Slike strani
PDF
ePub

en kraji, ali Cefar sa priasnost, ali inyr tiga slabishiga , inu nishishiga bil prossil, sakaj so menili de s' kusi letu ponishajne en vezhni shpot bi dosehgli . Nath pak Vsiga Mogozhni, inu V:smileni G: Bug , inu krajl Nebeshiki nedersjhi te sapuvidi , inu navado , de bi zhakal dokler ta greshni zḥlouik , kateri tulika in pogostim njega reserdj , reshali , inu samiri sa volo teh smert. pih grehou de bi on Njega poprej sa myr , inu odpusþajne prossil, de si lih zhlovik je taku mozhnu reuen , nadlushen , vbưshiz , inu slab, de lain sebi pres pumozhi Boshje pomagat nemore , vener G: Bug le poqisha, ter :ga prossi , inu vabi de bi shnim myr Ituril, jnu se supet spravil, sakai v'ferzi se njemu smili ta reuni greshni zhlovik , kateriga nemore shtrajfat , aku cilu nej perssilen , satorai : legationem mittens rogat ea , quæ pacis funt . Poslile Preroke, Pridigarje , Spovednike, dobre svete misli, bolesni, nefrezhe , supernosti , inu nedluge , inu v taki vishi nafs vabi de bi myr shnim sturili. Ali sakaj o Ti Mogozhni Bug ! tulikäin se ti pred tem neurednjin greshniin zhlovekain ponishash? Sakaj nezhakash de bi on tebe sa odpushajne , inu myr .poprej prossil, kakor je dolshan sturiti? kaj je G: Bug, inu kai je zhlovik ? O verne dushe ! Nei li more

biti Bug General inu krajl zhes vse vojske? Dominus 2. Reg. 6. Deus exercituum . Nima li morebiti G: Bug veliku tau

shent millionu Angelu , inu (vèrniku h' suoij Ahlushbi ,

inu hisapuvidi vselej perpraulenih ? sakaj S: laannes wipoc. 7. praui : Vidi tarbam magnam , quam denumerare nemo pote

rat ex cmnibus gentibus , & tribubus , eam populis, dalinsuis,ftantes ante thronum Dei, katerih en sam je mozhneshi, kakor vsy ludje tiga svejta . Kakor vezhkrat nekadaj se je vidilu , sakaj kadar G. Bug se je bil pravi. zhnu referdil zhes Sodomo , inu Gomorro sapovej eni

mu Angelu , de ima taisto greshno deshelo is ogniom Gen. 19

poshgati : Polè ta Angel ogen doli restrossi , kar preGen. 7. Lej vse pepel rata . Enimu drugimu sapovej suodò

rus, volnisvejt potopiti, inu konzhati, odpre oblake , kar prezej vse kar je bilu shiviga potoni. Poskle zhes krajla Senacheriba eniga Angela : Polè feu , per ,

Macha: 15

inu ofsemderset taushent na semli mertvih ostane , Sapovej svejsdom de se imajo zles Sisara vojskovati: Pelè njegovo voisko prezej so bile pregnale, inu pobile , De cælo pugnatum iudic. 4. eft, stelle aduersus Sisaram paagnaverunt . Ali sakaj jest govorim od Angelou , inu od Svejsd ? Dokler Muhe , Kobilize , Komary, inu shabe so bile vus Egypit , inu Faraona premagale , kadar G: Bug ym je bil sapovedal, To veliko muzh Boshjo so persileni sposnati kananery, katere zhervizhy inu komnary s'njeh deshele so bily Diod. logo pregnali . Tu tudi morio sposnati Persianary , katere Gozo njeh krajl Sapor je bil per , pelal de bi tu Mestu Nisibe sabel. h. noter vseli , zhes katere G: Bug je bil poslal kobilize 34.f. pred katerimny vsy so mogli pobegnit . Entkrat poshle shabe zhes Trazio inu lete vus folk so bile pregnale . Sigo... I11. Poshle grille zhes Masovio , ter cello taisto delhelo c. 8 so bile konzhale . Poshle zhes Midio ene majhine tize , inu vse kar je bilu v desheli osianiga so bile kon- Crom. 1.8. zhale , taku de Ludje so bily persileni svojo deshelo sa- 6.12 pustiti . Satorai kadar to veliko nesrezheno Muzh Boshyo je premishloval S. Ioan. Crysostomus je djal : Grande spectaculum Deus universo orbi præftitit, cum fuperbiam Ægyptiorum non de leonibus , bursis , fed de ranis Sør.18.6 domuit, la muscis . Aku tedaj tulikajn premorio muhe

Dimi, komary , kobilize , inu grilli , kaj bi bilu kadar Bug bi Sapovedal Nebessom strelat v'tiga greshniga zhloveka ? kadar bi sapovedal de bi ta nagli , inu strashni potress imel semlo stresti? kamen na kaminu bi neostal, kadar bi sapovedal vetrovom de biseiineli maszhovatizhes zhloveka? vse hribe , inu gorre veni minuti bi okuli vergli, kadar bi sapovedal lufttu, de ima nafs okushikveni.vri vsy bi pomerli.

Sakai fim bral de G: Bug. enkrat je bil sapovedal Nebessom de se imajo maszhovati zhes riga hudobniga Celarja

Anastasia prezej

Mag.

sagarmi, sabliska , inu v’vniega treshi , ter perprizhi pepel rata . Enkrat sapovej Nebessom Iuliana Apostata vubiti. , prezej eno strelo doli vershe, kar Iulianus mertou doli pade . Sapovej lufftu kar prezej okushi Sicilio , inu Fransko deshelo, de cilu tize mertve so na semlo padale , inu vsa sverina is gosdou je v’druge deshele beishala,inu nekateru million ludy je bilu pomerlu, sakaj kuga shteri, inu dvajsseti lejt je terpela , de cilu kazhe de li lih strupene v’taisti desheli nej so mogle vezh prebivat, Sapovej cnkrat potressu", ta je bil taku mozhnu to deshelo Calabrio stressil de obena hisha cella nej bila ostala. Sdaj tedaj N: N: poshlushavizi premislite alinej morebiti G: Bug sadosti mozhan , inu perplaunen se voiskovati, inu premagat svoje saurashnike, te greshnike, inu greshinze , dokler takushno mogozhno, inu nepremagano vojsko ima ? Ah Ioh , inu gorè nam ! aku G: Bug te be zhes nafs vojskoval,

Satorai Iob le nemore sadosti prezhudit timu gre

shnimu zhloveku , de ta je taku nepameten de se finej G: leb.cons. Bogu super postavit , od tot se zhudi rekozh : Contra Om

nipotentem roboratus est : tetendit adversus eum erecto collo , Aligdu je leta tulikain preuseten zholvik ? Quid est homo ?

de je en ferzhan vojshak , ali kej bo nashal takushnu.oroshje, is kateromse bo mogal branit pred Boshyo strelo ? kei bo nashaltakushnu tardu oblazhilu, de taiste ne bodo mogle skusi pojti ? My dobru vejmo kaj od ledniga

zhloveka Iob praui , inu siedni je persilen sposnati : NuJob. 1.

dus egressus sum de utero, et nudus revertar illuc. Postavi

mo de iina en mozhan grad na shivi skali sisidan, eh vePl. 138. we ner bo persilen sposnăti s' Dauidam. Quo ibo à Spiritu

tuo, et quo à facie tua fugiam ? Si ascendero in Cælum tu illic es , fi defcendero in infernum ades i Postavimo de ima veliku shlahte , ali kaj s’eno shlahto?taisto katero je imel Iob: Putredini dixi : pater meus es , mater mea, et foror mea ver. mibus. Ah takushna shlahta malu bo mogla pomagat. V svoje Priatelne nema vupajnie postavit , sakaj bo persi

len

len v'tej nar vekshi potrebi zhes svojo revo se jokat , rekozh: Amici mei , et proximi mei adversum me appropinqua- Pj. 37 verunt, et fteterunt . Nema savupat' v'obeno stuar, sakaj vse kar je stvarjeniga bo njemu super se postavilu . Et Sap. so armabit omnem creaturam adverfus infenfatos . Morebiti de bo v'lvojo pamet savupal, inu v'modrust? Nè; sakajsledni greshnik je preprost : Ominis peccans ignorans'. Inu s'kusi greh taku slap rata de sam sebi pomagat nemore , inu je perfilen sposnati. Ad nihilum redactus fum , et nef- Pf. 726 sciui . Sakaj nej nezh bulshi kakor en merlizh . Nomen habes; quod vitias , et mortuus es, Oh moi Bug! koku tedaj. ^ je preprost ta greshni zhlovik , de se podstopi' samirit enimu taku Mogozhnimu Gospudu ? Înu oh nesgruntana , lubesan ! Oh prevelika Nebeshka dobruta Boshja ! Dokler en taku Mog'ozhin Bug se vureden sturj ponishat pred zhlovekoni taku reuniin, inu slabem, kateri tulikajnkrat ga je reshalil, inu njegove S. sapuvidi prelomil, inu vener Bug tiga nemarniga, inu neuredniga zhloveka sa myr' prossi. Pax vobis.

Sakaj Theologi pravio, de G: Bug vselej poprej zhloveka vabi h'lvoi gnadi , inu milosti, kakor on sheli taiste deleshen ratat, sakaj : Deus' vult omnes homines falvos fieri voluntate antecedenti . Satoraj S: Hieronymus gori saupye , rekozh : Vtinam tam cito convertatur peco-S. Hier.ir

fi trad. Gene cator ad pænitentiam , quam cito Deus preparatus eft præfi- *r. nitam mutare fententiam Inu dalej pravi : Nos autem vitió nostro paratam misericordiam , et ultro se offerentem perd; mus , et delinqvimas. G: Bug je ta kateri nar poprej profsi de bi se shnyin spravili , myr fturili , inu od grehou nehali , od katerih Taurashtvu v'mej G: Bugam inu zhlovekam' vstane Sdaj sposnaj Ogreshna dusha ! kulikukrat G: Bug s’kusi dobre milli, s' kusi Pridigarje, Spovednike , inu Angelza Variha, inu S: Vuzhenike tebe je sa myr prossil, v imeni katerih S: Paulus gavori, rekozh : Legatione fungimur tamquam Deo exhortan- 2. Cor. co te per nos : Obfecramus pro Christo , reconciliamini Deo , so

[ocr errors]
[ocr errors]

Inu to resnico ozhitnu najdein samerkano v'S.Pissini.

Dauid je bil silnu G: Boga reshalil, inu myr prelomil, v’tem kir preshushtvu s Bersabcio je tribal, inu nje mosha Vriasa ponadolshnim je bil perpustil vubiti , vener Dauid nej hotel Boga sa myr profsit, inu se ponishat pred ten reshalenim Gospudam, kakor je bil dolshan sturiti, ampak taku dolgu je v'saurashtvion Boshym shivil,dokler Bug sam od sebe je bil h' njemu poslal Ivojga Preroka Natana, , kateri v’iinenu tiga Vligamogozhiga Boga je Dauida prossil sa myr , inu de bi od te njemu takui shkodlive, inu nevarne vojske imel nehati . Ah Ti moj dobrutlivi Bug ! kaj se morebiti boysh Davida ? Sakaj tedaj se tulikain ponijshash ? zhakaj naj on tebe prossi sa odpushajne , nej: on yszhe myr , nej: on poprej tebi sadosti sturj, dokler on je tebe beshalil pres vsiga urshoha. onje kriviz, on je ta nehvaleshni , on je tuoi S:gnadi so samiril. Ne ,. pravi Dobruta Boshja , jest hozhem Da. vida Ś kuši Natana sa niya poisiti. Milit ergo Dominus Nathan ad David. Ali sdaj pustimo nestranu Da. vida inu fledni sam na le spunni. kulikajnkrat my nepa. metni sinò s'oroshjoin teh' grehou super to nesgruntano dobruto Boshjo je vojskovali ? kulikajnkrat s' millio, s'befsedo, s'djaniam smo shpot is tega Mogozgniga Gospuda inu Boga sturili ? inu s'nashimi nogami greslinimy po njegovih S: sapuvidoh hodili ? Inu vener, vener ta vsinleni Gospud nafs profsi-sa myr ; On se pred nami ponisha , inu ulyh: vishoh se poflissa nass b'Ivoym priatelnom sturiti , inu persilit de bi njegove S. gnade deleshni ratali. kaj menio N. N. de so leti potressi, katerise puste shlishat ? Nej so nezh drusiga, ampak Correry Bo

shy , kateri nafs profsio de bi inyr s Bugam sturili, odka

ir terih S. loan: Chrysostomus pravi: Deus volens te fibi conP-1141

iungere , cum fit amator vehemens,vel potius quovis amatore vehementior , permittit , ut ad talem terrorem alijs relictis, fis de Deo solicitus, kaj menite de ta kuga pomeni , katera vednu se pusti shlishat? Ta je ena Nushabinza Boshya, kita

tera

ogozgniga

« PrejšnjaNaprej »