Novi etimološki slovar slovenskega jezika. Poskusni zvezek

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. maj 2013 - 222 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.

Namen monografije je odgovoriti na vprašanje, kako oblikovati sodoben znanstveno zasnovan etimološki slovar slovenskega jezika, da bi èim bolj jasno in argumentirano prikazoval življenje in nastanek slovenskih besed, tj. njihovo etimologijo. Vprašanje je v tesni odvisnosti od razumevanja, kaj etimologija je, kaj je njen temeljni cilj in na katera vprašanja o razvoju besedja etimologija mora odgovoriti, èe želi zadostiti potrebi po znanstveni argumentiranosti, zato je najprej kratko prikazan razvoj etimologije iz vešèine ugibanja v znanstveno disciplino v Evropi, ki je na zaèetku 19. st. prek Dobrovskega prodrla tudi k nam. Sledi prikaz razvoja etimološke misli, ki jo zrcalijo etimološki slovarji od Pohlina preko Jarnika in Miklošièa do Bezlajevega in nedokonèanega Koštiálovega. Analiza zasleduje rast naše etimologije, da bi se prepoznalo, katere sestavine, ki so v sodobni etimologiji še vedno aktualne, so posamezni avtorji že aplicirali in jih je aktualizirane treba upoštevati pri zasnovi novega etimološkega slovarja. Delo zakljuèujejo geselski èlanki, v katerih je ponazorjena predhodno predstavljena leksikografska rešitev za vsako od vsebinskih sestavin geselskega èlanka.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

PReDGOVOR
9
eTIMOLOGIjA SLOVeNSKeGA jeZIKA RAZVOj
27
ZASNOVA NOVeGA eTIMOLOŠKeGA SLOVARjA SLOVeNSKeGA jeZIKA
61
GeSeLSKI čLANeK
91
rekonstrukcijo ali leksikalna predloga jezika dajalca
103
VIRI IN LITERATURA
175
KRAjŠAVe
193
STVARNO KAZALO
213
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki