Slike strani
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ta

Dog! inu

zhes

de bi

she be tuiste

cemuzh vupajne . Ta nar nuzhnishi nej Bug ; teinu:
zh vupajne. Ta nar mozhneshi nej frezha, temuzh sila.
Ta nar shlahtnishi nej Phenix, temuzh myr. Ta nar
modreshi nej resniza , temuzh zhals, Ta nar zhudnishi
nej inorje, temuzh zhlovik . Ta nar vekshi nej svejt,
teinuzh tu mejstu, v katerim svejt stoy. Ta nar lepshi
nej svetloba, tenuzh sonze, od kaceriga svetloba pri-
de. Iest sdaj n'hozhein sodit aku v mej tima duem2
ịc modrelhi, inu resurizhnishi leto pripuvist resloshil .
Ali tu dobru vejin , de kadar bi jest to zhlovesko du.
sho vprashal. Tu quis es? Gdu si ti ? Ona resnizhnu bi
mnogla meni odgovorit , de ona je ta nar lepshi
nar vekshi, ta nar zhudnishi , ta nar mozhneshi, ta

nar nuznishi, ta nar gmainshi , ta nar starishi. De S.Ber.S. ona je ta nar lepski, pravi S. Bernardus . Omnes enim s.de Ad. divitia, omnis gloria mundi, & quidquid in eo confpicitur,

minus eft gloria , ac pulchritudine anima . De je ta nar $2.67. ale vekshi , lecu poterdi S. Bernardus : Quidmaius his tibi ins.Dom. facere potuit, quam, vt ad fimilitudinem fuam conderet fa

for tuus animam tuam . De je ca nar zhudnishi je pis2.1.de Se. sanu pustil Ifidor, o homo , quid miraris fideruns altitudibox.

nem , & profunditatem maris ? animı tui abyssum intra ,

& mirare se potes . De je nar shlahtnishi pravi S. Mar. Mar... cus. Quid dabit homo commutationis proanima sua? De je

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

tub

ta nar mozhneshi pravi Christus, Nolite timere eos , qui
occidunt corpus animam autem non poffunt occidere . Demo

je ta nar nuznishi s.! Evangeli nass vuzhij , rekozh; Matr.16. Quid prodest homini fi vniuersum mundum lucretur , anime

värò fue detrimentum patjatur. De je ta nar gmainshi pis$. Ber.l. he S. Bernardus: Ivignita Dei imagine , decorata fimili

tudine , deputata cum Angelis, defponfata in fide , dotata in
fpiritu , redempta sang vene , capax beatitudins , heres boni-

tatis , rationis partjceps. De je ta nar modreshi, S: Gre$ S. Greg. gor poterdi ; quia quidquid in corpore videtis lapensię , 1. . ale totum ex animą virtute procedit. Ah Bug hotel! de bi my vezhkrat nasko dusho vprashali. Tu quis es ? įnu kadar

Matr.ro

Pori

ha

medit.

hol sby zh

5

my nje shlahrnuft, inu lepoto vezhkrat premislili, bi io tudi vezh thtimali, inu raunů letu jest danafs Auxiliante Deo. N.N. bom iskafal .

S. Zeno je premishloval s' folsamý na ozhessah od kot pride , de ta zhlovik tulikain shtima tu truplu, kateru druliga nej, ampak prah, inu pepel, ino vender dusho taku inalú shtíma, de fi lih je ta nar lepshi, nar she lahtnishi, ner nużnishi, inu nar zhudnishi rejzh na semli, ter meni de obeden drugi urshoh nej, ampak dokler thly truplu s'ozhmy vidimo, dusho pak vidit memorimo, dokler s'meffom je pokrita, fatorai je shefel, de bi my mogli dusho viditi, inu pravu sposnati nje shlahrnuft, inu Nebelhko lepoto, fakaj takrac guishnu bi mý taisto zhes vse ftuarjene rezhy lubili, inu shtimali . O fi nuda S. Zen, tantumodo , & inteéta anima viveremus! Kaj menite N.N.; de bi se takrat sgodilú kadar tu fvètla fonże nashe dushe bi pres oblaka tiga trupla nanr fe parkasalu? Raunu tuistu kareru nekadaiv’tem Mefti Attenes se je bilu fgodilu: So v' rajstim mefti eno lepo Comedio imeli, katero gledat cellu mestu je bjlu shlu, polè; takrat pride v mestu ta imenitni Temistokles, kokar tu sashlishio, prezej vty Comedio fapustè , inu tekò gledat Temistokla , kateri je bil en shpegu te lepote, Inu zhednofti , raunu tu bi fe fgodilu kadar bi my vidili s'nashmý ozhmy le1:poto, inu shlahtnust dushe , vse bi fapustili , inn nje poto bi premishlovali , inu lubili Najdem pillanu de G. Bug je bil enkrat perpustil de S. Catharina fenensis , je Særi. lepoto te dushe vidila , inú kokor je jo bila fagledala, Vit. prezej od veliziga vefselja, inu troshta je bila famaknena, ter je djala de nej mogozhe zhloveku dopovedat, koku lepa je dusha . Enkrat tudi ta svetniza je eno du. sho vidila , katera raunu takrat od telles a se je bila lożhila , ter Chriftus je dial S. Catharini : Vides filia, how mini merito pro salute rei tam pratiofa, & tam eximiępula chritudinis omnes labores subeundos, cum ego tanta pro ipfa fecerim, & tanta paffus fim, homini non inferiora effe toleran

[ocr errors]

da.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Gen.fo

Was erg govori the lub i elf Serz

Sap.4.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

da . Ali tu kar my memorimo vidit s'nashimy ozhmy,
to vender my vidimo s'ozhmy nashe vere inu sposnamo
de nej fama kry, kokar empedokles je menil. De nej sa-
pa nashiga (hivoła, kokar Aristoteles je vuzhil. De nej
iskra katera s' truplamvgafne, kokar Varrones je fapissa-
nu pustil. De nej Imerti podvershina, kokar Epikurus
je dial. De dushe nej fo fvèsde , kokar Appolinaris pra-
vi. Inu de nej so ena drofcina S, Duha, kokar Mani.
chæus je vuzhjl. Temuzh (posnamo, de fo en zhist duh

kokar so Angelzi v' Nebessyh. Minuisti eum paulo minus Psał. & ab Angelis. De lo en pravi , shiui peld S. Troyze. F««

ciamus hominem ad imaginem , cum fimilitudinem nostrans
De fo hzhere ozhera Vebeshkiga, navelte fynu Boshi-
ga, prebivalshe S. Duhà. De fo dopadeźlie ozheru

Nebefikimnu. Placita enim erat Deo anima illius, De fyn Sap.11. Boshij yh lubi: Domine , qui amis animas . De S. Duh $. Cbryf. per nyh rad prebiva. Anima sedes Spiritus Sancti eft , ubi bainis. libenter inhabitat.

Satoraj Christus Iesus syn Boshy je s’ Nebess doli prishal de bi ta dusha njegova naveita ratala; fa to lepo Bachelo

33 lejt je veliku preterpel. Sa to lubo Dalilo je ta salubleni famson v' velike nevarnosti se podal, in li teshke rajshe prestal. Ta Bushy Mojssess s' vesseljum per tej limurshi medjaniterzi v' puszhavi tiga svejta prebival. Ta Nebcsliki Salamon nuzh, inu dan milli , govorij inu skarbij la to svojo duhouno priatelzo , kadar v Betleheniski shcali leshij s svojm jokajnom jo k' sebi vabi , kadar se pustij obresat svojo veliko lübesannij iskashe kadar byshij v' Egypt gre njo yskati, kadar su

v Ierusalem se verne, gre njo obyskat, kadar celto nuzh moli lanjo Boga proti, kadar se postij fanjo pokuro della , kadar napridisinzo stopij njo vuzhij , kadar zhudeshe della ny k shlushbi fturij . kadar te niertue ofhivij ; njo potroshtat shelij, kadar je martran sa njo doll plazhuje, kadar je na Chrilh respet njo sheli objeci , kadar vpye, Sitio , Sheli de bi k'njemu

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

pet

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

prishla. Kadar S. Reshno kry preliva ny sa doto fapusti,
inu kadar vumnerje, njo od vezhne smerti rèshi. Oh gvish-
nu shlahtna, inu nepreshazana je ta zhloveska dusha, duk-
ler jo culikain , shtima, inu lubi sam Bug , nad katerim se
nej mogal prezhudit lob; Satorai je djal : Quid est homo , lob.6.
quia magnificas eum? aut quid apponis erga eum cor tuum ? Ah
ti mogozhni , inu ysmileni Gospud ! povedaj nam kaj ti
vidish, ali najdesh per zhloveku, de culikain ga sheimash,
lubish, cer tvojga ferza od njega odcergat nemorish? Appo-
nis erga eum cor tuum? Ah dobrutlivi vsmileni Gospud! od- S.Bern.is
govorij S. Bernardus, jelt vejin sakaj ti tulikain nasho du. 6.6.Lab.
sho lubish, dokler ti si enkrat djal: Vbi esi thesaurus tuus
ibi elt , cor tuum.

Serze ostane per svojmu shazu , inu od taistiga nikuli se nemore odtergat, dokler tedaj jest videm de evoje Boshje ferze se nemore od zhlovèske dushe oltergat, Appoa nis erga eum cor tuum, Jeft moreny shiher sklenit , de ta nasha Dusha zhloveska je tvoi shaz. Quomodo ergo nihil sumus , fi thefaurus tuus furous ? Nej so enu nezh nashes dushe. kokar nekiteri philofophi sovuzhili, temuzh so shaz S. Troyee, od kateriga tu Boshje ferze se nemore odtergat: Satorai bom gori saupyls' S. Bernardam. Magna resest

Idente anima. Ena shlahtna, inu velika rejzh je dusha ! katero G. Bug shtima sa svoj nar vekshi shazh, inu svojm Angeloin je fapovedal kera shaz svejstu varvat, Angelis fuis Deus mandavit de te, ut custodiant te in omnibus vys tuis , katerimu se zhudi S. Augustinus ter pravi: Magna dignitas animarum ut unaquaque habeat ab initio ortus sui , ad fuam cuftodiam, Angelum deputatum ,

Iest pak se nazhudem de G. Bug tulikain lubi , inu shtima dusho zhlovesko, kadar premislim kakushni vishi ico Guariena dusha. Pravi S. pislinu , de potem kir je bilu truplu zhlovesku ftuarienu Bug se je perblishal h' truplu , inu. Inspiravit in faciem ejus spiraculum vitę. Drugi berò. Gem.c.z. Inspiravit in faciem ejus halitum cordis . Oh nesgruntane. shlahtnuft nálhe dushe ! Dokler s’ famiga (erza Boshiga

UNIVERSITY OF MICHIGAN UBRA

S.P. Art.
b.de Her.
6.81.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

je prishla. Kadar G: Bug je hotel semlo, inu Nebu Atvärit,
drusiga nej rekal samuzh. Dixit, & facta sunt . Kadar je
hotel stvarit Svejsde ,, luno inu fonze'. Dixit, do facta
funt, Kadar pak je hotel zhloveka ftuarit pravi : Facia.
mus hominem oh kaj jest shlishim ò Gospud ? Ti si
stuaril s' nezheser Nebu , inu semlo , inu vse kar je ne
svejtu , inu fi vidil de vuoda , semla, lufft, inu Nebu sote-
bi pokorni, sakaj tedaj taistīm nesapovejíh,de bi imeli tudi o-
ny stvaric tiga zhloveka, kokar si bil fapovedal femli de bi i-
mela roditi rosse, zheliszhe, dreuie, in sad; vuodi si bil lapas
vedal de ima ribe roditi Et factum est . Sakaj tedaj ti fam.
hozhes zhloveka ftuarit ? kaj cedaj morebiti de zhloveka
dusha je shlahtnishi kokar so svejsde , Iveclejshi , kokar je
sonze, lepshi kokar Nebů : Eh pravi G. Bug, dosehmal
sini zimpral prebivalshe tizam, ribam , inu drugi shivali,
fatorai nej blu treba drusiga, ampak ena sama beseda. Dixit
& facta sunt . Ali (dajkir se ima zimprat dvor S. Troyzeso
obena stuar nej taku pametna, de bi snala takushen.
spodoben dvor inu prebivalshe szimprat , temuzh fü-
ma S. Troyza , latorai my. Faciamus, kir S:Bupertus Ap-
par nass opomina de imamo dobru famerkat shlahtnult nashe
dushe zhloveske . Nota excellentiam hominis , Deus enim
de hominis, tamquam rei magne creatione consultat, dicens :
Faciamus hominem

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Premislite moy Poshlushauzi , kadar bi vsy Celfary, krajly , inu Firshti vkupai s'klenili , de hozhco en dvor pustiti fydat , inu k'temu bi sloshili vse nyh shaze inu vse kar lepiga, inu shlahtniga imaio, ter bi celliga svejta vse te narkunshtnishi , inu sastopnishi nioiftres poklizali, de bi ta duor la nyh prebivalshe zimprali , sledni bo rekal de ta duor bi na svejtu glihe na imel V lepoti , inu shlahnufti , dokler duor , kateriga.en. sam krajl' Salomon je bil pustil sisydat, je bil taku lep , de srezhi se neinore , sdaj sgruntajte aku morite koku lepa, inu shlahtna je ta zhlovest a dusha , katero fama S: Troyza je ftuarila sa svoie laftnu prebivalshe ? Inu ci

lu,

ka)

of fin

en lep

der jede

sin de

mazh

« PrejšnjaNaprej »