Slike strani
PDF
[ocr errors]

Hic ciin&is optata qoîes, hic folaPericli

Turris erat - - ------

Quälern vero projperitaiis in novam Jpem non excrefeat prafaga mens i nam licet in valle delite/cere lacry. moja videar, tarnen Sanéïa Cruets , in loco , quem po. fuit DEM S ad Jelicitatem conjugientibus porten tandam* bic etenim benediélionem dabit Legislator. At qui in valle lacrymofa fißo, fi in Valle Joco/a? Fletus non Jocut benediéiionem valli aufpicatur : forjan alibi concejferim, fed hoc miraculum buk tantum valli efi proprium l Lacry mar i in Jocis, ¿T* jocari in lac ry mis non omnibus da» tum , Jed tantummodo Valli Jocofa l Нас veré vallis lacrymarum attamen lacrymas innocentium videns fath"%, t% vaticinarlo Ifaiœ fecit* dum abßulit Dominus DEUS lacry mam ab omni Jacit„ Modo ijs , qui feminaverunt in lac ry mis , in exult at ione metentibus Vallis lacrymarmn in Vallem Jocofam mirabiîitèr verja , quia inter amara fortis peripetias , quibm orbis fcatet> tam Jublittiioris animo fortuna documenta imbibit, ut validions illarum injultm, ac terrores pro joco babeas Vallis Joco, ¡a imo ejus Incola veré cibantur pane lacrymarum, ijjdemque potm datur in lacrymis, at quantus bic gigni. tur rifus, viva ¿7* loquax latitia ejus imago exultabunt Sancli in gloria} tanta enim ¡piritm exilit bilaritate, ut P/almodia, meditatio, ¡olitudoque vallem lacrymarum, Vallem ejjiciant Jocofam: Sic David, & omr.is populm *.'TMгя~ ludebat coram DEO omni virtutel Sic & fapientia de- 1P'C'1^ Icélabatur per fingulos dies coram eo omni tempore, ludens TMgC* in orbe terrarum. Sed prob doloA Ab Veflrum Venera, hiles Carthufiani decml Tunc ejus er ant délit ¡a efje cum ßlijs hominum, nunc èßlijs bominum protelata abire со. gitur, & a Jolis Carthußanis excepta ( qua olim Шит orbzm fuorum operum habebat tbeatmm ) fola quiefeens proludit in Jocofa Valle Sapientia. Him efl , quod ame» nifßma Vallis hac, eruditist pijfque fuorum eineribus cobo» veflata invitis annis irridet} quorum edacitatevoratos tum natura , tum artis partus cum defleat orbis, ¡ola Cartbu. ßa Vallis Jocofa efl } intuetur enim fuam prißinam vetu. ßatem adhuc recentem vigere, cui nihil penitm invidi ca» nefeentis atatis traxere morfus 5 ¿r1 quod longa ruina expeélatio repetitas ftfellerit temporis injurias, tabefeen. fem ideireo temporis invidiam illudit in Jocofa Valle Char, thußa y Annorúmque erubejeit iniquitas, quod cum altio. ra mont i um culmina proflraverit , Solam banc facram Vallem illafam jocari vidcat: Vidit quidem ad modicum tempm Vallcni Jocofam fat lacrymofam ob fui Magni Va. tris Hugonis amijßonem, cui indußria virtutem , virtm famam, fama laudem , laus gloriam, gloria admiratio. пет ¿7° tandem perfedio vita, vit am compararunt fem» pit er nam: Sed ecce, cœlefli flamme , Divino Numiney anímente cunéiorum Elecíorum voto , folo humillimo re. lucíante Anjelmo , in Patrem , ac Prafulem tarnen eligítur Aufelmm} ex'mde Vallis lacrymofa iter um Jocofa, ас gandió fa efßcitur, vultúque ßreno à Car thußa Incolis t omnibiifqtte applaudentibm recipitur.

[ocr errors]

Quo ergo falicius vergi poteram, ni ft ai TE Am« pliífimc, ас Rcvcrcndiffirac Praeful? Cujus innoccnti*, probitatique inteprrinue, пес non vigilantißimo Re* gimini reótc geßorum cánitiem adhuc juvenefcentem debet Vallis Jocofa* Now deflebo igitur cum Jeremia, fed glio. jcr. ^ riabor, quod federim in Concilio ludentium, fi me tarnen 3o* in partem clientela Tuje admitiere digriaberu, quam üperi meo exopto in TUA Vaüejocofa, cui nun quant faits laudes promam, ni ft omne vaticinons incrementum ap» flictm illud, quod olim DEUS tabernaculis Jacob l £/jer>C( egredietur de eis laus, voxque laudantium, & multipli- 3°« cabo eosy non minuentur, &glorificabo eos, &non attenuabuntur, erunt filij ejus ftcut à principio, ¿J* €* tus ejus coram me permanebit, & vißtabo adver fus

omnes, qui tribulant eum , erit 'u mihi in po*

fulum, & ego ero vobis in DEUM. Faxit ergo DEUS, ut TibijTuaeque valli inauguratum,mihi quoque humu U piaculum devoventi omen arrideat: Dum tot, tantíjquefub aufpicijs pretiofum nomen comparo, quo Comitate TUA profequente, fubferibor.

Ampliffimae,ac Rcverendiílimx

Dominacionis TUM

[ocr errors][ocr errors]

EX JnHuRer. l*. Auguftinià Tifana, ürdinis Fr. Fr. Minorum Capucinorum Miniftri Generalis: Egoinfrafcripcus revidi Condones Qnintx Partis Sacri Prom» ptuàri à Rev. P. Juan ne Baptffta ät S. Cruce Vippacenfi, Provinciae l:tyrix Concionatore Slavonico Idiomate comuofitas, nihilqne in eis à Catholica Fide, aut bo« nh moribus diflintaneas offendi, quinimôin omnibus faux fidei, <3c verx pietati, ae Chriftianis moribus confonas & tam Concionatoribus Slavis, quam ejuidem linguae Auditoribus iat perutiles: atqr.e ivaveolentibus conceptuum , fenfuum, dofitrinarum, & authoritatum Acribus refertas inveni: Quo circa maxime dianas cenfeo , ut pro Noftrx Keligionis honorificentiâ , & fidelium animarum militate, & profeßu, (ub torculari prxftitx in lucem prodeant, Datum in Conventu noftro Cramburgcnfi die 14, Augufti Anno «706

Fr. Corbinianus Locopolitanus,
Concionator С apucinus.

EX commiffione Rev. P. Auguftini à Tifana , Ordinis Fr. Fr. Minorum Capucinorum Miniftri Generalis: relegi accurate Quintum Opus Concionum Slavonico Idiomate compoiitarum Ad'n. Ven. Р. J^annis Baptift e à S. Cruce Vippacenfi, cjufdem Urdinis, & Provinci» Styrir Concionaf.iris, quas, cum nihil ficlci, Sc bonis moribus adveriari, quin potius С'hriftiano popule, пес non Ecciefufti Slavonico appriir.c utiles repererim,dignas cenlej ut typis coiuinhT* publkam lucem alpiciant. Ita cenieo in hoc noftro Ccnvtntu Rudolphswerti , die 1. Februarij Anno 1707,

Fr. Hippolytus Rudolphswertenfis Concionator
Capucinus, SS. Theologiae Ex-LeCior.

Nos Fr. Auguftinus à Tifàna Ordinis Fr. Fr. Min. C.-pucinorum.

Minift'-r Generalis.

СUm Quintam Partem Concionum Dominicalium Slavonico Idiomate Compoiitarum ab Adiii, Vcn P. Joanne Baptifta à S. Cruce Vippacenfi Concionatore Capucino Provincia? Styriae , duo Ordinis ejuidem Theologi, quibus id commiffimus, recognoverint, ¿fe in lucem edi porte probaverint , virtute praefentinm facultatem concedimus, ut typis mandari poflit, Ii, Sc ijs, ad цг.о^ ipeftit, ita videbitur. Inquorum fidem has prxlentes OrrTci) Nnftri Sigillo munira1.. Sc propria manu icriptas dedimus in Conventu Noftro ad Rcdempt-rem Venttijs 26. Febr. Anno 1707.

Fr. Auguftinus MinifterGeneralisj

С E N S U RÄT Ö RDIN À~R IJ.

SAcri bujus Proniptuarij Pars Quinta à Theologis ex Commijfione no fir л revifa, ni hilf не orthodoxa ßdei , aut ionis moribus adverfum contincre genfa , tjpis vulgari ¿otefi. Labaci cx Officio E/iJcoj>ali die u. Februarij Anno 1707.

Joannes Antonius Thalnitfcher de Thalberg, SS. Theo',Doftor,
Gathedralis Ecckfix Labacenfis Decanus, Celfif. & Rcverendif.
Principis, & EpiicojH Labaceaf. Vicarius Generalis.

« PrejšnjaNaprej »