Slike strani
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

inde canit. Slon poprej kakor to novo luno posdravi,
gre ven porok , ter zhistu svoje truplu opere. Vt purus
adoret . Inu kazha nesmej s'(voie jame na svetlobo tiga
fonza priti, aku poprej svojo kosho neslezhe, inu eno
novo neoblezhe. Pofitis novis exuuijs comparet. Od ka-
teryh se jmamo vuzhici de poprej kakor pred letu novu
rojenu sonze Christusa Iefufa inamo priti, fmòdolshni
prha, inugnusobo grehou s' kusi pokuro, inu grevingo
od nafs spravit, neshe ferze, inu dusho ozhiseit, inu s
tem lepem guantam te zhednosti se oblezhi ter potle
shiher pred oblizhe Nashiga Odreshenika fe bmò vidit
pustili. Shiher se bomò h’njemu perblishali, inu njega
molili. Aku pak katera dusha bò vmadelhena, inu gre-
shna ne troshtaj se slatkustignade boshje deleshna rarat
Sakaj S. Bernardus pravi. Āge pænitentiam si cupis dulce.
dine Christi impleri. Hoc tibi prædieat stabulum illud &.ka.
teru tudi poterdi Dyonisius Carthufianus. Puris cogita-
tionihus, Sanctis defiderijs, munditia mentis, o corporal
resplendete, sic Verbum excipietis.

Inu leto potrebno zhistofi nashe dushe, itu telessa sa
prihot Nashiga Odreshenika Iesusa, jest menem, de sam
Christus nam je dal ozhitnu fastopit, v’temkir h'svojmu
rojstvu nej perpustil priti temuzhlizhiste, inu boga bo-
yezhe dushe, de fi lih druge krate greshnike je raven
sebe terpel: kadar je v Tempelni vuzhil v prizhe te so
nashli ti preusernitardo uratnj Iudij, kadar v pushzha-
vi se je poluil, fatan se h' njemu perblisha. kadar k' misi
sede, ozhitni greshniki ga obsujeio. kadar ca sadnikrat
vezherja raven njega ta faratarski ludesh Iskariot sijdi .
kadar na Chriíu je vislil raven njcga sta vislila dua rasboj-
nika. Kkadar je v'grobu pokopan leshal, ty greshni shol-
nerij so ga vahtali. Per svojm rojstvu pak huzhe imeti te
bogaboyezhe pasterje, te zhiste Angele, toner sveteshi
Divizo, tiga ner pravizhnishiga Iosepha , te. try svete

krajle, inu cilu ro pohleuno, krotko shivino, katere, 1/2.6.1. niega kakor svojga fcuarnika moli. Cognouit bos poffeßo

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

rem

rem fuus, & afinus prasepe Domini fui. letukaj more vse zhistu, vse svetu, vse brumnu, inu pohleunu biti. Sato. rais. ò kershena dusha ! aku hozhesh k' Rojstyu tuogia Odreshenika se perpravit , inu v’evojm serzu njemu prebivalshe spodobnu perpravit imash ta S. Aduent evojo vejít, inu dusho s' zhiftit , kakor lepu tebe vuzhy S. Ber- Sordo nardus, rekozh: Occurre Deo iuo, vsque ad cordis compun. Advent. étionem, & oris confeffonem eccure ; vt faltem de sterquil. linio misera conscientia , quoniam indignum eft illuc authorem puritatis introire, Sakaj fizer Ieful ne bò hotel per tebi prebivat kateru s' kusi leto historio poterdem , inu sklenem.

Sim bral, de en bogaboyezhi Mashnik v tej desheli Brabantia imenovani je venu mestu jesdil ta dan pred Christushavein Rojstvam, ob katerem shafsu je bil velik mress, inu (nejh, ter raunu pred mestam sagleda na snejgu leshati, eniga silnu lepiga isvoleniga, inu zartaniga bobzha, kateru milu se je jokal, inu od velikiga mrasa je trepetal. Malhniku serze fe omezhy videozh tu zartanu deteze v takorshni revi, s' folsamy na ozhessah, rezhe k’njemu: O moje deteze ! sakaj v'ten prafu ftoysh, inu vo mestu negresh ? odgova rij tudereże: sakaj obeden mene n’hozhc pod streho imeti, fatorai morem letukaj s'vnej leskati, vsijh' prasnikam perpraulaio gostarje, lepe guante, inu kracke zhassa, fatorai meni prebivalsha n hozheo dati,inu tudi jest nemorem per nyh prebivat: na tu Mashnik s’kojna doli sede ter , k njemu pravi, pojdi s’mano jest bom víhe sa tebe, inusa mene prebivalshe nashel, ali tu lubu deteze, keteru je bilu Iesus, odgovorj: Ieft per taku greshnih ludeli nemorem prebivat, inu na tu s'pred ozhij riga Mashnika isgine is kateriga je bil sponal, de tu deteze je bil lesus, inu de nenore per teh greshnijhludeh prebie vat. Ah (milise G.Bogu! sakaj jest se lalu boimde tudi v'tem mestita S. Advent bodo mislili na noue guante, na gostasje,na offert : &.inu nikar na zhistost nyh dushç, satorai kadar bò lelus s' svojo S. gnado k'nam prishal ne bo per vass

IN PVSILLO NEMO MAGNVS

[merged small][ocr errors][ocr errors]

prebivalsha nafhal. Ali vy o bogaboyezhe dushe ! per: praulajtese h’ temu S. prihodu, kakor se je bil perpravil h’temu ra stari S: fimeon, kateri je orsam imel gnado si svojinij rokami Iefusa objeti. Leta je bil pravizhen inu bogabyezh: Simeon justus, & timoratus. Vse skusi se je perpraulal h'temu prihodu, Expectans redemptionem Israel. Niegovu serze , inu dusha so bily taku zhiste, de so bile polne S. Duhà. & Spiritus sanctus erat in eo , Vse skuli je molil, dokler S. Duh ga je bil fagvishal, de njegove proshna je vshlishena.Et refponfum accepit à Spiritu sancto, 7:01 visni un se mortem , donec non videret Christum Domini, Inu v takorshni vishi je bil to veliko gnado od G: Boga dosegil de : Accepit eum in vulnas duas. V'takorshni vishi N. Ni ta S. advenit perpravite vasha serza k'urednimu prebivalshu krajla. Nebeshkiga; kateri bo prishal v’valha ferza prebivats inu vasho dusho s' gnado Bofhio, inu s Nebeskem'shegnam bo nepolnil'Bugajte tedaj vasho Mater S. kat: Kersh. Cerku, katera vám pravi:: In adventus fummi Regis , mundentur corda: hominum, &c.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[graphic]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

NA

NA PERVO NEDELO

V ADVENTY.

Et tunc videbunt Filium hominis uenientem in nubes

cum potestate magna; O Majestate, Inu tedaj bodo.ony vidili Synu tiga Zhloveka prideozhi

ga v oblákih s’ veliko oblastio, inu s'

velizhastvom. Luc, 21,

TEst Sposnam, O'greshni luejt! .de ti shiher moreske

| rezhi, de vezhkrat fi.vidil tu serditu oblizhe Boshje, A inu letù si lahku doli vsel s'shtrajfing , katere G: Bug je tebi poshilal, ali vender she nihdar do fehmal .nej si vidil pravu, inu popolnom tu ferditu oblizhe Boshje. le rejs de fi vidil ta gmajn potup., inu se je tebi [delu, de leta tezhe s'tiga ferditiga oblizha Boshiga. Si vidil.ta Thueplenski ogin, kateri je bil poshgal Sodomo, inn Go. moro, ter fe je tebi [delu de vidizh te gorezhe ozhy Boshje. Si vezhkrat shlishal., inu pozhutil te strashne potresle, kateri troje mesta, inu hishe so poderlj; inu tebi le je [delu.de vidish te ferdite noge Boshje , katere po semli s' serda .terkajo. Si vidil vojske, katere mesta, deshele, inu krajlevstua so konzhale, ter tebi se je sdelu , de vidish te strele tiga serditiga Boga , kateri s’kuli nasho pregreho reshalen se masthuie zhes svoje nepriatelne. Si vidil kugo, inu morjo , inu se je tebi Idelu, de vidish to sapo tiga serditiga Boga , katero s svojh ferditih vst piha taku strashnu na feinlo, de ludje mertvy padajo. Ali vender she nihdar ta greshni svejt nejprovu, inu popolnoma tu ferditu oblizhe Boshje vidil, na sodni darf, na sodni dan, takrat cu provu ferdity oblizhe svoje tem greshnikom, inu greshnizam bopokasal , pred katerem Dauid, de si lih pravjzhen mozhnu se je bal, inu

djal:

[merged small][ocr errors][merged small]

S:Berns.
Ser. 10.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

djal: Quo à faciè tuä fugiam! Kir S: Augustinus bere: qui
à vindice facie fugiam Inu Iob de fi lih nedolshen se je bal

tuistu ferditu S. oblizhe Boshjc pogledat, fatorai je djal : lob 14. Quis mihi koc tribuat, ut in inferno protegas me, & abfcon

das me, donec pertranfeat furor tuus , Inu S. Bernardus praui:

Paueo gehennam paueo ludicis vultum, ipfis etiam tremendum In Cant. Angelicis potestatibus. Inu S: Ioannes ta nar lubishi loger

Christcushau , enkrat je vidil tu serditu oblizhe Boshje,
Apoc.r.

ter pravi: Cum vidiffem eum cecidi ad pedes eius tamquams
mortuus. Inu raunu danass bom govuril N: N: od tig2
strashniga oblizha letega serditiga Rihtarja Nebeshkiga,
Kadar bomo vidili: Filium hominis venientem in nube cum
potestate magna, & maiestate.

Ali koku bom jest mogal letu N:N: dopovedat, inu
iskasat?

dokler malachias Prerok pravi de vsako muzh, malach. inu pamec premaga, rekozh: Quis poterit cogitare dieme

adventus eius, quis ftabit ad videndum eum. Inu letu je
gvishnu de obeden ne bo mogal tuistu serdicu oblizhe Bo-
shje gledat, sakaj aku Israelitery nejso mogli Mojsessavu

oblizhe gledat, la volo te velike svetlobe, is katero je
z Corint. bilu obdanu: Ita , vt non passent intendcre filij Ifrael infa-

ciem Moyfi , propter gloriam uultus ejus. Gdu tedaj bo inoApoc. s. gal Rihtaria Nebcshkiga gledat? Zhegar ; Ocul ejus tan

quam flamma ignis. Aku Cessarja Tiberiusa Rimlary nej
fo mogli pogledat dokler njegove ozhy so bile svetle,
kakor Baklę gorezhe ; gdu tedej bo mogal pogledat v

oblizhe tiga fcrditiga Nebeshkiga Rihtaria, od kateriga Dan.7. je pissanu: Fluuius igneus , rapidusque egrediabatur à confpe

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

étuejus. Quis ftabit aduidendum eum?

Sakaj jest berem v'S: pissmi, de kadar krajliza Esther je bila faltopila de krajl Affverus na to faush toshbo tiga hudobniga Amana je bil vse Judje K'smerti oblodil, esther je bila mnozhou shalostna postala , inu si naprej vsame pojti krajia prollit, dc bi to sapuvid lupet nafai potegaoil, inu se Zlies tanedolshni ludouski folk vsmilil, satorai Esther ta nar lepshi guant oblezhe, inu G:

Dogù

berdi the k

mozle hom

hiv

« PrejšnjaNaprej »