Slike strani
PDF
ePub

ielus nemore mesta imeti , kir greh prebiva , sa cigle volo hudizh vse skusi okuli vaff hodi, inu drashi, de njega ime sludi, inu hudizhij vstah imate , de tu flatku iine iefus, od kateriga tulikajn dobriga cemu zhloveku pride, mejsta ocnaide, Siikaj Lucifer dobru vej kulikain tu S. ime zhlovehu dobriga pernese, dokler ena figura , ali senižku tega S. imena je bilu tu dreu tega shivejna na frejd tiglo Paradisa od Boga postaulen. Taisti Noeffau zhudni zholn v katerem ta zhloveski spol od tiga gniaini putupa je bil ohrajnen. Taisti Nebeski , lok, ali maurza, katera je bila ena savesa v moj Bugam, inu zhlovekam. Taiste zhudja lujtra, katere je lacob vidil, de lo od semic do Nebess dosegle. Taiste svetle Nebeske urata od sonzhniga prihoda, katere je Ezechiel Prerok vidil. Taisti vissoki shlahtni dreu, pod katerein vse kar je shiviga pozhitik, inu nyh potrebo so nashli, kakor Daniel piffe. Vie letu dobru vej ta kudi, namrezh, de ta kateri andohtliu tu s' ime vstýh ima tu vezhnu shivejne doseshe. De pred tein gniain pogublejnom fe rejshi. De myr Nebeski mu pernele. De po teh lujttah gvishnu v Nebu pride. De Vrata'tiga Boshiga krajleustua Škluzham tiga S. imena s' odpre . De pod lenizo tigao S. inena vse kar je riužnu, igu potrebnu sa dusho, inutelu najde. Sakaj S. Bernardinus pravi: Omnia quæcunque Deus ciz.S.es: pro salute humina ordinavit, in nomine leju comprehenduntur. Satoraj Satan se pomuja kar ner vezh inorc de bi vy na tu S. imè possabili; ali pak v grehoh shiveli , katerij lo urshoh, de tuS imè zhloveku nenuza , ali nikar N.N. nebugaited kudižkas temuzh bugajte iesusa Vashiga Odreshenika , katéri pravi: Poné me , ut fignaculum super cor tuum , Super Can. 6.8. bracium tuum. inu slasti imate letu sturiti, aku hozhete cnu dobru , frezhnu,inu vefselu novu lejtu imeti: inu jest vejin praui S. Augustin, de shelite imetienu dobru novu lejtu.. Bonum annum habere cupitis? Ita fanè omnes cupitis. Ali samer

or S.AH S.

12.dev. kajte kai vam tu novu lejtu odgovori. Bonus ero vobis, ji Dni. vos bonis eritis , fi augustissimum nomen lesu in circumciso corde, ac dolato , veluti tabula amoris affectibus, veluti litteris aureis

depingatis. Letu S. Imè iclus kateru tulikajn dobriga zhlo.
veku pravizhnimu pernefe sa novu lejtu shenkam taku Gos-
podi, kakor kineton, mladom , kakor starom , boga.
tem, kakor vbofem, letu S. Imnè.. s'pravo andohtio , poh-
leunostio, inu s’ zhistim ferzam pres vsiga konza Zhafti-
te, inu hualite. Reges tetra, & omnes populi , principess &
judices terræ, & invenes, du virgines ssenes cam iunioribus lau-

dent nomen Domini , quia exaltatum eft nomen ejus folius, BoPs. 122. di tedaj. Nomen ejus benedict um ex hoc nunc , ut vfque in locis

culum. Angen.

PA 148.

MA

dar

[graphic][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

NA SVETIH

TRYEH KRAILOV DAN.

Magi videntes Stellam gavifi funt gaudio magno valde, som intrantes domum invenerunt puerum,cum

Maria Matre ejus , & pro-
cidentes adoraverunt

eum.

Kadar ty Modrj so to svèsdo vgledali, se je obveseli li s
prevelikina vesseljom . Inu so shli noter v hi-
sho, inu so nashlitu Detèrce s'Ma-

rio njegovo Materjo red., so
doli padli, inu so njega

molili. Marth.c.2.

Tikar pres vrshoha ò vy frezhni trje krajli ste od S.

Evangelistou Modri imenovani, dokler pametnu ,

inu sastopnu fe fturili, de vashe deshcle ite sapustili, inu ste shi. yskatitiga praviga krajla , inu Gospuda, ter s' vashimoffram fe Ajdom, inu ludom dali sposnati, de tu Detetce Iesus, je pravi Bug,inu zhlovik , inu krajl zhes vse krajle, le rejs de jest tudi sa pillanu najdem, de kokar Theodosius Ta mlajshi je bils' materniga tellessa Cessarize Eudoxie na svejt prishal, prezej ta vis hishi Gospoda, inu Firshti so nj

10. njega 1a Ivojga Cessarja (posnali, prèd nijm so se odka lajnali, inu sa gnade proflili. Tudi pissanu naidem, de Vladislaus Alberta Ogerskiga kiga krajla lyn, kumai shteri Meffice je bil star,de víhe ty vishishi taistiga krajlevstua s' krajlevo kro no ga kronaio,inu scepter v'roko mu dadò, ter sa svojga krajla galpolnaio:Paris olimpius kuinai je bil rojen,inu cella grekish deshela, se je pred nymod strahu tresla , inu shenkinge niemu foshilala : Alexander ta veliki, Philippa macedonskiga krajla

R fym,

[merged small][ocr errors][merged small]

Syn, leta kokar je bil rojen ; vly so njega sa tiga nermogozł.
nishiga krajlaginu Gospuda zhaltili,inu djali de jefyn tiga ner-
vekshiga Boga iupitra, inu de nebò na svejtu mogozhnishiga
Guspuda kokar Alexander. Alivsy lety sobily mozhnu falilli,
mencozh, de taisti njeh krajli, inú Cessary so ty nermogozh-
nishi, inu samy ty trje daņashni krajliso Modri bily,kateri Te
Nebeshku Detetce iesusa sa tiga praviga , inu nerinogozhni-
shiga krajla lo sposnali , v'ccm kir te offre skriunusti polne lo

njemu offrali, Apertistheusauris suis obtulerunt ei munera ,
S. Leo., aurum, thus, & myrrhan. Kir S.Leo Papesh pravi. Thus Deo.
Ser:1;de Myrrham homini . Aurum offerunt Regi. Kadillu offraio, kokar
Epiph.

vligamogozhimu Bogu. Myrro, kokar Odresheniku tiga svej.
ta:

Slạcu, kokar krajlu zhes vse krajle , inu pred nym pokle.
knejo, inų njeh krone pred njegove noge poloshe, ter sposna-
io de on faiņiina oblast zhes vse tu kar je ftuarjeniga. Et proci-
dentes adoraverunt eum. Inu raunu letu yin bom yskasal,de sam
Bug, inu Odreshenik nash ima to pravo oblast zhes vse tu kar
je stụarjenụ.

Painetou , inų modru gvishnu ste bily sturili vy o srezhní trje krajli

, de pred tem novu rojenem krajlom vashe glave,inu kolena ste perklonili, katerų scuriti vsy krajli , inu Čessary fo dolshni, fakaj tụ lụbu deretce ielus je Gospud zhes vse krajle,

inu Çelfarje, katero relnizo je bil sposnal Mardochæus rekoEfb. . zh. Domine Deus rex omnipotens, in ditione tua cunéta funt pofita,

Gnon elt , qui pofsit tuæ refiftere voluntati. Tu fecisti cælum ,
terram, 6 quidquid cæli ambitu continetur. Diminus omnium es,
nec eft,qui refiftat Majeftate te . Sátoraity trje krajliso ielusu
kadillu offrali , s'kuti kateri offer so njega iposnali sa scuarnika,
Gospuda , inu Boga celliga svejta, Inu gvishnu Omoguzhni
Golput tebi vse fraury to podvershenc, inu pokorne, inu te-
bela svojglituarnika spolnaio, de silih paineti, inu pozhuriku
niiniio, lakaj ti sarīj imash oblast zhes vse rizhij , katere oblasti
nimajo ty drugi krajli, inu Celsarij.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

lpi

Povejte meai N. N. , Kaj s'eno oblast imajo tij drugi krajli zhes leto nepametno shivino ? Povejte mani, Kejse najde en krajl taku mogozhin, de bionoblast imel sapovedat tej ner

kira

manshi shivali kokar so muhe, inu komary, de bilere ne fedile na njegovo glavo, ija roko, inu na obras , inu de bi njemu neperloshnost ne della le? Nejgvishnu krajla na svejru, de bileec oblasti imel, katera resniza h’shpotu sturij preuseenoftieh oblastnikou tiga svejta. Sa tiga yolo G.Bug. K'shtrajfingitiga preusetniga krajla Faraona je bil poslal muhe, inu komarje, Katere so krajla, inụ njegove Egypzerje taku martrali,de pozhit ka pred nymy imeti nej so mogli, so vkna, inu dauri faperali, so yh s'hishe gonilj, Faraon fc jesij' , sapovejde yh imaio pobiti.&c. Et venit mufcagrauissima in domos Pharaonis, o fer- Exod. 6. sorum ejus,& in omnem terram Ægypti:corrupt aque eft terra ab hu- 8. iufcemodi mufcis. Sdajo Faraon! kej je tvoja muzh, inu preufetna oblast?Sakaj nesapovejsh muham de bitebe s'myrom pufe? Sakajti meinish de nej na svejtu mogozhnishiga Gospuda Exod. kokar siti, sakaj si djallk'

moissefu. Quis eft Dominus,ut audiarn s. uocem ejüs. Ahi Pravi Faraon jest vidim de inuhe sa mojo obLaft,inu sapuvid nemnaraio, fatoraisposnam , de fam Bugima to pravo oblast , fa tiga volo Mojsses, inu Aron proslite Boga nejmuham fapoveij, de mene inú moj folk s’myram pustè. G. Bugvshlishi proshno, inu vsem müham fapovej s’Egypca pobegoit, prezej bugaio, inu nikar ena faina neostane v'Egypti. Et abftulit muscas à Pharaone , à feruis fuis, c è pupulo ejus. Non Lyran.in

ang papel cjus. 101.c.8. fuperfuit necuna quidem. Kir Lyranus famerka de leta je bil en Exod. velik zudesh, rekozh. Magnum fatis fuit hoc miraculum , cum non folum Deus museas immissas in Ægyptum abstulerit,sed etiam omnes , qua antea erant remouit, Nej tedaj krajla taku mogozhniga na semli , đe bi mogat fapovedat muham, ali tej nershlehtnishi shivali, temuzh sam G.Bug imà oblast fapovedat sledni shivali s inu lete morio njega bugat, de filih je super njeh naturo.

Poveite meni N. N., Kaj s'ena rejzh more ble super naturo ene lazhne, inu poshreshne shivali biti, kokar super fpisho katero je posherla cello nafaj vun vrezhi . Nej vsy Krajli fapovedo letu sturisi , nikuli obena shival yh nebo bugala. Inu vender kadar una velika riba je bila posherla Preroka lona , inu try dny ga je v'trebuhu noslila, vender

« PrejšnjaNaprej »