Poznoantièna utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu / Late antique fortified settlement Tonovcov Grad near Kobarid: Naselbinski ostanki in interpretacija / Settlement remains and interpretation

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2011 - 304 strani
 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Predgovor Foreword
7
1 Uvod Introduction
9
2 Terenski izvid Field report
65
3 Stavbni razvoj in kronologija Building development and chronology
163
4 Primerjave Comparisons
215
5 Vloga in pomen The role and importance
257
52 Tonovcov grad v poznoantični poselitveni sliki Tonovcov grad in the broader Late Antique settlement pattern
273
6 Sklep Conclusion
289
7 Literatura Bibliography
295
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki