Slike strani
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][ocr errors]

s kusi kateru so hoteli dari sastopit , de lhive bodo lurilishigati taiste, kateri kakushno nespodobnost , ali nepokorshino bodo svojmu krajlu ftrurili.- Krajl Helioga." bolus, kadar je' sħal svoje podvershene mesta obyskati , je vselej veliku poprej sa povedal perpravit cakushnu lepu prebivalshe de se je moglu rezhi de jë enu semelsku Nebu, fizer ic sħugal velike shtrajfinge dati' tein sanjkarnom, inu nepokornom, fatorai nikarli njegouu podvershanifolk, temuzh tudi Rimlary, inu Persiariery se 10 poflifsali, kar nar vezh ym je bilu mogozhe svoje krajle, inu Ceffarié zhafticu, inu spodobnu napruti pojii, yhsprimiti, inu gori vseti, de biteni perpraulenem shírajfingam ne bily podversheni. Glihi vishi se meni sdy, de sonamy sturij S.C.K. C. , katera dokler vidi de' v kratkem ima k' áam priti Nass Gospud, inu Odreshenik, nam te fttrashne rezhy, inui shtrajfinge sodniga dneva ofnarii, de bi se my taistih bali', inu pofliflali zhastitu, inu spodobnu k njegovimu prihodu perpravit", kakor sain G. Bug govorij rekozh: Ecce ego mitto Angelum meum, ante

{prave

sܠܐܐ

Prsne

faciem tuan', qui præparabit viam tuani'ante te'. Inu S.K.K.C. Pridigarjomshlúshabnikom

Boshym fapovejrudita Sprihod vřeni vernem dusham Cani Ecca ofnanit", rekozh: Canité'tuba in fyon; annunciate

populis, e dicite : Ecce Deus Salvator no ster adveniet, Kir lepu samerka si Amb: S. Ambrosh', rekozh: Parare iubemur viain Domini, ut

fuperveniens Dominus non' offendatur innobis. Inu loel Pre-
rok, kaďar v'duhu.je previdil ta S.prihod s’velikom ajffrom

je dja!, de bi imeli tudi spumnit ná sadni sodni prihod, ExJoel.b. pergescimini, ebry, á flete, Gulutate omnes qui bibitis vinum

indulcedine : Accingite vos', biplangite Sacerdotes , ululates
ministri Altaris:Sandi 1 fičate jeiunium, vocate cætum,congre-
gate

fenes, & omnes habitatoresterræ ini domum Dei: Et dla-
mate ad Dominum : A.A.A.diei';quia prope est dies Domini ,
& quafovaftitas à potente veniet , Ali kai" s'en nuż s' tige
premishlovajna bomo imeli > Raunu ta nuz, kateri od riass
sheli S. K. K.C. namrezhe'de andohtliu, inů zhistu se bo-
mo k'temu: S.prihodu'nalhiga lubiga Odreshenika perpra-

kupoli teljeb a faci

Mart.12

Sherler lazne

Calara

aliud

medal

odha

Store

vili, kakor azhitnu S. Bafilius je famerkal., rekozh : Atten. S. Ram ta cogitatione arcanorum, nobisque formidabilium, timor per inc.y.Ita dagogus est ad exercendampietatem. Dokler tedai S. K.K. C. shclij od nass. de bi se my audohtliu perpravili k' Rojstvi Nashiga Odreshenika Christusa selula , jest sim si naprej vsel iskafat v. kakushni vishi imate letu sturiti.

Ta Angelski Dohtar S. Thomash nafs vụzhy, inu pravi, 21.9.47. de kadar kalimy zhakamo na en velik Prasnik smo dolshnica'si poprej.k’taistiinu se perpravit, inu aku vekshi je Prasnik, vekshi dolsbnost inamo se h’taiftimu perptevit s’molitvo, s pravo grevingo , inu s’spuvidio Inu dokler. Prasnik Roj. stva Nathiga Odreshenika Christusa lesusa jeta nar:vekshi Prasnik , látoraısımò tudi dolshni kar nar vezh je inams mogozhe se h’temu perprauit, la volo tiga tudi en celli mesiz poprej nass opomina S.K.K.C. se perpravit h'cimu S. Prihodu, inu raunu kakor nekadai G.Bug je djal de hozhe pollaci tu S. Rojstvu.ofnanit s’kusi eniga Angela, kateri je bil S. Ioannes karsnik : Ecce ego mitto Angelum meum Matt. ante faciem tuam, qui præparabit viam iuam ante te, Aliv’kakushoi vishi je vuzhilta ludauski folk se perpravit k..cimu S. Prihodu? Samerkajte N.N. kai je djal, inu pridigoval S.

Matt. 3. Ioannes: Penitentiam agite, appropinquavit enim Regnum Cælorum. Alikai menio de je sastopil sa tu Nebeshku kraj. levultu ? Morebitiru Nebu, kateru my vidimo ? ali pak taistu Nebu v katerem G. Bug prebiva? Ne, sakai taista se nej so preselila s' njeh mejsta, de bi doli k'nam prishla . Ampak se sastopi ta Prihod Rojstva Nashiga Odreshenika, kakör ozhitnu je samierkal S. Euthimius, rekozh: Hic.abs- S.Eu: li. que dubio Regnum Celorurn adventum Chrifti fignificat, Glibi in c.3. vishi S.K.K. C. sapoveisvojin Pridigarjom de imajo opo- Marib. minat te verne dushe de h'temu nar vekshimu S.Prasosku, od kateriga nej zviblal rezhi S. Chrysostomus: Festum S.Chras. Sacratiffimum Natalis Domini omnium Sanctorum maximes Photo venerandum : Quod fi quis appellct omnium Feftorum Metropolim, haud quaquam aberrat. Sapovei de bi na visg'ass imeli pridigovat i pænitentiam aggite appropinquauit Aduentuk

À 2 Chris

Or. p.

[ocr errors][ocr errors]

Ser. de

[ocr errors][merged small][ocr errors]

S.S.

[ocr errors]

Chrifti Domini. Sakaj aku katera dushá se bo nasla depo-
kure ne bo sturila, inuzhes svoje grehe prave grevinge ne
bo inela, leta te trosthe, inu shegne Nebelhke, katere

bo Syn Boshij na semlo tem bogaboyezhem pernelil, ne bo S. Bern. prejela, fakai S. Bernardus pravi: Age penitentiam, fi dul

cedine Christi cupis impleri: Hoc tibi pradicat Itabulum illud Nas.Dni

hoc præsepe clamat , hoc membra illa infantilia, hac lachryme ,

vagitus euangelizant.

Satorai pravita Zhastiti Bede de v'mej drugimy zhudeshi, kateri taisto S. nuzh Rojstva Christufa Ielūra po svejcu

fe fogodili, je bil tudi leta de namrezh en novi studeniz Veo:Bed

blisite Berlehemske shtalize je bil sazhel sverat , Fons in 6.8. de porticu Bethleem erupit in illa wocte. Ali sakai N.N. G. Bug;

je bil lapovedalde tuiltinovi studeniz je bil taikai fazhel
sverat? Morebiti bodo rekli, de G.Bug kakor enskerbni',
inu Dobrucliu Ozha je hotels' taistem studenizam osker-
beti Pafterje, inu te try krajle, kateri so imeli priti cig.md
novu rojeniga krajla molit? Iest pak dershim tukar Bed
pravi, de G. Bug nam je hotels’kusitu dati fastopit, de ta
kateri sheli vsivat tu zartanu,inu narlepshi oblizhe Iefusa
Christusa, inu njegovih S. gnad, inu shegnou deleshene
ratat, ima nar poprej ozhiftit, inu oprati svojo umadeshe-
nodusho per studenizu te S. pakure. Vt qui vellent periter-
tiam agere , protinusfluvij copias haberent. Sakaj preis prave
pokure, inugrevingenej mogozhe li'temu S.Prihodu per-
pravit se: Satoraicy lubi svetniki, inu Priatelny Boshy s'
kusi pokuro, inu grevingo, s'kusi postinu molitu se fo hi
temu S. Prihodu perpraulali; kakor pissanu najdem od S.
Elizabethe lulitanske krajlize, katera celiaduent se jè tar-
du postila , inu veliko pokuro dellala. S. Franciscus ta S.
Advent se je taku postil, inu takushno tardo pokuro del-
lal, de kuinaiduakrat v’redni je enu malu kruha jedıl, inu
vodo je pil, ter tudi svojm bratom je sapo edal od vseh
svetnikou dan do Boshizha tardu le postiti. S. Elzearius,
S. Ludovicus Franski krajl.S. Conegundis Ceffariza. S.
Hedvvigis Polska krajliza.S.Radegundis Franska krajliza,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

lety

potboina

kishe

lety vfy se lo poftili cel advent, molili, inu s' kusi grevingo, inú pokurose poflissali njeh dusho ozhistit, inu osnashit , de bienu vrednu prebivalshe Christusa lesu sa ratala.

Inu aku N. N. en exempel imeti tudi s' stariga Teltamenta shelite , premislite kaj S.pissmu od S. Ioba pravi:De en dan v'duhu je bil pelan v’to Bethleemsko shtalizo, inu tamkaj je premishloval tu zartanu deteze Iesusa odreshenika novu rojeniga, nad kateram filnu veliko andoht, inu slatkust v'svojm serzu je pozhutil, ter savupje gori: Audio lob.az tu auris audivi te, nunc autem oculus meus videt te kakor hi hotel rezhi: Iest siin velike zhuda od tuoje dobrute, inn milosti shlishal O slatki, inu zarrani Isvelizher moj! [daj pak she vselej vezh sposnam.v'tem kir tvojo pershona videin s’nasho zhlovesko naturo aguantano, inu taku mozhnu ponishano sa Ilvelizhejne nashih dush: Nunc autem oculus meus videt te, Ali v’kakushni vishi fc bosh hualeshen iskasal tuojmu Odresheniku sa to nesrezheno dobruto ò Iob? Samerkaite kaj pravi , idcirco me reprehendo, 6 ago paritentiam in favilla, & cinere. le hotel rezhi ta Boga boyezhi Iob:0 lubesnivi, inn Slatkiinoj Iesus! tvoja pre. velika lubesan, tvoja nesgruntana milost : katero namo greshnikom iskashesh, v'teni kir kuinajrojen sa nafs fazh. nesh terpèti, inu se zhes nathe grehe jokash,tu terplejne , inu te solsè mene opominaio, inu persilio zhes moje grehe se jokati, inu veliko pokuro dellat. Idcirco me reprehendo, ago panitentiam in favilla, in cinere. Sdaj jest pravemn aku lob, kateri nej imel obeniga greha na svoij dushi, vender je menilde nemore v’drugi vishi, ampak s' kusipokuro, inu grevingo svojmu Isvelizherju dopalti, inu urednu prebivalzhe njemu v’svojmu ser zu perpravit ; kaku tedaj veliku vezh my greshniki, inu greshinze smo dolshni se sgrevat, inu Spokorit, inu v’takushni vishi enu urednu, inu zhistu prebivalshe v’nashi dushi nathimu Isvelizherju perpravit, aku shelimo njegove S. gnade deleshoi ratat. Ah gvishnu. Agepanitentiam Si cupis dulcedine Cbristi impleri : Hoc tibi s. B.:4. prædicat ftabuluns illud ; hoc præfepe clamat, hod membra illa

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

infantillia,boc lacryme, 6 vagirusevangelizant , Inu le
menifdy desam S. Duhs'kuli vsta tiga Modriga oals je kilo

zhil letu sturiti,rekozh: Mittepanem tuun super tranfeuntes Eccl.or.

aquas Postaviali denitvoi kruh na te tekozhe vode. Ali
zhudnugvishnu je letu govorjejne , inu teshku se more
sgruntat, inu kadar bine bilbral koku se imajo lete bessede
sastopic jest gvishnubiyh ne bıl inagal sgruntat;

Sarner-
kajte de S. Ambrosh pravi de fa ta kruh nemarno faftopit
kruhs'shica scurien , kateriga vsak dansa shpisho nashigi
shivota vlhyemo, ampak imamo sastopit Christusa letusa,
katerilamud lebe pravi. Ego fumpinis viuus, qui de cælo der
fcendi:Satorai akushelimo de bita S. Slatki kruh lefus nam
nuzen, inuu sladik bil , je treba de ga postavimo na vode

te prave grevinge, inu pokure ; pofhlushajte bessede S. S. Ambr. Amb. Hic panis Chriftus Iefus ibi viuuselt; vbi eft aqua lacryo

Elle e

Jde Int.
David.

marum

d fletus

Cofio Starried

penitentia. Inu raunu na to natho dulthnuse Ș. Paulus je bilspumnil kadar je djal: A3 ignoras quo.. Rom. 2. niam benignitas Dei ad pænitentiam te adducit. kakor bi hotel

rezhi, nej mogozhe de biti taku preprostoil, de bi nespos-
nal, de si dolshan zhestvoje grehe se spokorit, inusgrevat,
dokler ta Ņebelhki sospud inu Vlinileni Iefus tulikain sca

je hotel fa cvoje Ilvelizhejne ponishat, inu terpeti, satorai
S.Bern. nam praviS. Bernardus: Certè fratres, lachryme Christi leju
Ser.3.de nobis dolorem pariunt, pudorem ; Et quomodo fic infani,
Nar.

mentis impoteserimus, ut adhuc deludamus lacrynais ejus, como
cum lugente non lugeanons?Gdu tedaj bo taku nehvalesnen de
fene bo zhessvoje grehefgreval, inu tajfeiin ilavu dil, de
biv’njegovidushita Vsmileni Iesus s svojo S.grado, inu s’
Nebelhkimij troshti prebivalshe nafhal? kakor nais opo-
mina, ina profíi Iługo Cardinal, kir nam pravi: Præparate
corda uestra uentnro Domino penitentiam agendo , peccar a aby-
ciendo ; ait enim Apoftolus ; Apparuit gratia Dei Saluatoris no-
striomnibus hominibus erudiens nos,ut abnegantos impietatem,
Gjacularis defideria, fobrie, jxfié, pre ninamus in hoc fa-
culo. Sizer nej mnogozhe debık’na in prebivat prishal, aku
v’nashyy serzchty grehij bodo prebivali,

Kate

kacije

!

1. Salo

ដែរ

hulog

rauki

Chidre

Hug Ca.

Tit. d.

ܢܝܐ

head this

« PrejšnjaNaprej »