Slike strani
PDF
ePub

Boge nelle toka

lon

varvat?

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

tebi prikafat inu rezhi : Propter iniquitatem tuam , vio
tam tuam deleo. Inu taku s'naglo smertio bi moga vum-
reri, dusho, inu tellu, inu vse kar imash (gubiti Nej
tedaj ta perkleti greh cha shkodliva rejzh ? Nej
tedaj ladosti letu de sledni zhlovik bi se imel greha.

Ali kadar bi vse letu nebilu fadosti tebi greshni
zhlovik ozhy odprejci de bi posehmal greha le var-
val, vsaj jest penen de bi bilu ladosti (pumnit , de
s'kuâ ta prekleti greh zhlovik nepriatel Boshy rata
de G: Bug ga sbrishe pretej s'Bukvi svoje S: gnade ,
inu ga sapishe v'bukve teh fardamanih , kokar en
finertni greh dopernesse. Satorai imate vejdisti, inu
dobru samerkat, de kadar eden bi bil taku priet G:
Bogu , kokar je bil S:Peter, katerjmu je bil kluzhe
Neblshke dal ; ali kokar S; Ioannes , katerimu, je
bil svojo S: Mater Mario Divizo perporuzhil ; ali kokar
S: Paulus, kateri je bil she shivu v'Nebu polsdignone;
ali kokar S: Franciscus , kareriga je bil sapozhatil s
svojmy S: ranamy ; ali kokar S: Bernardus kate-
riga je bil, objel inu k' suoj desni rani pertisnil
rekozh : Bibe Bernarde , Inu de bi enia shenja taku sveta

kokar Maria Madalena, katero vsak dan so An. gelzi v luffc taku visloku polsdignili, de je shlisliala y' Nebcsyh Angele pejti ; ali kokar S: Catharina Senensis, katerj sam Christus s' Nebess je bil en persten pernesil k' sızaminu de ona je njegova duhouna navesti; vender kadar bi ena dusha , de fi lih taku sveta, inu G’Bogu luba , en fam inertni greh dopernella , prezej Bug bi jo sbriffal s' Bukvi tch isvolenih, jnu bi jo lapill. I v'Bukve teh feruamanih , inu od taistimal bi jo taku saurasnil, de bi vezh nespolnil na nje dobre della , katere poprej je dopernella , kokar ozhitnu

sam pravi : Si auerterit fe juftus à uia sua, do fecerit iniEfcr.c-8. quitatem , omnes iuftitia eius , quas fecerat , non recordabuntur , Polè , v' kakushen nefrechien stan greh ti

ga

[ocr errors][ocr errors]

bila;

[merged small][ocr errors][ocr errors]

:

ga reuniga' zhloveka' perpravi , inu vender de fee Bogu smili! tulikain grehou vsaklubi dan se dopere neffe , kokar" de bi s temy G: Bug sc nereshalil , kokar de bi' s'temy' obene shtrajfinge' ampak en velik lon si fashlüshili, zhes katero nepamet nasho klaguie ta Modri rekozh : Stultus quasi per rifum operatur Jcelus , lętatur cum malè fecerit , exultat in rebus pessoa- Bro.C.10* mis . Ohikershene dushé ! kej je vasha pamet kej je vasha vera ? De vy s'en maihinu krivizhniga blaga', seni kratik iusht s'eijo hudo missu', s' en greh v takushne velike nevarnosti , inu shkode fe podatën, de G: Boga taku mozhnu' reserdite , de' s priatelna saurashnik rata inu' na vse vasha dobra della polabi, cer" s' bukvitch ifvolenih vass (brisse , inu' v' Bukve teh ferdanjanih vass fapifle ; left menim aku pamet in inate, de letừ samu' bi imelu sadosti biti posebmal vass od greha sdarshati, inu milu se jokat ; inu grimat zhes lete vshe dopernessene ; inu guishnu letu bote turili aku pravu bote premislili v’kakushen reven , inu netrezhen Itan ca prekleti greh żhloveka pernesse , katéru premisleozh milu se jokal, inu grimal Origiazes,

Berem de Origenes en samkrat persilen od Ajdou se je bil perklonil Malikom , sakaj Ajdje so mu shu. gali de aku fe nebo Malikom perklonil, de gahozheo

tej narnesramoishi nezhistosti persilit, Origenes rejshi le je bil Malikom perklonil , ali prezej svojo progreho je bil Sposnal, inii shkodo v katero ta greh ga je bil parpravil, satyrai pres vsiga Konza , inu troshta teo je jokal, griinal, imu shaloval, inů djal: Heu mihi, dolor cordis mei . Humihi.afflictio an:ỉna med. Heu mine mater,

a& peperit me quafi virum Religiofum in impietaten lapsum, Qurum filium Regni Dei, & nunc filium regni nequam. Hem mibi! quomodo cecidi? non eft aolor ficut 10.09 meus, nec ama. ritudo Jupra amaritudiniin meam ,plangite ine expulfum à than bamo Christe: Plangite nit amici mei, quem planxerunt Ano

F2 geli:

[merged small][ocr errors][merged small]

geli : Plangite me uniuerfi,quia lapfus fum å gloria menos
Origenes je bil sposnal rev, o v'katerogreh zhloveka pare
pravi, se je milu jokal, inu grimal, ali vender se zvibles
aku je miloft Boslujo dosegil, kaj bo tedajs'tabo ò greshna
dusha? karera nejsi li en fain greh doperneffla , kokar Ori-
genes, temuzh taushent gina taushent tvoje dny fi fturi-
Ja, inux vender nhozhesh evoj reuni stan fpolnati, v kate
riga ta prekleti greh je tebe perpravil ; inu nihdar
nej si ene solse prelila , ni prave grevinge inu po«
kure sturila , inu vender fe troshras is velizhena biti?
Ah premisli vshe enkrat to nesrezhenu veliko shko-
do v katero ta prekleri greh tebe perneffe , inu vor
femisi ftonovitnu naprej', de pofehmal hozhesh gre-

ha ble kokar kazhe 'fe varvat , inu rannu letu ftuEcol. r2. riti S: Duh tebi sapovej , rekozh, Tamquam à confpes

itu serpentis fuge peccatum nam fi accefferis mordebit te
Inu s' temny grehy, katcre fte dufehımal dopernefli, ftu
rite shnimy kokar so bily vni zholnary sturili s’lonam,
kadar fobily sposnali de taista velika nevarnost je bila
zhes njeh pershila de vsi so imeli potonit sa volo tiga
nepokorniga lona , ga popadeio , inu v morje vershe-
jo, kprezej tu morje tihu , inu myrnu postane . Mise
runt Ionam in marx a fletit mare ă feruore fuo. Do-
kler N:N: ste danass shlishali, de ta hudobni greh jemo
taisti lonas , zhes katerige Nebu , inu vsu elementi le
so vfdignili, inu zhes njega fe hozheo maszhovati, i-
mash tedaj ta prekleti greh v' morje verezhi ; jest ho-
zhem rezhi, de tvoje shentovajne , preklinajne, tvoje
nezlistu nelramnu dellu , tuoja ohernia , inu golufi
tvoje pyanzbvojne , inu nevoshlivost so taisti Iona , la
volo katerih G: Bug culikain shtrajfinh poslila , satorai

vropi v morij teh folls , inu grevinge te preklere grehe, 5. Crys.

katere si doschmal dopernefel. Illi Tonam quidm in mare bom.s.hu dejecerunt , ltetit navigium. Nos quoque peccatum demerPop

gamus, & civitas penitus Itabit. Taku nafs vzhy sturiti S:
Chrysostomus. Nehajec, nehajte N:N: vlhe enkrat od

greha

[ocr errors]
[ocr errors]

greha sa volo kateriga talikain hudiga zhes to dusho
zhlovesko pride ; aku od grehou bore nehali vse shtrajfin-
ge, inu shkode bo tudi nehale., kokar ta Modri pravi.
Noli facere mala , & non te apprehendent Oh di Vimileni Essl.cat
Christus, libera nos à malo, Amen.

[ocr errors][graphic][subsumed][ocr errors][subsumed][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

NA PRASNIK SHISTIGA
SPOZHETIA DIVICE

MATERE MARIE
Tota pulchra'es amica mea, & macula non si

eft inte
Ti si vsa lepa moja priatelza , inu nej, obenigno

madeshe nad tabo.

Cant. c. 4
E en dan krajl David's! svojga krajlaviga' duora gle-
dal, inu premishloval lepoto tiga shlahiniga', inu

zhastitiga mesta Hierusalem", kateru je njem u silnu mozhnu' dopadlu, taku de fi je bil riaprej vsel vse njegove shivozhe dnij tuistu zhastiti , inu hualiti, ter je bil kakor enu'perseshtvu sturil', de ne bò od tiga nehal, rekozh. Si oblitus fuero tui lerufalem, oblivioni detur dextera mea , adhereat lingua més faucibus meis fi non meminero tui, ideft fi non laudemiilam Regiam urbem ti omni medo depredicem'. Reskladaio Vuzheniki. Odpusti meniti, Ò S. Krajl! zhe jest tebi v beffedo skozhem, mu perpufci nej jest danass Zhes Hierusaleinsku meftu's' slatimnij peruri te huale polsdignem, tuistu Boslije prebjualshe od kateriga pravi ta shenin Nebeski. Tota pulchra es amica mea'. Decora ficut lerufalem. Tebe saftopein, ò prelepa maria dinafs pres madesha pozheta. Sakaj ti fi tuistui gnadlivu: sonzhnu inestu na hribusion fysidanu, v kateru ta paklenshi sennacherib nejmnogals’eno minuto pod svojo oblast perpravit, Tisi ta shlahtna gartrosha pres budezhiga ternja tiga greha, s’ katerein vsij Adamavi otrozij Iimò ranieni. Ti si taista bella lilia h’katerinihdar ia paklenska muha nej fe linela perblishiat. Ti si taisii zholne usyh gnad voshijh poln katerimu ta gmain potup

Ada

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
« PrejšnjaNaprej »