Železnodobno gradišèe Cvinger nad Virom pri Stièni: Stratigrafija in tipološko-kronološka analiza naselbinske keramike

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2013 - 441 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.

Stiško prazgodovinsko naselje Cvinger nad Virom pri Stièni s pripadajoèimi gomilnimi grobišèi sodi med najobsež­nejša železnodobna najdišèa v Sloveniji. Z mogoènim obzidjem obdano naselje predstavlja enega od centrov dolenjske halštatske kulture, ki je bilo neprekinjeno poseljeno tudi v mlajši železni dobi. Naselje je bilo raziskano s sistematiènimi izkopavanji z mednarodno soudeležbo v letih 1967 do 1974. Rezultati izkopavanj so že bili objavljeni, naselbinska keramika pa še ni bila deležna celovite obravnave in ovrednotenja. Temu je posveèeno prièujoèe delo, ki je sestavljeno iz treh osnovnih delov: prvi del ponovno obravnava rezultate sistematiènih izkopavanj in podaja podrobni oris stratigrafije najdbnih kompleksov, kar predstavlja temelj za osrednji del; to je tehnološko, tipološko in kronološko analizo keramike. Drugi del obsega katalog reprezentativnega izbora naselbinske keramike, ki je predmet obravnave in ga vse dosedanje objave stiškega gradišèa niso vsebovale. Zadnji del predstavlja celotna baza naselbinske keramike iz Stiène.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Vsebina 2 zvezka
6
Predgovor
7
1 Uvod
9
2 Stratigrafija najdbnih kompleksov
13
3 Keramične najdbe
55
8 Table
89
9 Dodatek
185
4 Primerjava keramike
217
5 Sklep
221
Summary
228
6 Seznami
229
Literatura
235
Priloge
1

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki