Sdaj. eni frilhni rossi ; Rorate celi defuper , o nubes pluuant Ice Aum. Enkrat. se imenuje en General, inu Gospud te Vojskè, inu maszhuajna . Dominus exercituum', Deus vltionum. Drugu se pergliha enimu salublenimu sheninu. Tamquam Sponsus procedens de talamo fuo , Sdaj enimu ostrimu; inu tardimu oblastniku . Redde rationem villicationis tue. Inu dalej, pravi. Ligatis pedibus, o manibus, mittite eum in tenebras exteriores, ibi erit fletus , dom stridor dertium. En drugikrat pak se pergliha eniinu: vsmileniinu', inu dobrutlivimu Gospudu, kateri obilnú polona svoje hlapze. Euge

serve bone , & fidelis, quia super pauca' fuisti fidelis , fupra multa te constituam intra in gaudium Domini tui. Inu danafs se imenuje en dober Pastir , kateri da svoj shivot sa ouze. Ego sum Pastor bonus, kej tedaj vse lete zhụdna, inu superne Imena, ter perglihe pomeneio? gvisnnu de drugu ne, semuzh de G: Bug le bode s nami sadarshal, kakor mij s' nijm. Aku bodemo G: Bogu pokorni, njega.s: bessedo poshlushali, njega S: sapuvidi dershali, brumnu, pohleunu, inu pravizhnu shiveli, taku tudi G: Bug nafs bo varval, troshtal, oskerbel, inu is Nebeshkem lonam polonal. kadar bi mij pak njega reserdili, njega S. sapuvidi ne dershali, njemu suestu ne shlushili, temuzh s nashijm greshạim shivenjam ga reshalili, takrat G: Bug tudi bode nass shtrajfal, na nais posabil, sapustel, inu k'sadnimu k' vezhni inartri obfodel. Sakaj pravi Petrus Cellensis . Nunquam aliter se Deus præbet hominibus, quam homines fe ser. 14.de prebent Deo. Et hoc probabo.

Mozhuu falyta, kateri koprive seje, inu se troshta de bodo nagelni 'rasli, ker kamenje sadi, inu zhaka de bi hrushke rasle. Sam sebe sapele kateri poprej suojga Gospuda reshali, inu potle sa gnado ga prossi, glihi vishi nepameten-je taisti, kateri suojga blishniga s' palzo s'hishe Itepe, inu potle gre sa pomozh ga prossit , ali she veliku hushi falij, inu nepametnilhi sturij ta kateri G: Boga s' prebivalsha suoje dushe s'palzo tiga grcha vun stepe, vender v' potrebah ga sa pomuzh prossi; Boga reshali, inu vender njega s: gnado dosezhi se troshta, Boga reshali, njega s, sapuvidi preiomi, inu vender Bug bode njega lubit ? Nemore, nemore letu se sgodit. Sakaj Agapitus Diaconus pravi: Qualia enim funt, quæ à nobis præftantur Deo, Agapit.

Diac. talia ipfe nobis par pari referens, exhibet.

Sakaj Bug je perglihan enimu zhistimu shpeglu v’modrusti na 7. p. Canaor lucis æterne speculum fine macula, dsap.c.7. Imago bonitatis illius, Leta pergliha je polna skriunusti: samerkajte de kadar eden fe gleda v shpegli se vidi kakor je sam na sebi, zhe ta perfhona je ardezha, ardezh v'sh

Prom. 6.3.

pegli fe vidi, zihe je selena selena se vidi, zhe se smeja , taku tudishpegal-se pruti sineja, aku se jesnudershi, v'taki vishi tudi v' shpeglu le vidi, kadar r:oko k’shpeglu stegne, letu tu. di shpegal sturj, kadar herbet shpeglu pokashe, shpegal tudi njenju herbet oberpe; spec«lum fine macula. En pravi shpeg!

je Bug Vligamogozhi. Sakaj aku ti is prauiga ferza G: Boga cs. Lubish, tudi G:Bug tebe lubi . Ego diligentes me diligo, e qui

mane vigilant ad me invenient me; taku Sam Bug govori. Aku G: Bogu șuper se postavish, įnu njega s:sapuridi prelomish;

takrat tudi Bug tebe sapustij, inu na tuoje otroke posabi . spea.c.4. Quia tume repulisti, repellam te, oblita es legis Dei tui, oblivia

scar filiorum tuorum, ege. Aku ti suestu s. sapuyidi, ders hish inu volo Boshjo dopolnesh, takrat tudi Bug bode suoj s: shegen dal zhes tuoje.telu, inu prehodishe, inubode obilnu te

be s'potrebnem oskerbu.kakor oblubi rakozh. Si in præceptis Leuit.. 26. meis ambulaveritis, & mandat a nsea cuftodieritis , & feceritised,

dabo vobis pluvias temporibus suis, & terra gigret germen fuum , & pomis arbores implebuntur. Quod fe ambulaveritis ex aduerso mihi ; cgo quoque contra vos adverfus incedam. Aku vij bole vfmileni pruti tem reunem, inu potrebnem sirotizam, Bug bo

de tudi vsmilen s'shuami, inu topelt vam bode povernel. DaGen. C.26. tega dabitur vobis, Qua menfura menfi fueritis, eadem remetie

tär vobis. kakor mij s Bugam taku tudi Bug s'nami,

Abraham po sapuvidi Bosbij suojo deshelo sapusti, Bug pak vekshi, jnu radovitnishi deshelo njeiņu poverne. Bogu hozhe suojga ediniga sijnu offrat, Bug pak v' gmera njega rod

kakor suesde na Nebessih. Multiplicabo femen tuum ficut ftellas Merlot cæli. Iacob je bejshal tu hudu tovarstvu tiga hudobniga bra

ta Esara, ali perzci Bug sa tovarshe Angele poshle njemu. Iosepha una Egijpterska Firshtina nej mogla sturiti v’presheshtvu pasti, sátorai b' Firshtu celliga Egijpta je bil povishan. Mojsses je bil sturilto skrinjo Boshjoposlatiti de lepu se je svetila, Bug rudi je bil resvetil njega oblizhe kakor letu rumenu sonze . Loth te popotnike je possili v’suojo hitho pelal, satorai tudi Bug je bil poslal Angele de biga poisili s hishe na hrib spelali, kadar je imel Sodoino poshgati. Appre

hende

henderunt manum eius, & manum uxoris,& duarum filiarums Gex.6.19. eius,& eduxerunt eum, do pofuerunt extra Ciuiiatem. Kir tuo kaj pravi Ioann. Fer. Quales enim nos fumus , tales se erga nos loan: Fer. oftendunt, Deus, & Angeli, Tobias rad almoshno da sa- fup. Gen. torai Bug njega hilho s blagam napolni, Magdalena s'folsami Iesulave noge opere, inu s'lasmij ijh je brissala,Iesus tudi nje vumadesheno dushoozkisti, kir tukai S:Cyprianus h’G:Bogu se oberne, inu govorjj. Tu Domine affectum po- Epif... tius, quam factum attendens, ungebas ungentem, abluebas lauantem, tergebas intrinfecus pænitentem. Vidite N. N. de je rejls de Bug je en pravi shpegal, de kakor mij smo s'Bugam taku tudi Bug je s'nami. Polè kaku pravu pravi S.Augustinus. Sicut in fpeculo omnibus motibus, atque omnibus a

S.Aug.c. tibus , quibus, qui fpeculum intuetur, mouetur vel agitur: ifdem ipfis etiam Imago, que per speculum formatur actibus, motibus commouetur, G'agitur, in nullo prorsus declinans , Ita, & Deus. Flisik tedaj bodi o zhlovik v'shlushbi Boshij , taku Bug bode tebi dal en obilni lon kakor Abrahamu: beschij od hudiga tovarsheva, taku Boga, inu Angele bosh sa tuoje tovarshe imel kakor Iacob: gledai de nebosh v'greh padil, taku Bug bo tebe, kakor Iosepha nikar vshe zhes Egipt, temuzh v'Nebelhku krajleustovu pousdignel: zhasti, inu lepu zeraí Altarje , inu veshe Boshjetaku tudi Bug bode tebe zhastitiga pred ludmij sturil kakor Mojssefa. Vsinilise zhes popotnike, Bug tudi se bode usmilil zhes tebe, kakor zhes lota: Operi s'tuoijini folsami S. S. Rane Christusa lesusa, taku tudi Bug bode ozhistel tuojo dulho, kakor Marij Magdaleni. Sakai s’kusi Ieremia Preroka govory Si pænitentiane gens illa à malo fuo aget agam, ego pesa ler.c.18. nitentiam super malo, quod cogitaui, ut facerem ei.

Sakaj tedai o dusha ! nelubish tuojga Boga ? sakai se k' njeinu neperblishash? sakai Aissik njemu ne shlushish? sakaj V’njega S.roke se nepodash ? dokler letu bi tebi k' nuzu bilu. Pushlushajte kaj pravi S. Bernardus. Qualem te paraue- Serm.se ris Deo, talis oportet appareat tibi Deus; cum fancto Sanctus in Cant. erit, co cum innocente innocens erit, & cum amante amans ,

cum

& cum vacante vacans, & cum intento intentus, & cum sollicia to follicitus. Kei so sdaj tedaj taisti, kateri vsakdan s'missljo, s'bellsedo, s'diajnem G:Boga reshalio, inu raushentkrat se njemu pregreshco is vlijmi glidamij, inu pozhurki nijh shjvota? inu vender se smeio potstopit zlies · Boga toshit de ijm nepomaga , neushlishi, inu de ijh shtrajfa ? bode eden kateri s'ınladiga tej nezhistosti se je podal, inu veliku lejt v' nezhistosti je shivel, pade v’eno teshko, negnusno bolefan, od katere obeden Arząt ga nemore rejshiti, zkes Boga sazhne mermrati. Eden per fas, & nefas v'kupaj blagu-spraula, ohernjo triba, boge sijrote golufa, uduve pregajna, s leshkem blagain obogatit hozhe, ali obene srezhe, inu shegia nima, ob ule pride, kruha strada, perlat more pojti, inu kodar hodi zhes Boga se toshj. oh nesrezhni, inu nepametni vij! kaj morebiti Bug je urshoh de vélete nadluge, inu reve ste padli? famij, famij ste urshoh, Bug vam je bil sapovedal de vashimu blishnimu neinate shkoduati, de nemate golufati, fakaj, malè parta, malê dilabuntur.Inu li s'unein

nasrezhnem kraissom sposnajte. Sicut feci,ita reddidit mibi rudol.c... Dominus . Bug jebil tebi fapovedal de bi se imel sadersha

ti od nezhistosti, poshreshnoti, inu pijanstvua, aliti vse tuoje mlade dnij v nezhistosti, inu poshreshnosti Si dopere

nessel, od tat Şam fi sebi Krivizh de sdaįv'teh teshkeg boleIn Pt. 27. fnah senajdesh. Ah poshlushaj S. Thomasha :Tu contra volun

tatem Dei, & Deus contra voluntatem tuam. Tu vis bic habere beatitudinem, & Deus dabit tibi miseriam, Nikar , hikar se neroshi zhes Boga, aku tuojo proshno neushlishi, inu tebi na pomuzh nepride, fakaj Bug je s'tabo kakor ti s'Bugam, sakaj kakor se gode, taku se plelhe, kakor se possodi, taku se poverne, inu dobra belsseda dobru mejstu najde, huda belisedạ ofter odguvor prajine, inų po delli lon se da, aku

hudu dellash,nikar dobriga lona nezhakaj, sakaj je pissanu, 2.Pa 4. Si dereliqueritis Dominum, derelinquet vos. 6.156

Pharaon fapustiG:Boga, se shpota Boshj sapuvidi,shentuje njega.ş. Ime sanizhuje njega flushabnike,nemara sa zhudesha, inu shtrajkinge, nedershi kar Mojssesu, jnu Aronu.oblubi.

Pole

« PrejšnjaNaprej »