Slike strani
PDF
ePub
[ocr errors]

haben fich nach Prüfung ihrer in guter und richtiger zgodzili się po sprawdzeniu swych pełnomocnictw, Form befundenen Bollmachten über folgende Bestim. uznanych za dobre i sporządzone we właściwej mungen geeinigt:

formie, na następujące postanowienia: I. Abschnitt

Rozdział 1 Verwaltung der Grenzstrecke der Nebe (Noteć) Zarządzanie odcinkiem granicznym Netze (Noteci) Artikel 1

Artykuł 1 1. Die Strecke der Neße (Noteć), von der Ein- 1. Odcinek Netze (Noteci) od ujścia Küddow mündung der Küddow (Głda) bis zu einem Puntte (Głdy) aż do punktu na południowy-zachód od südwestlich von Neu Beeliß, welche die deutsch.polnische Neu-Bellitz, stanowiący granicę niemiecko-polską Grenze bezeichnet (Grenzstrecke), wird bei km 142,57 (odcinek graniczny), zostaje dla celów zarządu, für die Zwede der Verwaltung in eine öftliche obere w km. 142,57 podzielony na

odcinek górny und eine westliche untere Stređe geteilt.

wschodni i dolny zachodni. 2. Deutschland übernimmt die Verwaltung der unteren 2. Niemcy obejmują zarząd dolnym odcinkiem, Strede, Polen die der oberen.

Polska górnym.
Artikel 2

Artykuł 2 1. Die Verwaltung umfaßt die Unterhaltung und 1. Zarząd obejmuje utrzymanie i ruch na skanaden Betrieb der fanalisierten Wasserstraße nebst ihren lizowanej drodze wodnej wraz z jej jazami, śluzami Wehren, Schleusen und sonstigen Wasserbauten, mit i pozostałemi budowlami wodnemi z wyjątkiem Ausnahme der Unterhaltung der Ufer über und unter utrzymania brzegów nad i pod wodą, które każde Maffer, die jeder Staat selbst zu unterhalten hat, sowie Państwo ma utrzymywać samo, jakoteż wykonydie Ausübung der Wasserpolizei , jedoch mit der im wanie policji wodnej,

jednakże z wyjątkiem, przewiArtikel 5 Nr. 2 vorgesehenen Ausnahme, und die Auß. dzianym w punkcie 2 artykułu 5, i wykonywanie übung der Gesundheitspolizei.

policji zdrowotnej. 2. Die Verwaltung erstreckt sich auf die Wasserstraße 2. Zarząd rozciąga się na drogę wodną pomiędzy zwischen den durch den gewöhnlichen Wasserstand be. linjami brzegu, określonemi przez zwykły stan wostimmten Uferlinien sowie auf die im fremden Staats. dy, jak również na części urządzeń spiętrzających, gebiete liegenden Teile der Stauanlagen, die für den leżących na terytorjum obcego Państwa, potrzebBetrieb erforderlich sind. Ihre genaue Örtliche Be.

Ihre genaue örtliche Be. nych do utrzymania ruchu. Dokładne ich rozgrenzung ist gelegentlich der ersten Besichtigung vorzu. graniczenie na miejscu ma być dokonane podczas nehmen, die nach Abschluß des gegenwärtigen Abkom pierwszych oględzin, które winno się odbyć po pod

. mens auf Grund des § 3 der diesem beigegebenen Aus. pisaniu niniejszej Konwencji na podstawie § 3 führungsbestimmungen stattzufinden hat.

dołączonych do niej przepisów wykonawczych. 3. Die Verwaltung und Unterhaltung der an die 3. Zarząd i utrzymanie podłużnych wałów, łącząStauanlagen anschließenden Längsdämme mit Einschluß cych się z urządzeniami spiętrzającemi, wraz ze znajder in ihnen liegenden sonstigen Bauwerke ist Sache dującemi się w nich budowlami, należy do tej desjenigen der vertragschließenden Teile, in befsen Staats- strony Kontraktującej, na której terytorjum znaj. gebiete sich die Dämme befinden. Die vertragichließenden dują się te wały. Strony Kontraktujące będą Teile werden die Dämme ordnungsmäßig unterhalten utrzymywały te wały w dobrym stanie i zabezund jede Beschädigung verhüten.

pieczaly je od wszelkiego uszkodzenia.

Artikel 3

Artykuł 3 Die Wasserstraße ist so zu unterhalten, daß unter Droga wodna ma być tak utrzymywana, aby der Vorausseßung genügender Wasserführung das auf. przy dostatecznym przepływie wody, spiętrzona gestaute Wasser eine Mindesttiefe von 1,5 m aufweist woda miała głębokość przynajmniej 1,5 m. i aby und mit Fahrzeugen von 55 m Länge und 8 m nuß. mogły po niej pływać statki o 55 m. długości i 8 m. barer Breite befahren werden tann.

użytkowej szerokości.

Artitel 4

Artykuł 4 1. Der Wasserstand der Grenzstrecke ist, fofern der 1. Stan wody odcinka granicznego ma być Fluß genügend Wasser führt, während der Bewässerungs. w okresie nawadniania, o ile rzeka prowadzi dostazeit durch entsprechende Bedienung der Stauanlagen auf teczną ilość wody, utrzymywany przez odpowiednią einer die Bewässerung der Nebewiesen ermöglichenden obsługę urządzeń spiętrzających na wysokości Höhe zu halten.

umożliwiającej nawadnianie lak noteckich. 2. Die Bewässerung erfolgt unter Aufsicht der zu. 2. Nawadnianie odbywa się pod nadzorem właständigen Behörden des Staatsgebiets, in dem die zu ściwych władz Państwa, na którego terytorjum bewässernden Ländereien liegen. Die zuständige Behörde leży obszar, mający się nawadniać. Właściwa des fremden Staatsgebiets ist von jedem Aufstauen władza Państwa obcego powinna być zawiaoder Ablassen des Wassers drei Tage vorher zu benach. domiona trzy dni przed każdem spiętrzeniem lub richtigen. Uber Bewässerungsmaßnahmen außerhalb spuszczeniem wody. Właściwe władze będą się

[blocks in formation]

wzajemnie zawiadamiały o zamierzonych nawadnianiach poza odcinkiem granicznym, mogących wpłynąć na przepływ wód odcinka granicznego albo terytorjum Państwa obcego.

Artykuł 5

1. Dla wykonywania policji wodnej są miarodajne przepisy Państwa zarządzającego. Właściwe władze będą się porozumiewały co do zmian w istniejących przepisach, lub ich wykonania.

2. Nadania i zezwolenia wodno-policyjne w myśl obustronnych ustaw ustaw wodnych będą wydawane przez właściwe władze Państwa, do którego terytorjum się odnoszą, w porozumieniu z właściwemi władzami drugiego Państwa; obustronne władze mają sobie przytem komunikować skierowane do nich podania i formalne zastrzeżenia.

3. Przepisy punktów 1. i 2. stosują się odpowiednio do utrzymania obszaru zalewowego.

Artykuł 6

Materjaly budowlane, służące do robót na jazach i śluzach, wymienionych w punkcie 1. artykułu 2., są przy przewozeniu ich na terytorjum obcego Państwa wolne od wszelkich opłat, jak cla wwozowe i opłaty wywozowe. Wwóz i wywóz dokonywa się po zgłoszeniu we właściwym urzędzie celnym na podstawie zaświadczenia, wystawionego przez zarządzający urząd budowlany. To samo stosuje się do potrzebnych narzędzi budowlanych, instrumentów i zwierząt, pod warunkiem przewiezienia z powrotem.

Rozdział II

Żegluga i spław na granicznym odcinku Netze (Noteci) Artykuł 7

Prywatne statki i tratwy wszelkiego rodzaju wraz ze znajdującemi się na nich osobami i ładunkami bez różnicy przynależności państwowej korzystają na odcinku granicznym Netze (Noteci) z pełnej swobody żeglugi.

Artykuł 8

1. Statki i tratwy wraz ze znajdującemi się na nich osobami i ładunkami sa zwolnione na odcinku granicznym od wszelkich formalności celnich i paszportowych, o ile nie wchodzą w kontakt z brzegiem. Nie wyklucza to dokonywania odprawy celnej i rewizji paszportowej w odpowiednim miejscu odcinka granicznego, bez utrudniania żeglugi.

2. Statki i tratwy, wymienione w punkcie 1, mogą wchodzić w kontakt z brzegami nie inaczej, jak stosując się do przepisów celnych i poli

Artykuł 9

O ileby powstała potrzeba nowego uregulowania istniejacych przepisów policyjno-żeglugowych dla żeglugi po granicznym odcinku, kompetentne władze porozumieją się co do równoczesnego wydania rozporządzeń, uzgodnionych co do treści. Artykuł 10

1. Każda ze Stron Kontraktujących może pobierać opłaty żeglugowe na odcinku, podlegającym jej zarządowi.

2. Taryfy tych opłat muszą być jednakowe dla statków obu Stron. Wolno pobierać wyłącznie opłaty, przeznaczona na pokrycie w odpówiednim rozmiarze kosztów utrzymania i ulepszenia drogi wodnej i dostępów do niej w stanie żeglownym, albo jako udział w kosztach inwestycyj, poczynionych w interesie żeglugi. 3. Właściwe władze będą ogłaszały taryfy i komunikowały je sobie nawzajem.

Rozdział III

Zarządzanie granicznym odcinkiem Küddow (Głdy) Artykuł 11

1. Odcinek Küddow (Głdy), stanowiący granicę od punktu na południe od majątku Küddowthal aż do ujścia do Netze (Noteci), zostaje dla celów administracji podzielony linją środkową drogi, prowadzącej od granicy aż do majątku Byschke (Byszki), na część górną północną i dolną południową.

2. Niemcy obejmują administrację części górnej, Polska dolnej,

[ocr errors]

Artitel 9 Soweit eine neue Regelung der bestehenden schiffahrts. polizeilichen Vorschriften für den Verkehr auf der Grenz. ftrede erforderlich wird, werden die zuständigen Be hörden über den gleichzeitigen Erlaß von inhaltlich übereinstimmenden Verordnungen ins Benehmen treten.

Artikel 10

1. Jeder der vertragschließenden Teile darf auf der seiner Verwaltung unterstehenden Grenzstrecke Schiffahrts. abgaben erheben.

2. Die Tarife für diese Abgaben müssen für die beiderseitigen Fahrzeuge gleich sein. Es dürfen ausschließlich Gebühren zur angemessenen Deckung der Kosten für die Unterhaltung und Verbesserung der Wasserwege und ihrer Zugänge in schiffbarem Zustand oder als Kostenbeitrag für die im Interesse der Schiffahrt ge. machten Aufwendungen erhoben werden.

3. Die zuständigen Behörden werden die Tarife ver öffentlichen und sich gegenseitig mitteilen.

III. Abschnitt

Verwaltung der Grenzstrecke der Küddow (Głda)
Artikel 11

1. Die Strecke der Küdbow (Glda), die von einem Punkte füdlich des Gutes Küddowthal bis zur Ein mündung in die Neze (Noteć) die Grenze bezeichnet, wird für die Verwaltung durch die Mitte des Weges, der von der Grenze bis zum Gute Buschte (Byszki) führt, in einen oberen Nordteil und einen unteren Süd. teil geteilt.

2. Deutschland übernimmt die Verwaltung des oberen, Polen die des unteren Teiles.

Artikel 12

Die Bestimmungen des Abschnitt I, mit Ausnahme der in den Artikeln 3 und 4, finden auf der Grenz strecke der Küddow (Gida) entsprechende Anwendung.

IV. Abschnitt

Gemeinsame und Schlußbestimmungen
Artikel 13

Die Kosten, die durch die Verwaltung der in diesem Abkommen bezeichneten Grenzstrecken mit Einschluß der Unterhaltung entstehen, trägt der verwaltende Teil; diesem fallen auch die entsprechenden Einnahmen aus den Grenzstrecken zu.

Artikel 14

Soweit Verpflichtungen zur Mitunterhaltung_der Grenzstreden oder einzelner Bauwerke bestehen sollten, sichern sich die vertragschließenden Teile zur Durch führung dieser Verpflichtungen gegenseitig Beistand zu.

Artikel 15

1. Zur Durchführung dieses Abkommens werden ihm Ausführungsbestimmungen beigefügt, außerdem werden von den zuständigen Behörden im gegenseitigen Einvernehmen einheitliche Grundsäße aufgestellt werden, für deren Innehaltung die beiden vertragschließenden Teile Sorge tragen werden.

Artykuł 12

Postanowienia Rozdziału I z wyjątkiem artykułów 3 i 4 stosują się odpowiednio do odcinka granicznego Küddow (Głdy).

Rozdział IV

Postanowienia ogólne i końcowe

Artykuł 13

Koszty powstałe z tytułu administracji odcinków granicznych, wymienionych w niniejszej Konwencji, włączając w nie koszty utrzymania, ponosi Strona zarządzająca; Stronie tej przypadają również odpowiednie wpływy z odcinków granicznych.

Artykuł 14

O ileby istniały zobowiązania łącznego utrzymywania odcinków granicznych, lub poszczególnych budowli, Strony Kontraktujące zapewniają sobie wzajemnie pomoc dla wykonania tych zobowiazań.

Artykuł 15

1. W celu wykonania niniejszej Konwencji dołączone są do niej postanowienia wykonawcze; pozatem władze kompetentne ustalą we wzajemnem porozumieniu jednolite zasady, których zachowanie będzie troską obu Stron Kontraktujących.

2. Für den Fall, daß ein Ausbau in den Grenz ftreden der Reze (Noteć) oder der Rüdbow (Gida) erforderlich werden sollte, bleiben besondere Verein. barungen hierüber zwischen den zuständigen Behörden vorbehalten.

3. Über das Vorgehen bei der Unterhaltung der Ufer haben sich die beiderseitigen zuständigen Behörden von Fall zu Fall zu verständigen.

Artikel 16

In Streitfragen, die sich entweder aus der Auslegung oder aus Anlaß der Durchführung dieses Abkommens ergeben sollten, entscheidet der Präsident des Deutsch. Polnisch-Danziger Schiedsgerichts für Tranfitangelegen. heiten in Danzig, falls er sich damit einverstanden erklärt. Andernfalls werden sich die vertragschließenden Teile über die Wahl einer anderen Persönlichkeit verständigen.

Artifel 17

Das gegenwärtige Abkommen, das in deutscher und in polnischer Urschrift abgefaßt ist, soll mit den Ausführungsbestimmungen und dem Schlußprotokoll ratifiziert werden. Der Austausch der Ratifitations. urkunden foll in Warschau stattfinden. Das Abkommen soll am 14. Tage nach dem Austausch der Ratifikations. urkunden in Kraft treten. Es wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, kann jedoch von jedem der beiden Staaten vor Ablauf eines Kalenderjahrs für das Ende des nachfolgenden Jahres gekündigt werden.

Zu Urkund deffen haben die beiderseitigen Bevollmächtigten dieses Abkommen unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

Geschehen in Schneidemühl am vierzehnten März neunzehnhundertfünfundzwanzig.

gez.: Paul Eckardt gez.: Jerzy Bogorya-Kurzeniecki (L. S.) (L. S.)

2. W wypadku konieczności rozbudowy odcinków granicznych Netze (Noteci) albo Kuddow (Gldy), zastrzega się specjalne porozumienie co do tego władz kompetentnych.

3. O postępowaniu w sprawie utrzymywania brzegów obustronne odnośne władze winne się porozumiewać ze sobą od wypadku do wypadku.

Artykuł 16

Sprawy sporne, wynikające bądź z interpretacji, bądź z wykonania niniejszej Konwencji, rozstrzyga Prezes niemiecko-polsko-gdańskiego Sądu Rozjemczego do spraw ruchu tranzytowego w Gdańsku, o ile się na to zgodzi. W przeciwnym razie Strony Kontraktujące porozumieją się co do wyboru innej osoby.

Artykuł 17

Niniejsza Konwencja, sporządzona w niemieckim i polskim oryginale, ma być ratyfikowana łącznie z postanowieniami wykonawczemi i protokółem końcowym. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych ma nastąpić w Warszawie. Konwencja wejdzie w życie 14-ego dnia po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych. Jest ona zawarta na czas nieokreślony, jednakże może być przez każde z obu Państw wymówiona przed końcem roku kalendarzowego na koniec roku następnego.

Na dowód czego obustronni Pełnomocnicy podpisali niniejszą Konwencję i zaopatrzyli ją swemi pieczęciami.

Działo się w Pile, dnia czternastego marca tysiąc dziewięćset dwudziestego piątego roku.

gez.: Paul Eckardt gez.: Jerzy Bogorya-Kurzeniecki (L. S.) (L. S.)

[blocks in formation]

§ 2

1. In technischen Angelegenheiten können die beider. feitigen Wafferbauverwaltungen durch ihre örtlichen Behörden unmittelbar miteinander verhandeln.

2. Zwecks Vorbereitung, Ausführung und Nachprüfung der Arbeiten in den ihnen durch Artikel 1 des Abkommens zugeteilten Strecken dürfen die zuständigen Beamten und andere Personen, die bei den Behörden eines der beiden vertragsschließenden Teile beschäftigt sind, oder Bauunternehmer, die im Auftrag der zuständigen Behörden handeln, drei Tage nach Anmeldung bei der Zollbehörde des anderen Staates an das dem anderen Teile gehörige Ufer der Grenzstrecke mit Fahrzeugen an legen und das Ufer auch außerhalb der amtlich zu. gelassenen Grenzübergänge betreten. In Fällen unmittelbarer Gefahr braucht die breitägige Frist nicht eingehalten zu werden. Die mit der Aufsicht über die Arbeiten betraute Person ist verpflichtet, auf Verlangen der zu ständigen Beamten des anderen Teiles eine Dienstbescheinigung sowie ein persönliches Ausweispapier vorzuzeigen und ein namentliches Verzeichnis der beschäftigten Arbeiter vorzulegen.

3. Jeder der vertragschließenden Teile ist berechtigt, zwecks Verwaltung und Unterhaltung des eigenen Ufers die der Verwaltung des anderen Staates unterstellte Flußstrecke mit Fahrzeugen und Geräten unter Mitnahme von Mannschaften, Tieren und Werkzeugen befahren zu laffen.

4. Die in Nr. 2 und 3 aufgeführten Fahrzeuge müssen Zeichen tragen, die sich die beiderseitigen zu ständigen Behörden gegenseitig mitteilen werden.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

§ 2

1. W sprawach technicznych mogą obustronne Zarządy Wodne porozumiewać się bezpośrednio ze sobą przez swe władze miejscowe.

2. W celu przygotowywania, wykonywania i sprawdzania robot, na odcinkach, przekazanych w myśl artykułu 1. Konwencji, wolno właściwym urzędnikom i innym osobom, zatrudnionym w urzędach jednej ze Stron Kontraktujących, lub też przedsiębiorcom działającym z polecenia kompetentnej władzy, po zameldowaniu się na trzy dni naprzód w urzędzie celnym drugiego Państwa przybijać statkami do brzegu tego Państwa i wysiadać na lad poza urzędowo dozwolonemi miejscami przekraczania granicy. W wypadkach nagłego niebezpieczeństwa nie obowiązuje trzydniowy termin do zameldowania się. Osoba, mająca sobie powierzony nadzór nad robotami, jest obowiązana na żądanie kompetentnej władzy drugiej Strony okazywać legitymację służbową i dowód osobisty, jak również przedkładać listę imienną zatrudnionych robotników.

3. Każda ze Stron Kontraktujących jest uprawniona dla celów administracji i utrzymania własnego brzegu przejeżdżać odcinek podległy administracji drugiego Państwa statkami i sprzętami i przewozić ludzi, zwierzęta i narzędzia.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
« PrejšnjaNaprej »