Slike strani
PDF
ePub

Bogù fc perporözhij : Cumque regio faigeret habitä, & innen Zibiis eget omnium rectorem, o Saluatorem Deune · Gré v Kraj. levo kambro, kir krajl Assverus je Sedel na Svojmu Trohau, ali kakor bitru krajliza pogleda v' cu ferditu Aliven ravu oblizhe prezei od straha omidli, inu okuli pades. Cumque elewaffet faciem, do ardentibus oculis furorem pecto. ris indicaffet, regina corruit, in pallorem colore mutato, laßune super arcillulari reclinavit caput, kadar je letu kraji vidil s'trona doli stopi: Es sustenians eam ulnis fuis , donec rediret ad fe, bis uerbis blandiebatur ; quid habes Ejëher? Egofum frater tuus, noli metuere. Non morieris, Krajlizá lupet lama k' sebi pride, ter fazhne v takushni vishi h' krajlu govorit. Vidi te Domine quaß Angclum Dei, & contærbaram eft cor meum pre timore gloria tua, ualde enim Birabilises Domsine . luu pogleda v krajla, ali lupet kakor de bị mertua bila okuli pade: Rurfus corruit, & pene. exanimata eft , Ioh! Ioh! koku bo mogla ta greshna'du sha pred tu strashnu oblizhe Boshje priti ? katera nei prijacelza, nej sestra, nej nevesta, ampak ena stara sau: rashinza krajla, inu Rihteria Nebeshkiga , kateri ne bo v roki dershal scepter te milosti, ampak Itrelo te ostro pravize; de bi pres vse gnade s' to paklensko' martro shtrajfal te greshne faurashnike svoje; Kateru premisleo. zh S. Bernardus je djal: Quid tam pauendum quid tam ple- s. Berr num anxietatis, & uehementiffima follicitudinis excogitari Ser:8.in poteft, quam judicandum adftare illi terrifico tribunali fu- bab.

Psl. Qui perni ludicis?

Pishe Boronius de Cessar Caius se je bil silnu mozhnu reserdil zhes ludje, ter si je bil naprej vsel de ich hozhe konzhati, kadar letu sashlishi İudouski krajl Agrip. Borox. pa li naprej vsame lam pojti Cessarja obyskati , inu ann.Cor. svojo , inu svojga nedolshniga folka proshno naprej pernesti, kadar je bil pred Ceffarja prishal se je bil taku mozhu prcftrashil, de nej mogal bessede frezhi, kolena so mu se bila sazhèla tresti, de nejmogal na nogah stati; Bu kadar drugi bi ga ne bily gori dershali bi bil

°C okuli

poteft, quam indic uehementi lime Follicitum quid tam ple's

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors]

?

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

okuli padil, Ceffar je bil fapovedal ga damu nesti inų v postelo djati, Agrippa dua cella dny je leshal de lo nej nezh Ivcdil, k ladnimu sam k sebi pride enu malu glavo polşdigne , ger vprasha : Vbi nunc fum ? num apai Caium? adell ne iple Dominus ? Sdaj jest vprasham , akų taku mozhny Agrippa , de li lih krajl , inu nedolshen pred oblizhom tiga Perditiga krajla se je bil prestrasbil

, koku bo mogozhe de ti grelhņa dusha, katera nej fi ne. dolshna , ampak taushent , inu taushert pregreh dolshna bush mogla pres straha , inu britkulti prèd tu serditų oblizhe Çessarją zhcs vse Cella: rje priti poshlushaj Svetiga Grogoria : Si tan: ta cura pertinescitur iudicium pulueris, quali

quali formidis ne prouidendum eft diuina judicium majestatis ? guishnų ti greșhna dusha eno nesrezheno, inu grosno britkust bosh pozhutila.

Saka aku jest najdem, de kadar she Christus is per naff na semlj prebiyal , inų svoje reshalenų S: oblizhe tem greshnim pokala en yelik strah yh je ob shil; kakor berem , de enkrat Christus v'Tempel pride , inų vidi de notri kupzhujeio , inu spodobne zhastij neskalhejo tej hishi Boshi), poln ajfra Boshiga, hitrų sturjeno gajshlo, iņu vse s’Tempelna vun stepe, inr inile okuli vershe : cum feciffet quasi flagellum de funiculis omnes ejecit de tem: plo, oues quoque, 6 boues, & numulariorum effudit as, & men, Jas submeriit . Jest na letu diajne se nemoren fadoftj pre:

zhudit, vtem kir famerkam, de obeden se Christusų super ne postavi, inu bessede mu nerezhe, Christus je bil lain s'svojmy logri, y’Tempelni pak je bilų yeliku tausvient Iudou, inu veliku mashnikou, inu vender se fo bily taku prestrafhili, de obedn mnų nej sinel ene bessede rezhi , od kot letakulen strah? Ah praviS: Hieronymns: Igneum enim quidam, atque Syderium radiabat ex oculis eius, Druinita. tis Majestas lucebat in facie, Ah' kakushen strab bọ chishi tegreshne dushe na sodni dan, kadar videbunt Filium hominis venientem in nube cum poteftate magna, ú majeltate:ka

dar

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

dar bosh vidil taistjga Nebelhkiga Ritheria , kaceriga ti fi taku malu shtjinal , kateriga li tulika jn krat reshalil, bosh vidil Christusa fynu Bóshjga kateri sa isvelizheine tvoje dushe tozhlovesho natyro je oblekil, inu fim en petlerratal, veliku's heje , inu lakote fim pretérpel, jest fa ruojo dusho sim krývajú put potil, neusmilenú fim gajshlan bil, s'ternjesto krono kronan bil, na Chrish perbit vso mojoS: kry sim bil prelil, inu to móió britko niartrò taushenkrat s' tvojmy grehumi si ponovil, inu supet fi ti dushotvóić s'en Kratik lusht , s'en maihin dobizhik, s'éno hudo' missu predal;fdaj povedaj meni s’kakushnem serżam bosh se podstopil tiga fynu Boshiga pogledat ? Quid fratres facturi suo s. Cera. mus júdicijtemporë', quando juftus Iudex dixerit nobis: Ego pro hom. ż zi

vobis crucifixus, & mortuus fum , vbi fünt tantaruin injuria. rum mearum fructus? yuprasha S: Cefarius

V'S: pissmi najdem, de kadar Iosephavi bratje so bily v * egypt'shli shitu kupit , inju so stali pred njeh bratam losepham, kareriga so bilyonj Ismaejiter jam predali, alivender ga nejso posnali ; K’ladnimu Ioseph se da sposnati rekozh?Ego fuin Ioseph, frater' vefter, quem vendidiftis in Ė. Gen. as gyptuñ: Non poterant respondere fratres niinió terroré perters, riti, si lih Ioseph'jeh je trolhatal de bife né imeli bati , fakajon ym je odpustil, inu dobru vej de Bug je bil perpustil de lo ga bili predali: Nolite pauere, neque vobis durumefJe videatur, quod verdidistis me in his regionihús : Pro falute enim vestia mifit me Deus ante' uos in Ægyptum, kai bosh tij grelhina dusha fazheli, katera' túlikajt krať si Christusa predala s'en mainshi dobizh, kakor ludesh Iskariot Chris Itula Iesuita ? Katerina taisti da ne bo tebe troshtal, kakor, lofeph Ivoje bratje, ampak bo tebe sfaril, inu kregal de si biliniému taku néghualeshen, de ne bosh vejdil kaj bi sazhel, ali rekal, katéru je farverkaj S: Ambrosh, rekózh : S.Amb. Magna fignificatio potestatis dum dicit uidebunt filium hominis, plus confutat ingratum, quod eum tradiderit , quia cum effet Dei filius propter nos tamen filius hominis effe uoluiffet. Ah koko se bodoframúali zinu bali, kadar bodo vidili; inu pof

G g . Aali

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

nali de taiXi je G, Bug, inu Rihter, kateriga dokler so
shiveli inalu so shrimati, stukràt,inu stukrat njegovu S.
Ime sashentali, taushenkrat, inu taushenkrat njegove S.
fapuvidi prelomili, kakor de bi taiste ta nar slabishi zhlo-

vek dershati bil sapovedal, inu od tega je prerokoval Isa. 41. Ifaias kadarie djali Ad cuns uenient, & confundentur omnis S. Rup. nes, qui repugnant ei. Inu S. Rupertus Appat pravi:Vide

bunt carnem, quam perforauerunt , fpinis coronauerunt ,
transfixerunt, hoc videant, o confundantur ,

Vsdigni tedaj tvoje ozhy • Kajfesh, inu pogledaj sdaj
taistiga zhloveka, katerimu si djal de Boga je prekol-
nil, kadar je djal, de vy bote vidili fynu tiga zhloveka
sedeozhiga na desnici Bosnje mozhy, inu prideozhiga v’
oblakih reh Nebess, inu (posnaj de je tebj refnizo govu-
ril. Pogledajgori ti preuferni Herodesh, inu bosh vidil
taistiga, kateriga si bil veno norsko suknio oblekil, inu
se s' njega shpot dellal kakor s'cniga norza, inu sposnaj
de.je ta prava inodrust Boshja. Vsdignigori tvoje ozhy
O ti nepravizhini Pilatus, kateri si bil ifjcga k'tej shpot-
livi inu grenki smerti tiga Chrisha, de si lih si dobruvès
dil de je nedolshen , sdaj vidish de on je taifti pred kate-
rem ftoysh, kateriga taku neusmilenu si bil sturil mar-
trat. Pogledajte vy ludje tailtiga, kateriga pred Pilatu-
sham nej ste hoteli sa vashiga krajla sposnalti, temuzh
fte vupili chrishajga , chrishajga, inu fdaj ste persileni
sposnati de je vafs krajl, inu Rihter vsiga volniga svejtà.
Qui conftitutus eft à Deo Iudex uiuoram, & mortugrum .
Pogledajte sdaj vsy greshniki, inu greslinze, od kateri-
ga
Tie vczhkrat djali : Nolumus hunc regnare super nos.

De
vender on krajluie, inu sodi te shiue , inu mertve.Ah kaj
s'en strah! Ah kaj s’enu zagovaine.bo takrat v' mej ti-
my greshnimi?Ah koku grofovitnu bodo shrajali,vupily,
inu fc jokali ; de taku mogozhniga Gospuda nej so
zhaftili, ampak sanizhovali.

Sakajaku Herodesh, inucella Ierufalemsku mestu se je Matib.2. bilu preferashilu, inu shaloftnu postalu, kadar so-shlisa hau de v' Beahleni je rojen veni preprosti Ihtalici, kai

bouw

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Icon. 18

bodo tedaj sazheli takrat, kadar v oblakihga bodo vidi-
li s’ veliko oblastio? Aku ty sholnery, inu rihtni hlapzy,
kadar so bily prishli s'oroshjom Christusa yskati, in uiso
ga bily v ten oljskim vèrti vsiga kryvaviga nashli , inu
kakor so njegovo pohleuno shtimo shlishali: Ego fum ,
prezej so bily okuli padili. Abierunt retrorsum, cecide.
runt in terram , kir k' greshnikam taku govorij S. Thom.
Aquinates: Vna vox turbam odijs ferocem, armis terribilem s. The:
fine ullo tello percuffit , repulit, & ftravit virtute latentis dius opufc.com
nitatis, quid faciet judicaturus, qui hoc fecit judicandus? Inu
S. Grogor vse letu je dobru premislil, inu s' solsaniy na
ozhessah je djal: Cum enim moriturus diceret : Ego fum , S. Grego
armatos persecutores in terram proftravit, quid ergo fucturus i. mor.
eft , cum judicaturus venerit? Ah moj Bug! aku ludje taku
ferzhni , inu mozhni sholnery to bilý okuli padli na semlo
kadar li fo shlishali ta pohleuniglass tiga polmertviga Go-
Ipuda ,kam bodò padli na sodni dan, kadar bodò tu ferditu
oblizhe vidili ,inu to oftro , inu strashnoshtimo shlishality
reuni, inu od vsyh sapufseni greshniki inu greshinze ?
· Letukaj nemorem famolzhat kar pishe S. Mattheush : 17
Pisse de lesus enkrat Petra , Iacoba , inu loannesa na
ta hrib tabor je pelal, inu se je premenil pred nymi, ter
a jegovu oblizhe se je ressvetilu kakor tu rumenu fonze :
obiezhilu pak je postalu belu kokàr ta padani Inèh, s’eno
befíedo Christus je bil taku lep ratal, de Moyses Nebessa
inu Elias ta paradish sta bila sapustila , inu sta bila prishla
Christushavo lepoto gledat, inu vihivat: logry tudi so en
takushen velik siebelhki trosht pozhutily, de Peter je k'
Iclulu djal: Domine bonum est nos hic elležinu v’tema kir je
tu govuril , pole en fvetal oblak ijh je obfenzhil, Inu pole
en glass is oblak rekozh: leta je mujlubesnivisyn, na kate-
rim imam dobru dopadeinje :Hıc eft filius meus dilectus, in
quo mihi bene complacui , Inu kadar fo letu shlishali dogri,
to dolį padli na svoj obrass, inn fo le filnu prestrathili. Oh
wuj Bug! logri nej so drufiga vidili ampak te lepu
nebeshku Chriftusava oblizle, inu drusiga nejso shlish-
ali , ampak ta veseli , inu slatki glais Boshij , inu

UNIVERSITY OF MICHIGAN UBRANE

Matth.

ven,

« PrejšnjaNaprej »