Slike strani
PDF
ePub

bi ly eno samo besedo bija tekla , jest s’to S: Rdshno kryvio bi bila mojo dushò .ozhistila, ali dokler letu nej lim sturila do vekomabom v shueplenim ogniu pokopana, Oh kaj s'ena velika britkust bo tebe takrat obshla ,,0 greshnadusha . kadar bosh vidila de tu kar je shlushiti imelu tebi sa isvelizhejne, S.C«f«. shlushi sa pogublejne Intolerabilis dolor, fi quis caufas mortis incurrat , unde vitæ gaudia comparare potuisset.Prayi S: Casarius.

Inu S: Bernardus pravi, de k'vekshimu shpotu marrri, inu britkustina taisti strashni dan ta Rihter Neheshkiteh grelhnikou, bo nar poprej sazhel hualit, inu lonat teos pravizhne. Prius benedicti vocabuntur in regnum , quam Ser.in P. maledicti deyciantur in caminum ignis ardentis æterni , quod videlicet acrius doleant; videntes.quid amiserint , kateru lucro tudi je bil G:Bug sturil s’taisuim bogatim fardamanime mosham, katerimu je bil pokofal Lazarusa v'krili Ahrahama, de bi videozh njegovo zhast, vekshi martro imel. Glihj vishi Alfverus je bil proprej Mardaheu. sa povikshal , kokor Amana pultilbesit , de bi te. mu martra , zhast tige drugiga rätala. Sa tiga vrshoha volo tudi ta Rihter Neheski bo poprej te pravizhne polonal, inu povishal, ter s’vesselim.oblizhon, s' slatko shtimo bo k' nym rekal shegnani bodite do vekoma od mojga Ozheta Nebeshkiga, o vy lubi priateli moy! kateri ste svèstu moje sapuvidi dershali, inu aku s’kusi skushnave , inu slabust vasiha messa ftes yh bily prelomili , inu vasho dusho vmadeshali., supet s’kusi grevingo , jnu pokuro ste jo ozhistili, fatorai pojte v’ moje krajlevlivu , moje Nebu bo vashe krajlevsivu , moje S: oblizhe bo vashe isvelizhejne , moi Ozha Nebeshki bo vals ozha , moja ncrívcteshi Mati bo tudi vasha mati , inoy Angeli bodo vashi rovarshi , inu jest bom valh , brat, inu vse letu vam fim dolshan dati, sakaj vylte radi, inu volnù bushtvu, lakot, inu shoje cerpe'i, inuste rajshi vse sapustili, kokar de bi bily prelomi.

D 2

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Dar.c.6.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

li moje

. S. sapuvidi , cér ste diali. Ecce nos reliquimus oma Matr.c.s nia, a secuti fumus te. Iest pak sim bil oblubil: Beati pau

peres spiritu, quoniam ipsorum est regnum cælorum. Vy sie

bily pohleuni, ino krotki.Humiliauimus nos in omnibus Psl. 136. Iest pak sim dial : Beati mitęs. Vy ste jokali , inu djali:

Iilic sedimus , & fleuimus , dum recordaremur tni Sion,
Ieso pak fim bil oblubil. Beati qui lugent, quoniam ipfi confolam
buntur. Vy Ite bily lazhni , iny shèjni pravice, ter ste
djali, Iustitia inventa cft in me. Iest pak : Beati qui esu-
riunt, de fitiunt justitiam , quoniam ipfi (aturabuntur. Vy
ste bily vsınileni, ter ste djali : Non comedi buccelam meam
folus. Iest pak. Beati mifericordes , quoniam ipforumet re-
gnum cælorum. Vy ste bily zhistiga serza , ter šte djali :
Pepigi cum oculis meis fædus ut ne quidem de virgine eogia
tarem. Iest pak. Beati mundo corde , quoniam ipfi Deumi
videbunt. Vy ste djali : Maledicimur, & benedicimus
Iest pak: Beatipacifici quoniam fily Dei vocabuntur. Vy ste
veliku saurasheva inu pregaj nejne preterpeli, ter steve
djali : Persecutionem patimur, fuftinemus. Iest pak. Bea
ti, qui persecutionem paciuntur propter justitiam, quoniam
ipforum est regnum cflorum. Satorai. Venite benedicti pa-
tris mei , poffidete regnum vobis paratum aborigine mundi. O
prclubcsniu povablajne ! O vessele beslede! O nesrezhe-
ni lon teh pravizhnyh ! Venite, o slatka besseda ! Bene-
dieti. O nesgruntana gnada ! Patris mei . O prevelik2u
zhaft! Pofidete, O trosht, zhes vse troshcel Regnum .
O shaz zhes vse shaze! Gdu more ta veliki trosht teh isvo-
lenyh sgruntat? kadar letu prelubesnivu, inu zhafticu po-
vablejne bodo shlish.ali, guishnude. Inebriabuntur ab uber-
tate domus Dei. Ohlrezhni frutaushenkrat taisti, katerisc
poflissaio lapuvidi Boshje dershati, kir s'dusho, inu teles.
Compudeio prebivat v'tu Nebeshku krajleùstvu, v katerim
do vekomna bodo krajlovali. Sdajgdu bo mogal sgruntat

fjalost, inu britkust teh greshnyh, kadar bodo vidili de ty Pshtur. pravizlini so taku polonanir David pravi. Peccator videbit, & irafcetur, dentibus suis fremet ; & tabefcet, katere

bo

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Tsl

. 35.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Son. 17o.

bo ta Nebeshki Rikter prekolnil, potem kir te provizbine je shegnal, de bi ony vekski martro imeli ; inu se takrat nepolnila tai tiga Figura tiga Gariga testamenta, krr. se bere de Isak je bil poprej shegnal tiga isvoleniga Iacoba, inu potle je bil prekolnil tiga greshniga esova, glihi vishi bo iturit Isak Christus Iefus po tem kir bo shegnal, inu polonal te pravizhnc, se bo obernil s'ferditim oblzhom k'tem greshnim , ter s strashno shrino bo to grosno fodbo Sreril, na katero kadarkuli smislim kry v meni smersne, satorai poprej kokar je. bom naprej pernelil, vass prossim dobru jo sameckajte , inu vse skusi pred ozhmy jo imete , poshlushajte cedaj. . Difcedite à Materi me maledicti in ignem æteruum, qui paratus eft diabolo, & Angelis eius. O Nebesla vstonovite fe ! semla stresise ! O morje prestrashise ! O vse kar je ftuarjeniga jokajte zhes te greshne fardamane dushe! Difccdite à me Poberitese prozh od mojga oblizha , inu nihdar vezh se netroshtajte pred moje ozhy prici , cemuzh do vekoma te paklenske spake , katerim ste shlushịli , bote gledali Maledicti . Prekleti bodite od mojga ozhera, od S: Duha, od mene, od moje neri

od moje nersvereshi Matere , od moyh Angelou inu vsyh svetnikou : & dicet omnis populus : fiat fiat. In ignem æternum . sdaj vam od v. Tameni vse kar je dobru , vesselu , inu lepu , ter vals postavim v’taistu mejltu , kir leshy shaz vsyh marter , inu terplejna, kir. ozhessah bote iineli gorezhe solshe, v vshes ah shraj teh fardamanih, v'nof. su ta smrat ner nagnusnishi , v vstrih shauzh ta ner grenkeishi, v serzu strelo tiga serda Boshiga, na rokah te gorezhe ketine, na glidyh te paklenske keye , pod nogamy te gorezhe volge, dusho, inu tellu v’shveplenskim ogniu pokopane. Maledicti. O trashna, inu grenka belsda!Sakaj jest samerkam de kadar David je bil prekonil te hribe Gelboe vselej so bily ostali nerodovitni . Preklet je bil cham , inu vsel je bil hlapez (voyh bratu . Preklet

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Jer. St.

je bil faul, ter je bil sgubil svoje kralevstvu. Prekleta je
bila Iezabela, ter prý so jo bily restargali. Prekletu je
bilu enu figavu drivu, inu preżej je bil vsihnilu. Aliven-
der bo grofovitnishi ta besseda . Maledicti . od Rihteria
Nebelhkiga, sakaj taiste nesrezhne dushe bodo do veko.
ma nerodovitne , fakaj nikoli vezh ne bodo mogli perne-
sti ta nuznisat te pokure. Dovekoma bodò terpeli strah,
inu groso s’ Caináin. Do vekoma bodo slushni teh neuf-
milenih hudizhu. Do vekoma bodo sgubily tu Nebesh-
ku krajlcusevu s’ saulam, inu kokar Jezabelo bodo zukali
inų tergali ti paklenski psy. Inu k'sadnimu prekleti şi
temy hudizhi do vekoma bodo goreli , sätoraj: Difcedi-
te a me maledittiin ignem æternuin . kar na te bessede fem-
la se bo odperla, inu yh bo posherla vopaku, s kateri-
ga nihdar vezh nebodo vun prislili, keteru Bug je govų.
ril s' kusi vsta seremia Preroka rekozh : Sic submergetur
Babylon, civitas illa magna , nec ultra confurget à facie
afflictionis, quam ego inducam super eam. Taku vy gresh-
ne dushe fe bote v pakl vderle. Sic. fic ti nezhisti s' tvo-
im nezhistim dellom. Sis ti ohernih s' tvojo golufio, inu
tatvino, Sic ti neusmileni s tvojm saurashtvom. Sic ti
shena s'evojm pohushajnom. Sic, fic fubmergetur babylon,
nec ultra confurget à facie afflictionis. Oh shtrajfinga
nerezhena! o martra pres konzba ! gdu se ne bo bal ?
gdu se ne bo pobulshal? gdu se ne bo s'jokal, inusgre.
val zhes svoje grehe ? de bi ta grofovitna sodba żhes
njega nepadilà., Sakaj S. Chrysostomus pravi: Nec pec-
catum cogitare potest , qui judicium cogitando versatur
Ah videm N.N. de vly Ite se prestrashili, inu fgrevali,
ter stonovitnu si naprej vseli", dc posehmal hozherco
flissnu G. Bogu shlushiti, njegove S. fapuvidi dershati.
Satorai jest le k'tebi obernem o moj vsimileni Odreshe-
nik ! jnu klezhcjozh te prossim spumoi de ti si nafs Atua-
ril inu nafs sgublene fi prishal s' Nebesse jįskati v' tei
dolini teh fuls, ti si 33. lejt sa nass terpel, inu tvojo S.
Rèshno kry prelil na Inammu tiga tardiga krishanekar

neper

S.Chry.

seperpusi, et tantes labor forcaffus , Ierejfs de mi imo vredni tiga vezhníga paklenshiga ognia, lakai drusiga si nej smo sa'shlushili's nasho pregreho, ali tvoja milost, inu gnada je she' vselej vekshi kokar nasha pregrehaw, satorai o vsmileni Iesus odpustiti na nashe grehe, inu daj nam to gnado de na lodni danbomo shlishalitisie żartane', inu' ysmilene bessede . Venite' benedicti Patris meis poffidete regnum vobis paratum. Amen.

[merged small][merged small][graphic][ocr errors][ocr errors][merged small]
« PrejšnjaNaprej »