Slike strani
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ski vselej je svetal. fazhne s'Ivetlobn , inu do konza vive.
tlobi ostane , Sedaj zhe my premislimo te lube svetnike,
inu svetnize Bozhje , iny nemnorimo rezhi, de bi ony bily
dan nebeski, temuzli semnelski , sakaj nyh sazhetik je bil v
temitiga greha, inu madesha, inu she li potle so sazheli se.
svétiti, kakor te svesde s’kusi nyh zhednosti, inu svèta della,
Te rejs de en lep dan je bila S: Catharina modrusti Boshje
nepolonena. S.Agatha s’gnado testonouitnosti v'shlushbi
Boshj zirana. S. Cecilia s'andohtio pognadana. S. Agnes
s'lubelnio Boshjo dotana .S. Vrsula s'ognam ajffra Boshj.
ga gorezha. S. Lucia te bogudopadezhe zhistosti priatel-
za . S. Clara.S. Catharina Senensis.S. Theresia.S. Skola-
stià , mattere, inu shtiferze tulikajn taushent divizhnyh
Klostrou, so bile en lep dan, ali vender nikar Nebeski te-
muzh semelski fakaj nijh sazherik je bil v'temi, fama Maria
Diviza je bila dan nebeski vselej svetla s’gnado Boshjo, ka-

teru nain je dallozhitnu sastopit S. Augustinus , rekozh. 8. Augu. Hac ergo Virgine excepta, si omnes illos Sanctos, Sanctas, qui comt.ma. in Scripturis Sanctis non modo non peccaffe , verum etiam juftè

vixißereferuntur, cum hic viverent congregare possemus,& in.
terrogare,vtrum eflent fine peccato, quid fuisse responsuros puta-
mus? Quant alibet fuerint in hoc corpore excellentia Sanétita.
tis,fi interogari potuiffent,vra vcce clamassent,illud quod ait lo-
annes Apostolus : Si dixerimus quia peccatum non habemus , ipfi
nos seducimus de veritas in nobis non est. Vfijv’temi tiga gre-
ha so bili pozheti, fama Maria Diviza je bila pozheta v sve-
tlobignade Boshje, sa tiga volo tudi je bila vredna Tron

Boshij ratat,kakor S.Lorenz Iustinianus je samerkal. A pecl.degrad. calo originali nullus excipitur prater illam Virginem Mariam perfet

quc fuit Tronus Dei, ficut dies cæli. Satora; Š. Paulus nafs
opomina de bi se pertozhili h’temu Tronu te gnade. Adea-

muscum fiducia ad Thronum gratiæ. Ali Kaj menite N.N.gdu Alb.Ma.

je ta Tron tegnade, inu milosti? Albertus Magnus nels poDedic. dvuzhij, de je Maria Diviza rekozh: Thronus gratia est Beata

Virgo Maria,cui dixit Angelus Aue gratia plena. Kir bom per-
loshil bessede S. Bonauentura katere se lepu rajmaio sa zhi-

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ser.de

[ocr errors][ocr errors]

coclia.

ffu pres madesha pozhetie Marie Divize ; poshlushajec tedaj N.N.te lepe beffede. Fuit verè plena Mariagratia prę. S. Bona. veniente in fua Sanctificatione gratia feilicet preferuatiua con ac. tra feditatem originalis culpę.

Inu gvishnu jeft menem, de vse letu kar sim dò sehmal. govril. Zacharias Prerok v duhu je bil previdil inu od tiga prerokoval, kadar je djal : Et educet lapidem prima- Zac.s.. rium, & exequabit gratiam gratia ejus. kir Hebreher taku bere, Cum acclamationibus gratia, gratia illi. Sa ta ner perviod Boga isvoleni kamen, Galatinus sastopi Mario Divizokatera s’kusi víta tiga Modriga pravi. Egoex ore Altiffimi Eccl.c. prodiui primogenita ante omnem creaturam . Inu slasti, dokler 24. Maria je bila ta ner shlahtnishi v’niej vsimij stuarij, katere je Bugstuaril,kateru je hotel dari sastopit S. Augustinus rekozh: Nec cor concipere nec lingua exprimere sufficit, quanta S. Augu. ft dignitas Maria . Prerok tedaj rekozh: Educent lapidem pri- for.de marium cum acclamationibus gratia , gratia illi , Hozhe rezhi, B.V.

za ne ne bò perpustila de bi ona s'greham v'madeshena postala ; kakor vsijin Adamavim otrokom se sgodij,temuzh de ozha Nebeski s svojo Vsigamogozhnostio je leto svojo Hzher od madesha reshil, inu s’iveto gnado nepolnil. Syn Bo. shij s'svojo nesgruntano modrustio svojo lubo Sveto Mater pred madesham obuarual,inu s’Nebeskim shegnam pogna del S:Duh s'lvojo Boshjo lubesnio , leto suoio prezhisto navesto je bil reshil od serda Boshiga,inu s'lubesnio boshjo nepoln:l,satoraj enaku lete try S:Persone ozha,syn,S:Duh, en fam Bug, v'ininuti pozhetja Marie Divize so bilij sklenili. Gratia gratia illi. Vsë gnade, vsij shegni Nebeski nej napolnio dulho,inu tellu Marie Divize,de bò pres vsiga niadesha, fatoraj lirezimo danas. Tota pulchra es Maria Macula non s. Brus. est inte. Ali pak s'S. Brunam. Hæc est illa ixcorrupta, cui be- in Psl. nedixit Dominus, ab omni praterea peccati contagione libera,

here 101.

si gvishnu,ò Maria Diviza,na dushi, inu tellesli. Shegnana je bila tvoja zhastita glaua,kronana s'to Angelsko nedolshnoltio, In capite ejus coronaStellarum duodecim.K'Spominu,de Apoc.

li Saca

6.12.

[merged small][merged small][ocr errors]

Cant.c...

[ocr errors][merged small]

Cant.4.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

fi fatana premagala. shegnane evoje suetelafij ,inu svoje

prelepe ozhy, v katere lam Bug se je salubil. Vulnerasti Cast.c.4.

cor meum foror mea sponsa, vulnerafti cor meum in une ock

lorum tuorum, & in uno crine oculi tui , shegnanu je tvoje Cant.c.2. lubesnivu oblizhe . Facies tua decora nimis. Shegnane

tvoje shnable. Sicut vitta coccinea labiatua. Shegnan tvoj
[vèti urat kateri v’minuti tvojga pozhetia je bilu taku
mozhanratal, de nej biļu możhij Ikriune , ali ozhitne ,
de bi tebe mogla od gnade Boshje lochit.Sicut Turris Da-
vid collum tuum, quæ adi ficata eft cum propugnaculis, mille
clipei pendent ex ea omnis armatura fortium. Shegnanu tvo.
je Tellu. Venter ejus eburneus, distinctus Saphiris, circum-
nallatus lilijs. Shegnane tvoje milostove roke. Manus il-
lius tornatiles aures, plene hiacinthis.

Shegnane tvoje S. noge, inu petė, katere to bile

taitto kazhjo glavo poterle, katera vse ludij je bila oskruS. Berbo nila. Quam pulchri sunt gressus tui Filia principis in calcea

Jip. mentis tuis . Katera gnada lami Marij je bila od Boga da-
Muus.

na, kakor lepu je famerkal S. Bernardus.Cui hæc Jerua-
ta viétoria nifi Maria? Ipfa proculdubio caput contrivit vene-
natum, quæ omnimodam maligni sugestionem deduxit ad ni-
hilum. O stutaushenkrat shegnana, inu vse gnade Bos-
hje nepolnena Maria ! satoraj Angel Gabriel je imel ursh
oh tebi le perklonit, inu tobe v tej vishı posdravit, re-
kozh: Hue gratia plena, Dominus tecum , benedicta tu in
mulieribus . Katere bestede taku rcsklada S. Bernardus
Aue, ideft fine ve, Gratià plena, idest nunquam, nec per mo-
mentum vacua, Dominus tecum, idest fine omni peccato, quia
Dominus, & peccatum non poßunt esse fimul. Benedicta tu
fola inter mulieres , quia aliæ omnes fuerunt maledicta
Dokler S. Troijza tebe samno je bila v pozhetvi pogna-
dala, o Moria. Et educet lapidem primarium cum acclama-
tionibus gratia , gratiailli. Nad katero gnado tij Angelij
fe lo zhudili, inu eden h'timu drugimu lo djali. Quæ eft
ista, que ascendit per defertum facut virgula fumi ex aromati-
bus mirrhę, turtis.

Kakor

Leshal

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Kakor bi hoteli rezhi: Gdu je leta, katera je kumaj pozheta, inu po Nebesijhilepshi duh od sebe da kakor vsii Angelij, kateru she’nihdar se nejsgodilu, kateru poterdi S. Hildephonsus, rekozh: Bene in modune fumi virg'u- S.Hil.se la ex aromatibus , quia facta eft tota in holocaustum Dei, que

3:de Aj adoramenta virtutum spargebat de fe usque ad Celos. Satotaj, kadar bi edn se potstopil, rezhi, de Maria Diuiza je pomankajsie gnade Boshje imela v minuti nje pozhetja bi mozhnu'falil, Ali pak de Ozha Nebeski je perpustil fvojo Hzher, Syp Boshijsvojo Matter', S. Duid svojo Nauesto, s' mezham tiga greha, kakor te druge Adamave otroke ranit, inu de potle je“njo osdravil, ne vej kaj govorij. Ali pak , de Bug je perpustil Mario Divizo v oblast' tiga Satana pafti, inú de shie' li potle je njo reshil, vima pameti. Ali pak , de Bug je perpustil poprej leta svoj S. Tron oskruniti, inú umadeshăt ,inu de she li potle je taistu ożhidtil, refnize négovorij. Sakaj S. Ambrosie famerkal

' de Chriftoshovu S. Truplu v dvejh mestah je leshalu ner poprej v'Tellusse Marie Divize devet ineffezou i po smerti pak je leshal 40. urr v'grobu, inu, Icta grob je bil nouu, v katerein she obenu mertvu truplu nej bilu. Pofuit eum in monumento exciso, in quo non- Luc:13. dum quisquam pofitus fuerat . Alisakaj je mogal novu grob biti, v katerem she obenú mèrivu truplu nej leshalu ? bi ne bilu morebiti fadosti, kadar grob zhistu opran , inu osnashen bi bil, de fi lih poprej enu inertvu truplu noter bi leshalu bilu ? Ah letu le noj spodobilu pravi S. Ambros, de bi v taistem grobu poprejenu zhcrvii, inu S. Amb.

. smerdezhe mertuatku truplu leshalu , dokler t'u zhustu pres madesha Tellu Nathiga Odreshenika Chriffusa leslida je imelu leshati. Sedaj is tiga doli vsimimo, sklenimo, inú reżimo de veliku vezh se je spodoblú, de Maria Diviża(v’kateri devet meslezou je leshal Syn Boshij) je bil pres vsiga nadelha , inú de nikuli poproj noj leshalu v nje dushi tu smerdezhe truplu tiga greha. Inu retimo aku G. Bug je bil stuaril Adama, inu Euo

pres greha,

[merged small][ocr errors]

- له

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Me B.V. cato,

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Exo.c.6.

In

dokler so bili isvoleni sa Ozheta , inu matter vrijh, koku

veliku vezh Maria Diviza je imela biti pres greha, S.Avf. dokler je bila isvolena sa mater Isvelizheria tiga fvède B.V.

ta. Sakaj S. Anselmus pravi : Dicere de Beata Maria
quod fit Mater Dei , excedit omnem magnitudineva, Inu de

rejs kar sim djal, samerkajte kaj pravi S. Bernardinus fe-
S.Be.se.
nensis. Certum est quod Deus, Creaverit euam fine pece

modo non eft credendum , quod ipfe filius Dei uoc Luerit nasci ex Virgine , fumere ejus carnem , quaefset maculata ex aliquo peccato originali , imo credendum eft , .quod voluerit fumere carnem purifimam , l. quod ejus Mater fuerit plufquam Eua, Adam , qui fuerunt creati absque peccato originali.

Dalei reziino de aku G, Bug je bil obvarval to femlo Gessen pred to gmain {trajfingo teh muh, ka. kor je bil mojselu oblubil, Faciamque mirabilem in dies illa terram Gelen , vt non fint ibi muca. Ali sakaj letu?

qua populus meus est. Koku veliku vezh imamo verovati, de Mario Divizo, v kateri nikar ta pregreshni Ifraelski folk je imel perbivat, temụzh fyn Boshij, je reshil pred tem negnusnem madesham, Rezimo, de je taista lepa bella koshiza, katero Gedeon je bil po nozhi postavil por fraj Nebessa, inu de fi lih rola je bila pada

la, inu (mozhila semlo, ali te kozhize se nej bila doWA... teknila . Et fuit ficcitas in folo vellere, dar ros in omni ter

Vse ludij rosa tiga madesha, je bila smozhila s'unej te lepe Marie Divize. Rezimo de krajliza Esther pomeni Mario Divizo h' kateri ta Nebeski shenin ja djall. Non enim pro te, Jed pro omnibus hæc lex conftituta eft. Sakaj Maria kakor krajliza cyh Angelou nej imela podvershena biti tuisti gmain Sapuvidi. Omnes nasci

mur filij iræ . Dokler Aristoteles vuzhij. Non enim his Ef.c.3. Superexcelens virtute ponendus eft Civitatis pars : fieret

enim illi iniuria fi pariter atque alij cenferetur cum fit
usque adeo superior secundum uirtutem, ó ciuilem poten-
tiam : putandum eft cnim talem virum tanquam Deum

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

efe

« PrejšnjaNaprej »