Slike strani
PDF
ePub

maviga Imagesņia. obene shkode sturiti nej mogal . Ti li taista shegnana semla, na katero prekletje Boshje nej padlu. Ti si taista svè la luna , katera niņdar nej umerkaila. Ti si tuistu rumenu sonze, nihdar s’tem temnem oblakam tiga greha pokritu. Tisitaisti shlahtni sagrajeni pungrad, kateriga ta paklenska kazhanej mogla oskruniti . Que nequè ferpent is perfuafione decepta, nec ejus venenosis aflatibus infectaeft. Ti si taista Slata urata katere obeden nej mogal odprejti, samuzh fam Bug. Porta hec.clan- fans. Ja erit. non aperietur, & vir non tranfibit per eam , quoniam Dominus Deus Israel ingreffus elt per eam. Tisijalta. isvolena vejza, katera nima obenc garzhe tiga grehave Hacest vigra, in qua nec nodus originalis, nec.contex actualis culpa fuit. Ta zhaft,inu huala tebi laini le spodobi, (ò Maria) presmadesha pozheti. Taku de kadar kuli jest na tuoje zhistu. Pozheije fpumnim, s',velike andohti, inu dolsh. nuiti inoje, katero pruti tebi imam, .Ò zhytta pres vlig2 madesba Maria ! Sim persilen s’ Davidam saupijti. Sioblitus fuero tui Maria, oblivioni detur dextera mea: adhereat lingua mea faucibus meis, fi non meminero cui. Ne bom molzhal, teinuzh bom glaslil. Tota pulchra es Maria, 6 macula originalis non eft inte,

Ner poprej imamo samerkat, de vsij kateri od Adaina pridemo, finò v'grehij pozheti, tu je de nimamo gnades Boshje, dokler nei smò karsheni, kakor S: Paulus pravi: Omnes in Adam peccauerunt , omnes nafcimur filijira. Sa- Roms.c.a. toraj vsij linò persileni s’Davidain Klagovati , rekozh ::. Ecce enim in iniquitatibus conceptus fum, in peccatis.conce- Psl. so. pit me Mater mea. Inu de bote prau vejdili kaj s'en greh je S. Ansel. leta, samnerkajte kaj pravi od niega S: Anselmus. Peccatum 1.de conc quod originale dico , nihil aliud intelligere queo in infantibus,

virg.c.17 nifi nuditatem debit &iuftitię per inobedientiam Ade, per quam omnes concipiuntur filij irę. Od tega greha tedaj sama Maria

kakor pravi S: Perer Damianus: Caro Virginis ex Adam de vfure fumpta, maculas Ada non admifit. Inu poterdi, to resnizo; "ing.

[ocr errors]

inu prema

lacob, David.

Das S

zer, lo

Ser. de Joannes Taulerus, kateri je lapissanu pustil

. Virgo Dei. Turif. pera culpa originalis perpetuo expers fuit. Inu nedaj Bug, de

bi drugazhi od Marie Matere Boshje mislili, pravi San
Ildephonfus. Quis audeat differere, totius faculi propitiato-
rium, mox in Jua Conceptionis excrdio Spiritus sancti grasia
illuminatione deftitutam?

Satoraj Maria Diviza fahuali G. Boga vsigamogozhi

ga s' kuli Preroka Davida kakor meni ta Vuzheni AbuPsl.48.

lenfis, s' taistimi bessedamij. Obumbrasti super caput meum
in die belli . Iest lahualem çebe, è Milostoui Bug, de na
dan, na kateri lim se iznela vojskovati s'moj mij laurash..
niki, ti si mene obuarval, de nej tim ranena,
gana postala. Obumabrasti super caput meum in die belli . Mij
vihe vejino, de od sazhetka tiga sveta Gospud Bug je djad,

de ta kazha se bò vojskovala zhes eno shensko persono. G:1.6.3. Inimicitias ponam inter te, et mulierem. Vsij S.S. Vuzhc

niki sa leto sheno sastopio Mario Divizo, inu fa léto ka-
zho pak hudizha, Inu S. pissmu pravi, de ta shena bode

s'però se vojškovala s' kazho , inu s' però kazhjo glauo S.Ber.se. potrejci imà. Ipfa conteret caput tuum ; & tu infidiaberis fer.4.de. calcaneo ejus. Tedaj Gospud Bug bi bil imel nje petò var.

vat, inu branit, de bi jo kazha neranila , inu ne pizhiAbul. in la, sakaj tedaj Maria Diviza G. Boga sahuali, de nje Malih. glauo je obvarval de nej ranena . Obumbrasti caput meum

in die belli ? Samerkajte N.N. de S. Bernardinus sa però
saltopi te S. zbednosti Marie Divice, s katerimij je gla-
uo te paklenske kazhe poterla . Ipfa conteret caput tuum,
nimirum ipsa eft quondam à Deo præmiffa mulier serpentis
Antiqui caput pede virtutis contritura , Su glauo pak t2
Vuzheni Abulenfis fastopi sazhetik shivejna Marie Divi-
ce, inu dan te vojske fattopi minuto nje pozhetuid.
Caput principium oria eft : dies autem belli est instans Conce-
ptionis, in quo Damon peccati originalis macula dominatur
de anima, Inu raunu tudi ta paklenski saurashnik caisto
minuto, v kateri je bila , pozheta Maria Diviza je bil
orushje tiga madesha vidignil ,-inu je hotel Mario Diui-

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

J

zo ranit, kakor je ranil vse Adamave Otroke; kadar pak G.
Bug je letu lamerkal je k'Marij perstopil s'kufi fulebno gna-
do Boshjo, je tajsto pred leto ginain rano obarual, inu
reshil, kakor lepù fainerkanu je pustil Abulenfis. Princi-
pium uitæ Beatæ Virginis obumbratum fuit ab instanti Conce-
ptionis,ex ui præuifionis meritorum Chrifti, & nullam contra-
xit maculam originnlem.Vnde gratias agens Deo pro tanto be Ab.161.
neficio dixit.Obumbrasti super caput meum in die belli, Maria
Diviza vse svoje shivozhe dnij sa to veliko, susebno gnado,
inu nijlott je Boga hualila, spomishleozh, devsij nje stari-
shi so bilij taisto minuto rano tiga greha prejeli, de silih so
bilij veliki priatelij Boshij, kakor rekozh : Abraham, Isaak.
lacob. Iofeph. Hezron. Aram. Salmon, Booz. Obed. Iesse.
David. falamon. lofophat.Ofias. Ezechias. Iosias. Ieko-
nias. Salatiel. Eliakim. Azor. Sadoh. Ahin. Eliud. Elea-
zer. Ioachimn. Keteriso bilijshlahta Marie Divize,inu ven-
der vsij, de si lih bogaboyezhi to shkodliuo rano so bilij
prejeli, kakor tij drugi Adamavi otrozij , katere vse taj.
sto minuto rani, inu sadavi, s' vnaj lame Marie Divize,
kakor lepu govorij S. Guilhelmus. Serpens ille antiquus

UNIVERSITY OF MICHIGAN UKRADES

S6.12. de G callidus folitus erat crudelibus faucibus frangullare fingu- Imm.co. los.filios Ada, inpingendo in ipfis originalem culpam, in primordio sua conceptionis : Sed dum tortuosus ille ferpens agres

op.drad. Jus, est ftrangulare Virginem Mariam ficut cæteros filios Ada, nihil mali passa est ab to: Quin imo ipsa ab inftanti fuæ couceptionis; tanta gratia , & virtute dotata est, quod caput ejus gloriosè conculcauit, & contriuit. Caput ferpentis infernalis originale peccatum de signat. Vrshoh velik gvishnu imals, Oprezhista Diviza! Gospuda Boga fa leto nesrezheno,inulusebno gnado sahualit. Obumbrafti /üper capit meum in die belli.

Inu od lete gnade veliku lejt poprejje prerokoval David, rekozh : Adiuvabit eam Deus mane diluculo.S'iutru pred dneuã G.Bug bò nij pomagal.Kir samerkajte taisto bessedo.nane Dilucuio.Sakaj kakor vejmo,de G.Bug je S.Iannesu kerstniku, inu Hieremiu Preruku pomogalimane Sakajshe v'matcrnemtellessu so bilij polvezheni,ali vender. diluculo, Bug.

G yh

Psl.45.

S. Hieri

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Gene 1.

lieve

mades relicht

yhnej bil réshel od tiga gmain Adamnaviga grehaj kakor
je bil reshil inu obvarual samo Mater Divizo , lcte mi-
fli je bil S: Hieronymus, kateri te sgoraj samerkane bel-
fede , taku bere . Auxiliabitur ei Deus in ortu matutino.
Tu je ;; de Bug ne bò perpustil , de bi v'ta madesh v
svoym pozhery padla , kakor vsy ty drugi Adamavi 0.

trozy. so padli , kateru poterdi S: Vinc. Ferrerius , reS: Vinc. kozh': Non credatis , quod fuerit ficut' nos , qui in peccatis Pat.Vis. concipimur, nascimur, fed ftatim poftquam corpus fuerit

formatum, di anima creata , tunc fuit fanctificata , vt ef-
Jet digna Patris Filia abscondita.

Kacero' resni zo bom poterdil s'tem kar od' sazlieckilo
tiga sveta se je rodilu. Potein kir Golpud Bug je bil stua-
ril Nebù ,, inu lemlo'. In principio' creauit Deus cælum,
terram. Ter fåmerkam, de S: Duh prezej je hodil, inu se
sprehajal. Spiritus Domini ferebatur fuper aquas . Iest bi
hotel rad vejdits sekaj S. Duh fe nej sprehajal po nebel-

syh , ali pak pò semli , teinuzh po vodi , ali mory? AlAliwo

cuinus odgovori, de S: Duh nej, hotel hodit po femli, fa

kaj femla je imela od G:Boga' prekleta biti sa volo AdaGen. 30. mavjga greha. Maledicta terra in opere' tro. Voda pak nej

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

bila prekleta, faroraj pravi de je hodil pờ vodi , inu ni-
kar pò semli Spiritus Domini ferebatur super aquas , quia ter-
re- maledicendum erat, non aquis - Ali sakaj nej po Nebu

hodil, kateru tudi nejbilu prekletu? Ta stari Tertullianus Ter.lib: lepshi odgovorj.Nam, á tenebrætotæ, adhuc fine cultu Sidede bapt.

rum. Informes , & tristis abufus, terra imparata', e cælum
rude , folus liquor materia femper perfecta, lata de fuo pura, di-
gnum vectaculum: Deo subyciebat. Sedaj N:N: imare famer-
kat,de morje pomeniMario Divizo kakor S:S: Vuzheniki
pravio ; katera je imela v sebiñosliti svetiga Duha po osna-
novajna Angela Gabriela . Spiritus fanctus superveniet in'te
á virius altiffimi obumbrabit tibi. Satorj nihidar'nej imela
prekleta biti, kakorty drugi Adamavi otrozy, katere po-
menita prekleta semla,tedaj Maria: Diviza v'pervi minuti
nje Svetiga pozhetvia je bila shegnana zinu nikar serda , te-

muzh

fait ?

para

weit.

[ocr errors][subsumed]

muzh gnade, inu milosti Boshje nepolnena, de bi-vrednu prebivalshe S: Duhà inu Synu Boshiga ratala ..Ideo semper perfecta ; kateru nain poterdi S. Bruno, kjr.od Marienam

S. Bne pravi: Hec est incorrupta illa ,cui benedixit Dominus gab.omni iesl.ca preterea peccati contagione libera , ut fcilicet digna effet mater Dei,Ierejs,de veliku shenskyh person v karem Testamentu se je nashlu, katere so bile lepe, kakor Nebù, la volo nyb zhednosti, inụ svetųsti? sakaj guishnu se more rezhi, de lara je bila lepa sa volo nje pokorshine. Rabeka sa volo njedobrute. Rahael-fa-volo një brumnosti. Mojsesava Sestra Maria la volo nje hvaleshnosti. Anna samuelaua marti, sa volo nje poterpesh livosti Abigail, la volo nje krotkutti. Sunamitis, sa volo nje zhistosti. Iudith, la volonje posta., molitve, inu vupajna pruti.G; Bogu, Esther, sa volo nje nedolshnosti, inu stonovitne vere. Ali vender vse so bile v madeshi pozhete, satorajobena nej bila vredna v'svojmu telleshj nofsit Synu Bosbiga, temush fama Maria Divjza pres vsiga madesha pozheta .Tota pulchra es amica mea . Idiot.de macula non est inte. Letukaj Idiora se h' Marijoberne, ter contemp. k' nij pravi: Tota igitur pulchraes Virgo gloriofiffima, nen in parte , ficut cetere mulieres, sed in toto, & macula peccati five mortalis, five venialis, fiue originalis non eft in te, nec unquam fuit nec erit. Taku, de sklenenu ostane. Semper perfecta, la pura , dignum Deo vectaculum fubyciebat.

Satorai nikar presvrshoha David je djal: Et Tronus eius ficut dies celi: Inu v’tem Tronu G:Boga sedezhiga je vidil Ilajas Prerok , kakor sam pravi . Vidi Dominum fedentem, super soli um excelfum, elevatum. Ali gdu je leta zhastiti Tron? S: Bonaventura pravi, de je Maria Diuiza , Totius S. Booa. Trinitatis requies fuit Beatissima Virgo Maria . Ali dalej bi on/p.&.r hotel vejdit, sakaj David pravi, de Tron Boshy je kakor dan Nebeski? & Tronus eius ficut dies cæli. Inu nikar kakor S; Agus. dan te semle S: Augustinus vuzhenu famerka , dc kadar ibi. Mojsess govorij od dncua te semile pravi: Factum eft ve- Geu.c.r. spere, & mine dies vnus . Inu raku od teh drusyh , de fazhneo od temè inų potle svetlij rataio , ali dan nebe

G

fki

[ocr errors]

Virg.c.3.

Psh. 88

2

« PrejšnjaNaprej »