Slike strani
PDF
ePub

Ofe. 2.

sheio Poeţi de Kadar ta Bogina Ceres je vidila de nje hzhi nej
hotela dobriga sturiti,inu de je bila pobegnila,ta mati popade
enu gorezhe shelesu, inu tezhe sato nepokorno, nikar víhe de
bi jo vbila, ampak de rijo ostraslila, inu persilila supet le
K’ svoy Materi poverniti, tu je li ena fibla: Alirisnizhnu je
de Bug Vsigamogozhni, Kadar vidi de nieya luba Hzhi ei
zhloveska dusha njega sapusti, inu od Boshie gnade odstopi,
vsame tu gorezhe oroshie teh shtrajñing v'roke de io s'tai to
oltrashi,inu persili se nesaj K’ svojmu (zhetu poverniti : Kim
kor vna greshna dusha, od katere govorij Olea Prerok, Ka-
tera je djala. Dixit, vadam poft amatores meos. Bug pak ·
Vsigamogozhi je hotel taisto oltrashit, satorai je djal: Pro-
pter hoc ecce ego sepiam viam tuam Spinis, da sepiam eam ma-
teria. Nikar vine de bijo vmuril, ampak de bi jo prestrasáil,
inu persililde bi se nesaj povernila, Kakor le bilu tudi sgu di.
lu, sakaj je diala: Vadim, da revertar ad uirum meum prio
rem: quia bene mihi erat tunc magis, quam nunc Letu ho-

zhe G. Bug od naisimeti, Kadar nam postle shtrajfinge. KaPs. 17.

teru lepu je samerkalS. Augustinus nad Davidom reKozhim: In DS. 17. Ascendit fumus in ira eius. Katcre beísede taku S. Augusti

nus sastopi: Ascendit lacrymosa deprecatio pænitentium,cum cognovissent quid minetur Deusimpijs Tuie, Kadar ty greshni ludje vidio, inu pozhutio shibo te boshie shtrajfinge, takrat nchajo od grehou, inu se sgrevajo de fo G. rethalili, inu se poflissaio supet v’gnado Boshjo priti, Kateru raunu Buy od nass sheli, Kadar nafs s'shtrajfingo strashi.

Kakor doli vsamem s’tiga Kar Ezechiel Prerok na parvi poEzech. stavi je samerkal, de enkrat je vidil: Et vidi, de ecce ventus

turbinis veniebat ab Aquilone ; du nubes migna, dignis inuoluens. Oh strah preveliki! je na Nebugulirclu, bliskalu,

shumelu, inu erjulu, Kakor de bi imelu vliga Kunz biti. KeIn loc.cit.

tere beisede taku reslaga Carthusianus. Ecce v ntus impetuo. Jus ab Aquilone , à quo pandetur omne milum; Nubis tenebroSapluvia, da grandine, au procellis grituida , da ignis inuo. luens. Ali saka; G. Bug tikushne strasline rezhy rerkashe? Mcrebit de misli ta greshni svejt Konzhati? Kratku ne. Sakai

Bug

Bug v’taistih strashnih oblakoh se perkalhe. Et de medio eius Spécies electri. De bi ty ostrasheni ludje K’njemu se potozhi. li; Kakor letukai Cornelius à Lapide samerka? Electro ar- Core in rea Dei bonitas representatur, quæ omnia creauit, homines- Lap." que ad fe ; uti EleEtrumpaleas trabit . Vse shtrajfinge Katere Bug zhes nafs poshle, Itury sa tu, de bi my supet se K’njemu povernili , inu od grehou nehali. Velut lora quadam, & Quest. 18. terriculamenta, ut per la nos terrens ad fe traheret, atque in Gox. eius auxilium imploraremus. Toku je pustil sapissano Teo, doretus. .

Inu S. Chrysostomus letu poterdi s'to lepo pergliho, de Bug stury s'nami Kahor ena luba mati s’svoim nepokornim otrokam, Kateriga 'narpoprej s'dobruto K’sebi vabi, Kadar pak vidi de s’ lepim nezh nemore opravit, sapovej hlapzom de ga imajo oftrashit, Kadar tu sesgody, takrat ta otrok tezhe v’Krylu svoie Matere, poshlushajte bessede tiga Suètnika. Amantivres filiorum parentes, cum paruulos suos uiderint Hum To. à se discedere , præcipiunt famulis fuis terribilia multa fimu- in fine

Mith. lare , ut exagitati metu paruuli ad maternum finum confugi- " re festinent; ita etiam sæpe numero Deus intentat minas, non, uteasinducat , Sed ut nos potius ad se adducat. G. Buğs’vojsko, Katera zdaj veliko shkodo po celli Europi della , s’potressom, Kateri nass strashi, s'kugo Katera se K'iram perblishuie, nafs neshelij Konzhati, ampak pobulshat, ampak de bi supet se K'njemu povernili, inu vshe enkrat od grehou odstopili. Sakaj G. Bug vei de Kadar my vidimo te shtransfinge nam perpraulene le prestrashimo, inu zhes nashe grche s’grevamo, Kakor S. Augustinus pravi; Ascendit lacrymosa deprecatio pe- s Aug.line nitentium cum cognouissent, quid minetur Deus impijs. Ah ps. 17. gvishnu, iniurisnizhnus je , de. Ascendit lacrymosa deprecario v'krailu Davidu, Katerinuzh, inu dan se je jokal. Fue- Ps.41. runt lacrime med panes die , ac noéte. Ali Kedaj moj Dauid? Morebit takrat, kadar zhistitu si bil premagaltiga Risa Goliata ? Ne. Morebiti kadar te Ierusalemske Dekilze so tebi na pruti shle, inu pejle; Saul percussit mille, Dauid decem millia? Ne Morebiti takrat, Kadar Szulfvoio Hžher je bil

tebi sa navesto dal: Ne. Morebiti takrat Kadar si bil Israelski Krajl postal? Ne Ah! takrat; Ascendit lacrimosa deprecatio. cum cognouisset , quid minetur Deus impüs. Kadar ta Angel mu se je bil perkasal s'tremni shibamy, is Katerimi Bug je shugal njega, inu njegovu Krajleustvu shtrajfat, Ascendie lacrimola deprecatio v' Saulu,Kateri potle je bil Paulus imenouan. Kadaj? Morebiti takrat Kadar sudauska Gospoda so ga bily sa Capitana postavili ? Ne Ampak Kadar je bil s’koina padil, inu ollepil, takrat s’nepriatelna Christushaviga je bil priatel Boshy ratal, rekozh; Domine quid me uis facere. Israelitery fozhes Boga inu Mojsessa marmrali, Kadar ta slatki kruh s’Nebess ym je doli padal,kadar pak Bug yh je bil s'timy gorezhni Kazhamai oftralil,so tekli spomin S. Chrisha molit. Iona Prerok takrat je bil na G. Bogaspumnil kadar ta pó

shreshna riba ga je bila posherla, Kateri poperej je bil Bogu Ion. 2. nepokoren, Kakor sam je bil Sposnal rekozh; Cum anguftia

retur anima mea in me, Domini recordatus sum. Ta Kan24

nerska shena trakrat s’voie Malike sapusty, inu Christusa sa Matth. .. Synu Boshiga sposna, Kadar ty hudizhi so jo bily oftrashili, ”. Kateri nje Hzher so martrali. A finibus fuis egresa clamabat

dicensei; Miserere Domine fili Dauid. Takrat iposna ta sgu

bleni syn svoie grehe, inu nepokorshino , inu supet se k'IvoiLuc. is mu ozhetu pouarne, inu na Kolena pade rekozh; peccaui co

ram cælo, & te, Kadar shiba te lakotigaije tepla: Kakor S. Ser. 2. de fil. prod.

de Petrus Chrysologus je bil samerkal; Fames reuocauit, quem

Saturitas exulerat; fames illi patrem dedit Sapere, cui copia

tulerat sentire genitorem. Kateru vse je bil Sposnal Dauid, 19. Kadar je djal; Ad Dominum cum tribularer clamaui.

Inu raunu te misli je bil Agæus Prerok, Kadar je dial; poft ALSE. 2Dominum ambulabunt. Ab Srezhni taisti zhassi, Kadar te

sgublene ouzhize bodo hodile sa tem pravim Pasterjom, iny ty greshniki, inu greshinze bodo nyh grehe sapustili, inu s'kusi pravo grevingo supet K’svoimu stuarniku le povernile: ali Kadaj se bo letu sgudilo? odgovori Prerok; Quando quasi leorugiet. Takrat Kadar Bug se bo ludem perkasal Serdit, inu reshalem, Kakor en levus'shibo v’rokah, Kakor de bi ho

[ocr errors]

tel

tel vse pokonzhati, takrat greshniki bodo od grehou se fdershali. Et post Dominum ambulabunt, quando quafi l:0 rugiet. Ali sakaj ta Prerok ga pergliha temu levus Pishe S. Hieronymus, de Kadar levu sazhne erjovit, de vse te druge S. Hiero, svirine le prestrashio. Naturam leonum esse dicitur , vtcum rugierint omnia alia animalia contremiscant, o fixo gradu Se mouere non possint, tantus pavor eft. Glihi vishi Kadar G. Bug s*trashno shtimo sazhne shugat , s'teshko roko te neporkne greshnike sazhne tepsti, inu gajshlat, takrat se prestrashio, inu od grehou nehajo. Silnu velik greshnik je bil Krajl Nabukadonosor, Katerimu nej bilu sadosti de ludje so. ga zhastili, inu pokorni bily Kakor timu nar inogozhnishimu Krajlu, ampak tudi je hotel de bi njega Kakor Boga molili , inu ta Kateri nej hotel njega pild molit shiviga je pustil v'to filnu resbeleno pezh vurezhi. Bug sezhes njega referdy, inų s'njegovo teshko roko ga vudari, Krajleviga duora ga stepe, v`strashno shiuinsho podobo ga preoberne, sedem lejt Kakor ena svirina po pushavah je hodil, travo, inu fenù je jedil, nihdar pod streho nej prishal, takrat praviga shiviga Boga sazhne molit. Igitur post finem dierum, ego Nabucho. Dan. 4, dono for oculos meos ad Cælum levavi, da sensus meus reddituseft mibi: Et Altissimo benedixi, a Viuentem in sempi. ternum laudaui, cu glorificaui. Velik greshnih je bil Krajl Manasses, sakaj nej bilu Preroka, pravizhniga, inu nadolshniga, debi on ga nebil pregajnal inu martral, nej bilų Tempelna de biga nebil obrupal, nej bilu shenske lepote,de bi jo nebil s'voio nezhistostio vumadeshal, nej bilu zupernje; inu gnulobe de bi jo ne bil tribal. Adorauit omnem - 2. Paral. litiam, aw coluit eam. Multaique mala fecit coram Domino, 33: virritaret enm. Bug sezhes nega reserdij. Idcirco sup rine duxit principes exercitus regis Assyriorum: 'cæperunt Ma. nafsen, da vinetun catenis, atque compedibus duxerunt in Babilonem. Qui poftquam coangustatus, est oravit Dorninum Deum suum: Er egit penitentiam valde coram Deo patrum

hniki, taku de G.Bug yh nej mogal vezh terpeti. Quia afcendit malitia eius coram

len, 1.

lor. 4. me. Ali G. Bug pusti shlishať njegovu strashan glass.

Adhuc quadraginta dies, @ Niniue subvertetur.. Aliony se so bily prestrashili,inu od njeh yreshniga djaina nehali.Com. vertatur uir à uia Jua mala, da ab iniquitate , que est in manibus eorum. Is Kåteriga lahku deli vsameno, de ta strashni glass tega reshaleniga, inu pravizknu Serditiga Boga te greshne, prestrashi de od njeh grehou nehajo, inu s’ G.Bugom se spravio. Post Dominum ambulabunt, quando

quasi leorugiet . Velika dobruta Boshja je,de nafs s’revamy, P;:55.

inushtrajtingi na pravi pot tiga isvelizheina perpravi,Kateru

je sposnal David rekozh. Pro nihilo saluos faciesillos, & in In 78.15.1

ira populos confringes. Zhes Kateri bessede S. Augustinus ta“kugovory. Quid iniri populos deduces ? imples tribula. tionibus, omnia vt in tribulationibus positi omnes recurrant, ne delitijs, & securitate peruerja leducantur. Tio vsinileni G. Pug vse skusi nais strashish, nam shugash, inu gajshlash, de bi s’greshnih bogaboyczhi, inu pravizhni ratali; Katcre resnice en Exempel imamo nad Celariom Zeno imeno, vanem, Kateri od S. Katholish Cerkvi je bil odstopil, inu. veliku hudiga sturil, ali Bug poshle zhes njega tiga neulmileniya Trinoga Basiliska, Kateri s’veliko vojsho pade v’nje, govu Cesarstvu, takrat zeno se prestrashi,le greva, inu od Ivojga grelniga shiveina neha. Albertus Vvoleftain Kateri nihdar nei hotelod te faush Luterske vere odstopit, Kadar je bil enkrat s’okna padil, inu glavo si reíbil, takrat to pravo Katolish vèro sposna, inu brumnu sazhne shivèti. Au. gustinus, Kateri s’mladiga se je bil podal lushtom tiga sveita, inu mesa , inu od obene pokure nej hotel slishat, inu is

sapuvid S. Katolish Cerkve te je shpot dellal, en dan Bug Lib. 1. cnoteshko bolesan niu poshle, ali Kaj se sgody ? poshlusConte!.

Jaite Kajsam sposna. Cum quodam die passus stomachi delorem repente atuarem pæne morituries ; uiditi. Deus meus , quoniain custus meus iam eras, quo motu animi , qui fi.de B.iptismum Christi tui Dei, de Domini mei flagitiui. Ob

veliknuz teh shtrajfing Boshjh ! Satorai David je G Boga Pf. 82. prossil; Imple facies eorum ignominia ; querent nomen

tuum.

« PrejšnjaNaprej »