Slike strani
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

oral. De aika she megal sub bo masha

kadar je Ioannes v jezhah Christusava della

shlishal. S. Matt, c. II.

dubone

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Est nemorem sadosti prezhudit , kadar premislim s

de vfy ty pametni sposnaio, de greh je en studeniz,

is kateriga (vera vse cu kar zhloveku shkodit famore, inu vender ludje nikuli ne nehaio to negnusno , inu

fmerdezho vodò piti, kokar de bi bila ta ner shlahtnishi Jobs.15. malvasia ; od kateryh govorij Iob rekozh: Qui bibit quafi

aquam iwiquitatem. Sposnam de poprej nej fim mogal
vere dati, temu kar Boterus pishe, de v' tem mesti Caje-
rus imenovanim, kuga je taku domazha , inu pervajena,
de taisti purgary se jo vezh neboye, de lí lih vlaku lejtu
yh obyshzhe, inu kadar try stutaushent ludy nepomory
fe y finejeio. Sim se zhudil timu kar pishe Zelinus, de ena
ftara shena v Ægypti je eniga krokotila taku mozhnu
lubila, kakor de bi nje lastni otrok bil, s'ene sklede fra
jedila , inu vkupaj veni posteli spala , Sim se bil faulel
kadar fim bral, de v Ameriki shene okuliurata , inu rok
na mejsti koraud, inu slateh keren kazhe savite noffio
Ali she zhudnimeni prishlu, kadar fimbral, dewe
ena dekelza s' mladiga se je bila navadla spishat s' stru-
poin, inu nikuli nej druge shpishe vshila , ampak Itrupe.
ne, kadar pak stm bil premislil kulikain hudiga, inu shko-
dliviga ta greh zhloveku pernesse , inu vender ty ludje
tulikain ga lubio, inu shtimaio , takrat obeni drugi ri.
zhy se nej sim zhudil, temuzh tej zhloveski nepameti;
sakaj jest sim mislil, inu djal, aku kuga v' tuistu mestu

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

greh

T

[ocr errors]

pride pomdrij nikatere, ali vender veliku vezh yh osta-
ne. Taiste kazhe , de fi lih imaio kazbio podobo, ali
nimaio naturo strupeno, Krokotil de silih od nature
grosoviten, inu neusmilen s' navade vender krotak je bil.
ratal. De fi lih strup je ena shkodliva shpisha, vender
caista shena je imela en takushen shelodiz, de ftrup ij nei
mogal shkodovat, inu. Ab asuetis non fit paffio. Ali gdu:
bo nashal, ali mogal sprizbar de kuga tiga greha veno
dusho je prishla, inu prezei jo nej vumorila? dokler Atoy
pissanu. Peccatum occidit animam. Gdu bo nashal en far
Imertni greh, kateri bi dushj neshkodil ., kakor nej se
shkodvale une Amerikanske kazhe ? Gdu bo povedal en
Lam greh, kateri bi mogal prebivat duei ipinuti veni du-
shi de biyneshkodoval kokar uni Ægypterski Crokodil:
Gdu bo nogal en samkrat poshrejtisrup uiga greba, de
bi dusho ob sbivejne ne perpravil? Satorai Oh nepamet
prevelika tiga greshniga zhloveka! Kateri sledne shkod-
live rizhy le ble boy, kokar vfy paklenski hudizhi, kate-
ru ozbitnu pravi S. Chryfoftomus, Gravius eft peccatum S.Core
damane, demon enim non prohibet regnum celoruns affequi , bom. 25.
peccatum autem eijcit. Satorai$. Ioanneskersnik, de lilih
je previdil, de ta hudobai Herodesh bo njega v jezho
vergal., inu ga martral, rajshi si letu sbral kakor de bi
bil samolzhal ojemu rezhi.. Non licet tibi habere uxorene
fratris tui, mneneozh de bi s' svojin molzhajnom greh bil
Auril, sakai je dobru vejdil de famiga greba se imamo
bati, kokar te nershkodlivishi rezhij, kateru ozhitnu
pravi S. Chryfoftomus.: Vna dumtaxat res grauis, nempe
peccatum , reliqua uero omnia mera fabula, lo hoc folumodo
pertimefcendum. Satorai od teshave , inu shkode tigao
greha bom govuril.

Teshava, inu hudobnost tiga smertniga greha taku mozhnu G. Boga reshali, inu reserdij, de nej mogozhe, de blizhlovik sam od lebe mogal G. Boga vtolashit, de bi fi ilh en fam vse pokure teh svetnikou depernesil, vender de Cordigno fadolti bi se ncípokuril, inu odpushajne bi

E nedo

UNIVERSITY OF MICHIGAN UBAD

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

nedolegil; inu postavimo de bi nebila pregreha nashyh pervih farishylı Adama , inu Eve; ny vni grehy , kateri To bily persilili G:Boga vus yolni svejt potopiti; ny tuifti katere ta shveplenski ogen ș Nebess je bil prishal poshgati; ny ty veliki grehi Faraonaa, Herodesha , Davi. da, Manaffa, Iczabele, inu drugih greshnikou, inu greshinz; remuzh de bi bil en sam smertni greh li s'mislio, inu s'lerzom doperpessen, vender teshava inu hudo, bnostriga famiga greha G:Bogu bi bila taku super, inu taku mozhnubiga reserdila, de vsy ludje, svetiniki, Angeli

, Vly Marterniki, S:spovedniki, S: Divize G: Bogu offrali njeh divishtvu veliku shtimanu, njeh molitvo, inu pokuro Bogudòpadezho, inu martro offrali, inu cilu de bi Maria Diviza Mari Boshia na kolena padla, milu se jokala, inu G:Bogu vse nje sashlulhejne offrala sa odpushejne eniga famiga greha, vse tubi nezh nepomagalu,inu G:Boga neutalashilu, temuzh sania pershona Chriftufa Iesula Syna Boshiga, s'kufi njegovu terplejne je moglu sadosti Ozletu Nebelhkimu sturiti , dokler greh je : offensa Dei infiniti; latoraj ta stuar je preslaba letu sturiti, dekler Philpfophus pravi: A finito ad infinitum non datur proportio.

Sdaj koku bo mogozhe, dè bi zhlovik letu premislil, inu bi se neprestrashil cer stonovitnu naprej nevsel, de greha fe hozhe varvat ? dokler vidi de obeden zhlovik s' en fam greh ladosti pokure bi ne bil mogal sturi ti, kadar Christus syn Boshy svojo S: Rèshno kry bi ne

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

bil sa nass prelil. Quid magis homini peccatori terrorem Vill. nom. incutere poteft quam videre filium Dei pro peccatis inu Ser.4. crucis paribulo morientem , tam terribilem pro pecccato

hominis satisfactionem reddentem O grande malum
peccatum pro quo talis vltio fit ! Sdaj Iklenite N: N:
zhe teshava , inu hudobnost eniga famiga grela , je ta-
ku velika, kaj s’eno ceshavo imajo vashi grehi, katerih
tulikajn ftu, inu ftu ste doperneslj, od katerik pravi S:
Augustinus ; de kadar bien zhlovik persilen bil ilvolit en
sam greh, alj pak vse marire , katere na semli se morio

S.Tho.al

ciobje

hejo

Picha

dati, inu siniflit , poprej bi imel isvolit vse te', kokor ven sam greh s'millio pervolit · Potius debet quis , mala s. Agur. qualibet tollerare ; quam peccato consentire i inú aku bom. * 28. hozheo urshoh vejdit, poshlushajte kaj S: Chrysostomus in Matib. pravi; (Calamitatum nomina , philosophantibus funt tantum's. Gbys. nomina : vera autem calamitas est offendere Deum ; inu' je' s.ad pop. stukrat bulshi kakor' ta grenka smert kakor S: Cirillus govorij : Sané' multo' gravius est accipere peccatum, c ha- . Cirill. bere fecum , quam morte maletari. Vse revo' ciga fvètà per: lib.14. slihane reyam, inu shkodi katere ta grehi dushi pernesse nej so drusiga ampak troshti, sam greh' , sam greh je ta prava reva , inu' shkoda , sakaj greh nam sepre Nabeffa, inu nass vopaku pahne , kir do vekoma s'dusho , inu telėssom bóino' terpeli sinu goreli, sa tiga volo my ima. mo' rajshi taushenkrat smert; kokor greh si isvolit , taku s: Auouf: nassi vuzhij S. Auguftinus: Cum articulus caula'venerit ; vt Ser. s.de hæc conditio ponatur, aut faciendum contra Dei præceptum', V.Dri. aut ex hac vita migrandumi ; fibi potius elligat Deo dilecto inori; quam offenfo viuere „Poprej kakor bi imeli G:Boga reshalit s'enem grehani , inủ njega sgubiti, rajshi imamo sgubiti blagu, zhaft ,shivejne , inu vus ýolni svejt ; sakaj takrat nasha (mert nebo smert ; temuyh enu vezhnu shiveine, in'u pozhirik,

Leto resnizo so dobru posnali ty pametni , inu bogaboyezhï shlushabniki Boshy, kateri rayshi si so sbrali te gro. sovitne martre, inu to grenko simért , kakor de bi bily Boga reshalili. Vuprashajte N:N: sa vass navuk taifte S: S: Machoberje, sakaj ony si nejso bily sbrali zhaft, shazhé, inu gnado krajla Antioha , kakor on ym je obetal;temozh si so bily isvolilieno strashuo, inú bricko finert: de bi Bogli nereshalili, sakajlo djali: Parati sumus mori magis, quam : 96 trias leges præuaricaři. Vprashajte to brúmno fusannó, sakajona v'Ivoij nerlepshi mladosti si je bila isvolila rayshi s'kamenjam possuta biti kakor to greshno volo taistyh Rihtariu dopolniti z vami bo, odgovorila, de bi Boshjo sapuvid neprelomila . Melius eft mihi absque opere incidere in Dawr.13

E @ mao

govarja

noster', quenti

Lubio ra lashnoft kilitupa pernelse ckte lo

3:

manus vestras , quam peccare in conspectu Domini. Sakajcudi
Anania Azaria , Missael solo bily isvolili shivy v'to resbes
leno pezh versheni biri, rayshi kakor de bi bily ta sati
peldt Krajla Nabukodonosarja molili?de bi Boga ne bili

reshalili, kateriga famiga Smo dolshni moliti. Ecce Deus Dan.

s quem colimus :-Notum fit tibi Rex, quia Deos tuos non colimus, dom ftatuam auream , quam erexifii non adoramus Kakor S: Chryfoftomus poterdi: Erat fornax accenfanimis, illam vero pueri contempferunt , peccatum autem timuerunt

Tere ne

thrali:

Berite

im 6:30

Dan:

i.com bilfurema

corona

Nouerant enim, quod incenfi nihil pafuri crant grave , impie Chrase vero agentes extrema fubituri. VýŃ.N.vshe vejste de S.Po

lycarpu je bila na sbiro danu ali G:Boga reshalit', ali pak

de bi imel shivu sgorejti, poíhlushajte kaj je dial: OctaS. Ieren... ginta fex annos ili iam fervive, & nullo me hactenus affecit 3,6.3.4 be incómodo ; quomodo igitur Regem meum, qui me ad hoc tensa

pus feruauit incolumem, contumeliofis verbis poßum afficere.
S: Agnes, kadar so y shugality Ajdy de jo bodo neusmile-
nu martraligzhe njih volo ne bo sturilag ( de fi lih cili

mlada ) pametnu je bila odgovorila : Malo mori; quam f«I offici.

dari, Inu letu od-stutaushent drugih se bere, de rayshi
fmert, kokar greh siso isvolili. Oh frezhni, inu stutaus-
henkrat shegnani zhalli ! kadar cy bogaboyezhi karsheni-
kirayshi si sosbrali to grenko sinere , kakor de bi bilyen,
Lam greh dopernesli. Ali Oly prekleta nepamet nashiga
zhasfalv'tein kir karsheniki s'en shlehr dobizhik, s'en kra-
įklushe G:Boga reshalio, inu niegove S: Sapuvidi prelo-
mio, inu vezh ta greh kokar svojga Sevarnika, inu Odré-
shenika lubio',

Kejfi tisdajOS: Anfelmus? Kateri vezhkrat si djal de
saku mozbou greh saurashish ,.de kadar biti paku odperc
pred tabo vidil ,rayshi s'dusho , inu s'rellefiom bi v'paku
skozhil, rayshi kokar de bien fámgreh dopernesiej, te lo

njegove beisede . Si hinc peccati horrorem , & inde inferni dom Si Angel. Ser.z.de

Lorem eernerem, da necesario uni eorum imergi deberem, papeccato. tius infernam, quam peccatum appeterem. Glihi vishi ta staris

inu brunoi Eleazarus je djal tuiltym, kateri so njega pre

Com minute,

,

Hisenderin A.yen Tilame tiinez

Helven meli, k

Whal ka talia

inule

hishni larshi

Publ

« PrejšnjaNaprej »