Spletna besedila in jezik na spletu: Primer blogov in Wikipedije v slovenščini

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. sep. 2014 - 304 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.

Cilj znanstvene monografije je čim celovitejši pregled nad tematiko spletnih besedil, čeprav je osrednja obravnava namenjena besedilom blogov inWikipedije, pri čemer je, kot se izkaže, nujna umestitev v širši okvir elektronskih besedil. V prvem poglavju so predstavljene okoliščine nastanka spleta ter njegova opredelitev v razmerju do interneta in drugih elektronskih medijev. V drugem poglavju sta predstavljena korpus in slovar v povezavi s spletom, predvsem glede na to, kaj so spletni korpusi, kakšno vlogo prevzemajo danes spletni iskalniki, ter glede na rabo spleta v slovaropisju. Tretji, najobsežnejši del pričujoče monografije obsega podrobnejšo analizo jezika in besedil, predvsem izbranega gradiva z blogov in Wikipedije.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

The goal of the monograph ('Web texts and language on the Web (the case of blogs and Wikipedia in the Slovenian language)') entitled Web texts and language on the Web (the case of blogs and Wikipedia in the Slovenian language) is to give an overview, as complete as possible, of the topic of web texts, although its main part is limited to blog and Wikipedia texts, where, as it turns out, there is a need for placing the topic into a broader context of electronic texts. The first chapter treats the circumstances of the formation of the Web and its definition in relation to the Internet and other electronic media. In the second chapter, corpus and dictionary are presented in relation to the Web, especially in terms of web corpora, the current role of web search engines is discussed, as well as the use of the Web in lexicography. The third and the largest part of the monograph includes a detailed analysis of Slovenian language and texts, especially of the selected material obtained from blogs and Wikipedia.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki