Slike strani
PDF
ePub

6. Nie będzie się zwracać kosztów ogłoszenia i wymiany pism, będących w związku z ogłoszeniem. 7. Jeżeli wskutek rozpisania listu gończego wykryto ściganego, należy go tymczasowo przytrzymać w areszcie w celu późniejszego wydania, o ile przytrzymanie ze szczególnych względów nie jest zbędne. O wykryciu i o przytrzymaniu ściganego należy bezzwłocznie uwiadomić władzę, która żądała rozpisania listu gończego. Do dalszego postępowania należy stosować zasady przyjęte przy wydawaniu przestępców.

8. Redakcje gazet śledczych będą sobie stale i bezpłatnie przesyłać po dwa egzemplarze wydawanych gazet.

Zechce Pan, Panie Pelnomocniku, przyjąć zapewnienia mego szczególnego szacunku.

Do

Dr. Witold Prądzyński

Pełnomocnika Rządu Niemieckiego do rokowań polsko-niemieckich

Pana Dr. Carl Goes'a

Tajnego Radcy Legacyjnego

[blocks in formation]

Bekanntmachung über das deutsch-polnische Familiengüterabkommen. Vom 2. Januar 1926.

Auf Grund des Artikel 3 § 9 und des Artikel 4 § 6 des deutsch-polnischen Abkommens, betreffend die Überleitung der Rechtspflege, vom 20. September 1920 (Reichsgesetzbl. S. 2043) sowie auf Grund des Artikel 3 § 9 und des Artikel 5 §6 des deutsch-polnischen Abkommens, betreffend die Überleitung der Rechtspflege im ober. schlesischen Abstimmungsgebiete, vom 12. April 1922 (Reichsgefehbl. II S. 550) ist am 16. Dezember 1925 das deutsch-polnische Familiengüterabkommen zur Regelung der Rechtsverhältnisse der fideikommissarisch gebundenen. Vermögen, soweit diese sich teils in Preußen, teils in Polen besinden, abgeschlossen worden.

Das Abkommen wird nachstehend veröffentlicht.

Berlin, den 2. Januar 1926.

Der Reichsminister des Auswärtigen

In Vertretung

von Schubert

Deutsch-polnisches Familiengüter- Układ polsko-niemiecki o dobrach

abkommen.

Die Preußische Justizverwaltung, handelnd im Namen des Deutschen Reichs, und die Polnische Justizverwaltung sind übereingekommen, auf Grund der Ermächtigung im Artikel 3 § 9 und im Artikel 4 § 6 des deutsch-polnischen Abkommens, betreffend die Überleitung der Rechtspflege, vom 20 September 1920 sowie auf Grund der Ermächtigung im Artikel 3 § 9 und im Artikel 5 § 6 des deutsch-polnischen Abkommens, betreffend die Über leitung der Rechtspflege im oberschlesischen Abstimmungs. gebiete, vom 12 April 1922 die Rechtsverhältnisse der fideikommissarisch gebundenen Vermögen, soweit diese

rodzinnych.

Polski Zarząd wymiaru sprawiedliwości i Pruski Zarząd wymiaru sprawiedliwości, działający w imieniu Państwa Niemieckiego, zgodziły się na to, by na podstawie upoważnienia udzielonego w art. 3 §9 i art. 4 § 6 polsko-niemieckiego układu z 20. września 1920 r. w przedmiocie przejęcia wymiaru sprawiedliwości, jako też na podstawie upoważnienia udzielonego w art. 3 § 9 i w art. 5 $6 polsko-niemieckiego układu z 12. kwietnia 1922 r. w przedmiocie przejęcia wymiaru sprawiedliwości na górnośląskim obszarze plebiscy

Tag der Ausgabe: sich teils in Preußen, teils in Polen befinden, zu regeln und haben zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

Die Preußische Justizverwaltung:

den Vortragenden Legationsrat im Auswärtigen Amte Dr. jur. Carl Goes

und den Ministerialdirektor i. R., Wirklichen Ge heimen Oberjustizrat Dr. jur. Ernst Kübler, Präsidenten des Preußischen Landesamts für Familiengüter.

Die Polnische Justizverwaltung:

den Abteilungschef im Justizministerium Włodzimierz Jabłoński

und den Senatspräsidenten beim Appellations. gericht in Kattowig Konstanty Ostrowicz.

Die Bevollmächtigten haben ihre Vollmachten gegenseitig vorgelegt, diese in guter und gehöriger Form be funden und sich über folgende Bestimmungen geeinigt:

§ 1

Befindet sich ein fideikommissarisch gebundenes Vermögen (Familiengut) ganz in einem der beiden Staaten, so untersteht gemäß Artikel 3 § 9 der deutsch-polnischen Abkommen vom 20. September 1920 und vom 12. April 1922, betreffend die Überleitung der Rechtspflege, das Familiengut der Aufsicht dieses Staates.

$2

Befindet sich der zum Familiengute gehörige Grund. besig ganz in einem der beiden Staaten, so untersteht der Grundbesitz der Aufsicht dieses Staates; für die Aufsicht über das bewegliche Vermögen gilt folgendes:

a) Die Aufsicht über bewegliche Sachen, die dem wirtschaftlichen Zwecke des Grundbesizes dauernd zu dienen bestimmt sind, sowie die Aufsicht über Kapitalien, die in wirtschaftlicher Beziehung zum Grundbesige stehen (z. B. Inventarfonds, Meliorationsfonds, Versicherungsgelder für Schä digungen des Grundbesitzes), geht mit Ablauf eines Jahres nach dem Jukrafttreten diefes Abkommens auf den Staat über, in dem sich der Grundbesiz befindet.

b) Die Aufsicht über Kapitalien, die zur Versorgung oder Unterstützung verwendet werden, verbleibt dem Staate, der zur Zeit des Jukrafttretens dieses Abkommens die Aufücht ausübt, wenn die Bezüge zu dieser Zeit überwiegend in diesem Staate zu zahlen sind.

In den Fällen zu a und b fönnen Ausnahmen. innerhalb eines Jahres nach dem Jnkrafttreten dieses Abkommens bei der bisherigen Aufsichtsbehörde beantragt werden. Antragsberechtigt sind die

towym-uregulować stosunki prawne majątków, związanych węzłem powierniczym i znajdujących się częściowo w Polsce a częściowo w Prusach, i zamianowały w tym celu Pełnomocnikami: Polski Zarząd wymiaru sprawiedliwości:

Włodzimerza Jabłońskiego, Naczelnika Wydziału w Ministerstwie Sprawiedliwości i Konstantego Ostrowicza, Prezesa Senatu przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

Pruski Zarząd wymiaru sprawiedliwości: Dr. Carl Goes'a, Tajnego Radzę Legacyjnego w Urzędzie Spraw Zagranicznychi

i Dr. Ernst Küblera, em. Dyrektora Ministerjalnego, Rzeczywistego Tajnego Starszego Radcę Sprawiedliwości, Prezesa Pruskiego Urzędu Krajowego dla dóbr rodzinnych.

Pełnomocnicy przedłożyli sobie wzajemnie pelnomocnictwa, uznali je za dobre i należyte co do formy, poczem ugodzili się co do następujących postanowień:

$1

Jeżeli majątek związany węzłem powierniczym (dobro rodzinne) znajduje się w całości w jednem z obu Państw, to owo dobro rodzinne podlega według art. 3 § 9 polsko-niemieckich układów z 20. września 1920 r. i z 12. kwietnia 1922 r., zawartych w przedmiocie przejęcia wymiaru sprawiedliwości, nadzorowi tego Państwa.

$ 2

Jeżeli posiadłość ziemska, należąca do dobra rodzinnego, znajduje się w całości w jednem z obu Państw, to owa posiadłość ziemska podlega nadzorowi tego Państwa; co do nadzoru nad majatkiem ruchomym należy stosowac co następuje: a) nadzór nad rzeczami ruchomemi, które

przeznaczone są na to, aby stale służyły gospodarczemu celowi posiadłości ziemskiej, jako też nadzor nad kapitalami, które pozostają do tej posiadłości ziemskiej w gospodarczym stosunku (np. fundusze inwentarzowe, meljoracyjne, sumy ubezpieczeniowe za szkody wyrządzone na posiadłości ziemskiej) przechodzi z upływem roku po wejściu w życie tego układu na to Państwo, w którem posiadłość ziemska się znajduje.

b) nadzor nad kapitalami, których używa się na zaopatrzenia lub wsparcia, pozostawia się temu Państwu, które wykonywuje nad niemi nadzór w czasie wejścia w życie tego układu, jeżeli w tym czasie odnośne kwoty w przeważnej części w tem Państwie mają być wypłacane.

W wypadkach, wymienionych pod a) i b), można w przeciągu jednego roku po wejściu tego układu zwrócić się do dotychczasowej władzy nadzorczej z wnioskiem o odstąpienie

[blocks in formation]

(1) Befindet sich der Grundbesig teils in dem einen Staate, teils in dem andern Staate, so behält jeder der beiden Staaten die Aufsicht über das in seinem Gebiete befindliche Vermögen.

(2) Auf Antrag der Familienangehörigen oder einer Familienvertretung kann jedoch die Aufsicht über be wegliches Vermögen auf die Aufsichtsbehörde des andern Staates übergeleitet werden, wenn diese zustimmt. Der Antrag ist innerhalb eines Jahres nach dem Inkraft treten dieses Abkommens zulässig.

(3) Wird von dem in dem einen Staate befindlichen Grundbesig ein Teil innerhalb zweier Jahre nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens veräußert und wird der Gegenwert Bestandteil des Familiengutes, so kann der Familiengutsinhaber binnen sechs Monaten nach der Veräußerung bei der Aufsichtsbehörde beantragen, daß der Gegenwert ganz oder teilweise in die Aufsicht des andern Staates übergeleitet wird. Dem Antrag darf nur stattgegeben werden, wenn die Aufsichtsbehörde des andern Staates zustimmt und der Gegenwert zur besseren wirtschaftlichen Ausgestaltung (z. B. Bau von Wirtschaftsgebäuden, Ankauf von Juventar und Grund. besitz) des in dem andern Staate befindlichen Familienguts verwendet wird.

$ 4

(1) Besteht das Familiengut nur aus beweglichem Vermögen, so bleiben seine Bestandteile, soweit nicht bereits eine Auflösung stattgefunden hat, der Aufsicht des Staates unterstellt, der die Aufsicht beim Jukraft treten dieses Abkommens ausübt.

(2) Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 5

(1) Gehört zu einem Familiengute Bergwerkseigentum oder gehören dazu Kuge älteren Rechtes, so wird die Familiengutsaufsicht über das Bergwerk oder die Kuge von dem Staate ausgeübt, dem nach dem deutschpolnischen oberschlesischen Bergwerksabkommen vom 22. Juni 1922 die polizeiliche Aufsicht über das Bergwerk zusteht.

(2) Gehören zu einem Familiengute Kuge neueren Rechtes, so gelten für die Familiengutsaufsicht über diese

takiego uprawnione są osoby należące do rodziny lub przedstawicielstwo tej rodziny. Wniosek ten można uwzględnić tylko za zgodą władzy nadzorczej drugiego Państwa. c) nadzór nad innym majątkiem ruchomym przechodzi po upływie roku po wejściu w życie tego układu na to Państwo, w którem znajduje się posiadłość ziemska, o ile w ciągu tego czasu dotychczasowa władza nadzorcza nie wejdzie w układy z władzą nadzorczą drugiego Państwa co do ustalenia wyjątkowych postanowień. Jeżeli co do takiego wyjątku nie osiągnie się porozumienia, to pozostawia się woli Polskiego i Pruskiego Zarządu wymiaru sprawiedliwości zawarcie odrębnych umów w przedmiocie uregulowania takich wypadków.

$3

(1) Jeżeli posiadłość ziemska znajduje się częściowo w jednem a częściowo w drugiem Państwie, to każde z obu Państw zatrzymuje nadzór nad majątkiem położonym na jego obszarze.

(2) Na wniosek osób, należących do rodziny lub jej przedstawicielstwa, można jednak przekazać nadzór nad majątkiem ruchomym władzy nadzorczej drugiego Państwa, jeżeli ona na to się zgadza. Wniosek taki można przedstawić jedynie w ciągu roku po wejściu w życie tego ukladu.

(3) Jeżeli w ciągu dwu lat po wejściu w życie tego ukladu nastąpi pozbycie części posiadłości ziemskiej, znajdującej się w jednem Państwie, a jej równowartość stanie się częścią składową dobra rodzinnego, to może posiadacz powiernictwa w ciągu sześciu miesięcy po pozbyciu wystapić u władzy nadzorczej z wnioskiem, aby równowartość tę w całości lub w części przekazano pod nadzór drugiego Państwa. Wniosek taki można jedynie. wtedy uwzględnić, jeżeli zgodzi się na to władza nadzorcza drugiego Państwa i jeżeli równowartość ma być użyta do lepszego gospodarczego ukształtowania dobra rodzinnego, znajdującego się w drugim Państwie (np. do wznoszenia budynków gospodarczych, zakupu inwentarza i posiadłości ziemskiej).

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

die Bestimmungen für die Aufsicht über bewegliches Vermögen.

§ 6

(1) Die Amortisationsfonds, insbesondere der Land. schaften, bleiben bis zur Regelung der Verhältnisse der sie betreffenden Kreditinstitute unter der Aufsicht des Staates, in dem sie sich befinden; die spätere Aufsichts. führung soll der etwa zu vereinbarenden Bestimmung über diese Fonds folgen.

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt entsprechend für Rechte an sonstigen landwirtschaftlichen Fonds und für die bei Auseinandersehungsbehörden ruhenden Dizpositionsfonds.

$ 7

Durch die Überleitung der Aufsicht werden Rechte Dritter nicht berührt.

$ 8

(1) Ist bei Überleitung der Aufsicht bei den Auffichtsbehörden ein Verfahren über Vermögen anhängig, das der Aufsicht des andern Staates untersteht, so ist die Sache in der Lage, in der sie sich befindet, an die Aufsichtsbehörde des andern Staates abzugeben. (2) Bezieht sich das Verfahren auf Vermögen, das teils von dem einen, teils von dem andern Staate beaufsichtigt wird, so wird es nur hinsichtlich des Teiles des Familienguts fortgeführt, der der Aufsicht des Staates untersteht, wo das Verfahren schwebt. Hinsichtlich des anderen Teiles des Familienguts kann das Verfahren auf Antrag dessen abgegeben werden, der das Verfahren bisher betrieben hat.

$9

(1) Soweit ein Rechtsstreit über einen zum Familiengute gehörenden Gegenstand zur Zeit der Überleitung der Aufsicht anhängig ist, finden die Bestimmungen der deutsch-polnischen Abkommen vom 20. Septem ber 1920 und vom 12. April 1922, betreffend die Überleitung der Rechtspflege, entsprechende Anwendung.

(2) Wird nach der Überleitung der Aufsicht ein Rechtsstreit über einen zum Familiengute gehörenden Gegenand in dem Staate anhängig, in dem sich der Segenstand befindet, so wird die Zuständigkeit der Gerichte dieses Staates durch die Überleitung der Aufsicht nicht berührt.

$ 10

(1) Soweit die Aufsicht auf Grund dieses Abkommens nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt ohne weiteres auf den andern Staat übergeht, ist für den Übergang der Tag der Rechtskraft der in Betracht kommenden Entscheidung maßgebend.

(2) Die bisher zuständigen Aufsichtsbehörden haben. den Übergang der Aufsicht den Beteiligten, insbesondere den Stellen anzuzeigen, bei denen sich die Familien gutsgegenstände in amtlicher Verwahrung befinden. Diese Stellen haben den Anordnungen der neuen Aufichtsbehörde in entsprechender Weise Folge zu leisten, wie den Anordnungen der bisherigen Aufsichtsbehörde.

nad niemi stosują się postanowienia o nadzorze nad majątkiem ruchomym.

$6

(1) Fundusze amortyzacyjne, a w szczególności fundusze ziemstw, pozostają aż do uregulowania stosunków odnośnych zakładów kredytowych pod nadzorem tego Państwa, w którem się one znajdują; późniejsze sprawowanie nadzoru powinno się stosować do ewentualnych przyszłych postanowień umownych dotyczących tych funduszów.

(2) Postanowienie ustępu 1 stosuje się odpowiednio do praw na innych funduszach rolnych i do mas dyspozycyjnych, złożonych u władz przeprowadzających rozdział.

$7

Przekazanie nadzoru nie narusza praw osób trzecich.

$ 8

(1) Jeżeli przy przekazaniu nadzoru zawislo u władz nadzorczych postępowanie co do majątku, który podlega nadzorowi drugiego Państwa, to należy sprawę oddać władzy nadzorczej drugiego Państwa w tym stanie, w jakim się ona znajduje.

(2) Jeżeli postępowanie odnosi się do majątku, nadzorowanego częściowo przez jedno a częściowo przez drugie Państwo, to prowadzić się je będzie dalej tylko co do tej części dobra rodzinnego, która podlega nadzorowi Państwa, w którem postępowanie się toczy. Co do drugiej części tego dobra rodzinnego można postępowanie przekazać na wniosek tego, kto dotychczas postępowanie to popierał.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

§ 11

Die bis zum Abschluß dieses Abkommens erfolgten Auflösungsmaßnahmen der Aufsichtsbehörden der beiden Staaten, soweit sie sich auf die in ihrem Staate be findlichen oder in ihre Aufsicht übergeleiteten Gegen stände beziehen, bleiben wirksam.

$12

(1) Gegenstände, die aus der Aufsicht des einen Staates in die Aufsicht des andern Staates über geleitet worden sind, können auf Anordnung der Auf sichtsbehörde, sofern nicht Rechte Dritter entgegen stehen, in das Gebiet des andern Staates übergeführt werden. Der Anordnung ist der Antrag des Familien gutsinhabers beizufügen. Wegen der Überführung kann die Vermittlung der obersten Familiengutsbehörde des Staates in Anspruch genommen werden, in dem sich die Gegenstände befinden.

(2) Dem Familiengutsinhaber ist von der Aufsichtsbehörde zu gestatten, an Stelle der hinterlegten Kapi talien andere entsprechende Werte zu überführen.

$ 13

(1) Bei der Überführung der Gegenstände finden die im Deutschen Reiche oder in Polen erlassenen Vor schriften, die die Ausfuhr verbieten, beschränken oder mit Abgaben belegen, feine Anwendung, sofern der Antrag auf Überführung von Kapitalien innerhalb fünf Jahren, von andern Gegenständen innerhalb zweier Jahre nach Überleitung der Aufsicht (§ 10) gestellt ist. (2) Die Bestimmung des Abs. 1 findet auf die Fälle des § 3 Abs. 3 keine Anwendung.

(3) Beide Teile sind darüber einig, daß Gegenstände, die auf Grund dieses Abkommens nach Polen übergeführt werden, der Liquidation nicht unterliegen.

$14

(1) Für die Tätigkeit der Aufsichtsbehörden bei Über leitung der Aufsicht und bei Überführung der Gegen stände werden Gebühren und Stempel nicht erhoben; jeder Staat trägt seine baren Auslagen.

(2) Die Kosten der Überführung hat der Familiengutsinhaber zu tragen; er kann sie mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde dem Familiengutsvermögen ent nehmen.

$ 15

(1) Wenn Kapitalien nach den Gefeßen des Staates, in dem sie sich befinden, mündelsicher angelegt sind, so gilt diese Anlegung auch nach den Gesezen des Staates als mündelsicher, auf den die Aufsicht übergeht.

(2) Auch nach Überführung solcher Kapitalien in den andern Staat kann die bisherige Art der Anlegung bei behalten werden.

(3) Kapitalien dürfen in keiner Beziehung aus dem Grunde ungünstiger behandelt werden, weil die Aufsicht auf den andern Staat übergeleitet worden ist.

$11

Zarządzenia rozwiązujące dobro rodzinne, wydane przez władze nadzorcze obu Państw do chwili zawarcia tego układu, pozostają skuteczne, o ile odnoszą się do przedmiotów, znajdujących się w Państwie, które wydalo wspomniane zarządzenie, albo do przedmiotów, nad któremi w myśl niniejszego układu nadzór temu Państwu przekazano.

$ 12

(1) O ile prawa osób trzecich nie stoją na przeszkodzie, można przedmioty, które z nadzoru jednego Państwa przekazano pod nadzór drugiego Państwa, przewieść na zarządzenie władzy nadzorczej na obszar drugiego Państwa. Do zarządzenia tego ma się dołączyc wniosek posiadacza powiernictwa. Przy przewiezieniu można korzystać z pośrednictwa najwyższej władzy powierniczej tego Państwa, w którem przedmioty się znajdują.

(2) Władza nadzorcza ma zezwolić posiadaczowi powiernictwa na to, by zamiast złożonych kapitałów przewiózł inne odpowiednie walory.

$ 13

(1) Przy przewiezieniu przedmiotów nie zastosowuje się wydanych w Polsce lub w Niemczech przepisów, które wywozu zakazują, ograniczają go lub opłatami obciążają, o ile z wnioskiem o przewiezienie kapitalów wystąpiono w ciągu pięciu lat, a co do innych przedmiotów w przeciągu dwu lat po przekazaniu nadzoru (§ 10).

(2) Postanowienie ustępu 1 niema zastosowania w wypadkach § 3 ustęp 3.

(3) Obie Strony zgodziły się na to, że przedmioty, które na podstawie tego układu przewozi się do Polski, nie podlegają likwidacji.

$14

(1) Za czynności władz nadzorczych przy przekazaniu nadzoru i przy przewiezieniu przedmiotow nie pobiera się należytości ani opłat stemplowych; każde Państwo ponosi swoje wydatki, wyłożone w gotówce.

(2) Koszty przewiezienia ponieść ma posiadacz powiernictwa; za zezwoleniem władzy nadzorczej, może on je pobrać z majątku dobra rodzinnego.

$15

(1) Jeżeli kapitaly wedle ustaw Państwa, w którem one się znajdują, są złożone z zapewnieniem pupilarnego bezpieczeństwa, to także wedle ustaw Państwa, na które nadzór przechodzi, uważa się złożenie to za dokonane z zapewnieniem pupilarnego bezpieczeństwa.

(2) Także po przewiezieniu takich kapitałów do drugiego Państwa można zatrzymać dotychczasowy sposób złożenia.

(3) W żadnym razie nie można kapitałów traktować mniej korzystnie z tego powodu, że nadzór przeniesiono na drugie Państwo.

« PrejšnjaNaprej »