Slike strani
PDF
ePub

govarjali ,inu proslili, de biro prepovedano shpisho po. z.mas bien kusfil. Refpondit cito:dicens premitti fe uelle in infernumurs:6. Ah!kaj bi vy rekli sdaj, kadar bi vidilide karsheniki vezh lubio ta prekleti greh, kakor gnado Boshio ? Inu vse perloshnostiyszheio, inu vreshke nevarnosti se postavio, de bi li ta prekletigreh dopernefti samogli? inu Kadar ga dopernessò se vessele ,inu hualio, kateru Sturitity Slepi Aje dje se so Sramovali, inu anali, de filih svetlobe nashe S: vere nej so imeli, vender rajshi smert, kokar greb fi so sbrali,

Berite k’vashinnı shpotu, kaj Aristoteles Ajd sapissanu je pustil, ter bote nashli. Melius ele mori, quam facere ali- Britis quid contra bonum uirtutis. Berite Seneca , ter bote nashli, Sifcirem Deos meos ignofcituros, do homines ignoraturos , ad Senec. huc peccare erubefcerem propter peccatı turpitudinem. Berite Poss. cicerona, ter bote nashli fapifsanu. Perlualum elle debet, etiam fi omnes homines, & Deum calare poffem, nihil tamen Cicer...

3.offic. quare, nihil injuftè, nihil libidinofè; nihil incontinenter fa. ciendum. De bi si lih ludje nevejdili; inu de bi Bug nevidil, vender bi nejmali greshiti , inu obene nespodobno. fti dopernesti. Satoraiberem de en Philosphus je bil rekal eni nezhisti sheni, katera ga je k'nezhistofti vabila , Erubesce cælum intrare in canãoInu Socrates philosophus je rajshi ho

cie

netti, h kateri Atieniensary lo ga hotle pcrfilit.Inu te itna re historie pravio, de Hippo ena ajdouska dekilza rajohi jc bila v morje skozlila , kokor de bibila zholnarjom pervolila, kateri fo hoteli shnjo nezhistot tribat, Inu Cassandra ena Rimska Gospa , rajshi skuli enu okunu je bila skozlula inu se vbila, kokar de bi fe bila pustila k'Cefsarju pelati, kateri je bil sholnerjom fapovedaljo k'njemu perpelati, de bishnio nezhiftoft dopernessil . kaj k'temu pravite vy karshanske shene ? rajshi bi imele vumrejte kakor pak v'gret pervolit, kateru seuriti cilu en Ajd vass vuzhit Publius Mimus rekozk: Tolerabilièr eft, qui inori quam Pub. malè viuere jubet. Ah Bogu stutaushenkrat se smili!lery, Mim. l.6.

od

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

kareri nepamctivashy Sain Bug se zbudi. inu toshi si od katerih ste shlishali, nej so obene sapuvidi imeli, de biym greshiti prepovedala ; nej fo nihidar shlishali letu, kar nass vuzhij S. Euangeli; nej so vejdili, de fyn Boshy Christus Iesus sa nashih grehou volo je mogal takushno britko martro prestati, inu svojo S. Rèshno kry na Crishu preliti; nej lo vejdili de s'en fam sinertni greh Nebù se sgubij, inu de paku se fashlushi , inú vender rajshi lo smert , kakor greh isvolili. Inu loh!ena kershena dusha, katera skuli svojo S. vero sposna, de edini sýn Boshij sa grehou volo je bil martran, inu chrifhan , de bi greh

konz vsel. Vt confumitur prævaricatio, a fincm'accipiat pecS.CO.CTS

deleatur iniquitas: Inu vender taku' lahku pres vsiga premishlovaina , taku hitru pres vsiga strahu ti karshena dusha greshish ? Boga pres obene lile reshalish? S. fapuvidi Boshje s smeham prelomish? Ti sposrash dobru de greshici je zhes Boshjo zhaft seuriti: De s' en kratik lufht sgubish ta vezhni trosht : De kadar ven sam Inertni grch pervolish, ta' vezhni shveplenskiogin lisadobish: De s' kusi taisto golufio ; inu tatvino s'kufi taiitu pohushaine", inu opraulajne G boga sgubish, Nebu ti fapresh, paku fi odpresh, inu hudiżhom se podash kteri do vekoma budo tebe' martrali, Inu vender Joh ! Ti fi nepametnishi, kokar ty Ajdje, Ý tein kir's eno shleht, nagnusno reizh, tulikain grellou'sturish. Oh nepamet prevelika teh kershenikou !: Oh prekleta noruft

: teh greshnikou, inu greshinz!

catums

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

kr.c.st. kufi víta tiga shaloftniga Ieremia Preroka , rekozh: Quid

eft quod dilectus meus fecerit scelcra multa . Kaj. kaj shli-
shim od vass?' Kej je vasha pamet, o moj lubi kersheni
folk! Kareri de filih sposnash to veliko shkodo v kate.
ro ta prekleri greh tebe perpravi, vender tiga se neana-
sh, inu nevarvash, temuzh vsyh vishah

ga

shelish, ijszhesh, tokulubish, kakor de bi bil ta niervekshi, inu núznishi shaz tiga svejta ? Satorai sfarij to greshno dushorekozh: Fecisti mila, & potuifti? kakor bi hotel rezhi :

Oh

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Oh gefrezhni, inu nepametni greshnik! Gdu je tebe caku oslepil? De ti se li podstopil mojo nesgruntano.dobruto reshalit, inu koku si mogalv’grehe le podati, kateri voto yezhno martro tvojo vbogo dusho, inu tellu perpravio ? Feciltı, mala do potuisti? De si vejdil, de S. Paulus .pravi: Chriftus mortuus eft propeccatis noftris. Inu supet si ponovil s’tvojo pregreho mojo britko martro; Ah nepameten ! Kadar hudizh (vejt, inu mesfuso hoteli tebe v greh perpravit, bi bil imel s' lofepham ym odgovorit. Quomodo polum hoc malum facere, e peccare in Gen.39. Dominum meum? Ali ti hudoben greshnik nej si taku kokar loseph djal, ampak tuiltu si sturil kar ty greshni so tebe vuzhili v’ bukvoh te modrusti, namrezh. Venite Sap.es ergo fruamur bonis, quæ funt , vino pretiofo, & unguentis xos impleamus. Nullum pratum fit , quod non pertranfeat Luxuria noftra. Opprimamus pauperem juftum, & non parcamus vidur, &. Ah koku si ti mogal serzeimeti tulikain grehou dopernesti, kateri so taku mozhnu Gospudu Bogu super? Tavolo katerih culikain shtrajfing zhes ta greshni svejt poshle, katere same bi imele fadosti biti, de bizhlovik greha se varval, inu sdershal, inu raunu sa tiga volo , G. Bug ozhitnu v starim Testamenti je timu greshnimu folkų dial: Eo quod non ferviveris Domino Deo tuo Deucose in gaudio , cordisque latitia propter rerum omnium abundantiam, fervies inimico tuo in fame, fiti, nuditate, in omni penuria, & agestate, o ponet jug um ferreum super cervicem luam donec te conterat. Greh zhloveka perpravi v lako. to, v sheio , v bushtvu, vreve, v bolesni, inu v’to grenko siert: kakor ozhitnu pravi ta Modri: Deus mor- Sap.c.. tem non fecit, nec lætatur in perditione vivorum ; impy autem manibus fuis, de verbes accerfierunt illam: Et asiimantes illam amicam defluxerunt , fponfiones pofuerunt adil lam : quoniam morte digni sunt , qui sunt ex parte illius.

Katero resnizo s’ svojo, inu cudi nalho shkodo ico skusil nass ozha Adam, sakaj kokar je bil pokusil te prepovedani sat, prezej je vidil de ta grenka smere na

ger

mo

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

gerlu mu se je bila obssila. Kakor krajl Abimelek iesa
bil Abrahamu sheno vsel, prezej njegovi krajlevi dvor
je bil kusin postal . Kakor Faraon se je bilBoshij sapuvi-
di super postavil, prezej deset shtrajfing teshkih je po-
zhutil. kakor Israelitary sazhneo zhes Mojsefla marmira-
ti, prezejte gorezhe kazhe yh fazhneo martrat , kokar
Daton, inu Abiron punt fazhneo zhes Mojsessa, prezej
shive senla poshre. Kakor David preshestvu s' Bersabee
sazhne tribat, inu nje Mulha Vriasa sturi vbiti, prezej
Absolon mu hozhe kralcstvu, inn. shivejne odvseti. Ka-
kor krajliza Iezabela sazhne preroke pregajnat , s' kusi
enu oknu je pahnena, inu Pły jo reftargaio. Kakor Iu.
desh Christusa ysda Iudom, prezej sam sebe obefli. Inu
vse lete shtrajfinge so zhes njeh pershle , dokler sapuvi-
di Bolhje nej fo dershali, temuzh caisto prelomili Ka-

teru nam je hotel dari sastopit Isaias Prerok rekozh: Ifa.c.24. quia transgreffi funt leges, mutaverunt jus , diffépaverunt

fædus fempiternum, propter hoc maledictio, uorabit terram
vse nesrczhe, vse reve, ku shtrajfinge prideio sa volo
tiga prekleciga greha. Katero resnizo so tudi sposnali
Ajdje, od katerih pissanu najdem, de kadar kuga, ali
dakota se je njeh mesta lotila, tiga nerhudbonishiga, inu
greshnishiga zhloveka so neusmilenu martrali, inu vumo-
rili, meneozh de v’takushai vishi bodo ta ferd (voyh Bo-
govu veelalhili , vedeozh, de fa teh grehou volo'shtraj-

[ocr errors]
[ocr errors]

finge na svejt poshilaio, caku pilhe Nicolaus leont: , inu 1.3 Vari. perloshij lete bessede : Confectumque cincrem , pro urbis bift.6.10. illius expiatione, 6 piaculo in mare proiciebant , Inu letu

vse poterdi S. Chryfoftomus, de nainrezh sa volo rig.2.

prekletiga greha vic shtrajfinge zhes nafs prideio. Der, Cbryfo.s.

Dei eft , quod urgemur malis, quod impietas poteft, quoddo-
Per S.zo minantur morbi, quod fauit mors, quod tremit terra. Dei

flagelli ueniunt , fed nostre prouocant culpa. Inu vender de
se G. Bogu sinili: de si lih ti greshni zhlovik , vejsh de
ta greh culikain shkode tebi pernelle, le
cemuzh vsakateçim kotu ga dopernashash , kodarkuli

hodish

phes te

grchou fiopit)

besmine

Anast

kadar

ga ncvarvash,

para

[ocr errors]

hodish marmrash, opraulash , shentuiesh , preklina-
sh, hudu drugini voshish, hudu druge sodish, hu-
dù mislish , hudu shelish, hudu govorish , inu hu-
du iturish Ah kej je tvoja pamer ! de se ti ne-
boysh te teshke roke Boshje, katera fa tvoih grc-
hou volo tebe , inu druge gajshla , inu tepe ? aku
bolesni tebe martraio aku drugi tebe pregainaio
aku slana tebi shitu vsame aku tozha tebi vene-
grade bobije , aku lakota tebe zera , Vsiga tega t2.
prekleti greh je vrshoh kateri reserdij Boga de
te reue zhes cebe poshle , inu samkaj se rajma tu
kar pishe Rupertus olkot, de v' Angelshi desheli,
tulikain kobilz je bilu pershlu enkrat kadar vihes
shitu je bilu fdrelu , de vse glarku so bile fnedile,
de obeden nikar lepna nej bil spravil, inu de letee
kobilize na perotih so fapilfanu imele . Ira Dei .
De bi s tiga ludjesposnali inu vidili de taist2
shtrajfinga ym je bila od G. Boga sa volo njeh gre-
hou poslana , fatorai na vse shtrajfinge , katere
zhes tebe prideio je fapissanu , Irà Dei. Sa volo tvojh
grehou G. Bug yh poshle , kateru nam jehotel dari sa-
Itopit David kadar jedjal : Propter iniquitatem corripuifti Psal. 38-
homiuem.

Kateru s svojo vezhno shkodo nam more sprichat Anastasius Cessar, kateri je enu greshenu shivejne pelal , tega G. Bug vezhkrat s' teshko shtrajfingo je gajshlal, inu dokler se nej hotel pobu/shat , en dan kadar nerbulshi vole je bil, se njemui prikashe en Gospud, kateri v roki je imel ene bukve, fe obernè k' Celsariu, inu s' strashno shtimo k njemu pravi: Ob perversitatem fidei tur , annos quatuordecim vitæ tuæ deleo.

Oh strashne bessede ! sakaj kumaj je bil lete bessede srekal, sagarmij, inu s’Nebess v’njega treshi , Oh preklet grcher kateri dusho fardama, inu tellu vmorij . Raunu tu se more tebi [goditi, de v’tem kjr se bosh greh perprauleu dopernesti, leta Pravizhni Rihter bi se mogal

UNIVERSITY OF MICHIGAN LBH0

« PrejšnjaNaprej »