Slike strani
PDF

DE SÔLEMJWTATB AATIVÏTATTS CHRISTI DOM/N/. Vnacüftätis hetitia» communis ratioeft,quia pro omnibus natus /efus Filijs Deu, omnciquc ad fe venire, & amare fe inuitat.

DOMÍN/CA ДОЯ A ЫАТШТЛТЕМ DOM/M. Chorum plagie,médicamente falutis noftra» eile debent.

TN FESTO CIRCVMCISION1S DOMINI. Omnipctens fortitudo,&virtus|San& ísfmi NominisIESV glörificatur, & ab omnibus laudandum hoc San¿bfsimuna Nomen efse, proponitur.

IS FESTO EPIPHANIE DOMIM. SolusDeus,ac Redemptor noíler, rerum omnium abfolumem tener.Dominium, ideo cunVhodiernis Magnis omnia noftra ei fubi jeere tcnemur.

DOMINICA i. POST ЕПРИААПАМ Sicut omnia ex Dei praefentia proveniunt bona, ira quoqua omnie mala nobis ex ejus abfentia'occurunc. DOMINICA 11.POST ЕР1РНАШЛМ. Felicesfunt nuptias Шаг, à quibus chantas non exulatur,& è contrainfelicifsimaîjin quibus Charitas extinguitur. DOMINICA 11 i.POST EPIPHANIAM. Beatusille,qui fe, fuaqucomniaSan&ifsima;Dei Voluntatifummapictate comittit.

DOMINICA iV'. POST Ei>IPFL4NlAM. Deus neminemad fevenientem reppelJit, nulJique oftium casliclaudit, fed noftra iniquitate foras expellimur. DOM/N/CA V. POST ЕР/PH AN/AM. Ex bonisopcribus bonus,& ex malis malus homo cognofcitur.

DOMINICA vi. POST EP/PFL4N/AM. Quodammodo nimia pcccandiconfuctudo in naturamconvcrtitur,idcofummècauendumnc mollis habitus con;rahatur.

IN FESTÔ >VRffICATIÔNS В. V. MARIJE

Virgo Mariacorporís decore perfulgida, &gemmis virtutum ornara j omnibus creatis pulenritudinibus prjefe-* rendameíTc íolam monctuc.

DOMINICA IN SEPTUAGESIMA Kil pretiofius tempore, & cum nil hodie vilius reputetur, ideoliuiusperditiodeploratur.

DOMINICA IN SEXAGESIMA In inferno nullum virium fine proprio fupplitio invenitur » cuius reprxfentatio ad falutemconicquendamaccomo~ -datum rcmcdiumcíTc, probatur*

DOMINICA IN QVINQyAGESIMA. Nihil eírkacius ad Diuinam obferuandam legem , quam ciusdem meditationem affiduam efle, oftenditur.

DOMINICA i QVADRAG. De i Praecepto DecalogL PauciTimt, qui Deum orenegent, fed multi funt, qui debité Deum non colunt, quia mandatis cius non obe. diunt

i. DIE VENERIS QVADRAG. De 11 Prarcepto Decalogi. Omne peccatum blaíphemias comparât um levius eft » ideo «ontxa hoc peccatum actios exaggcratur.

DOMINICA ir QVADRAG. De ni Praecepto Decalogi. In die Feílo fidèles ab oceupationibus terrenis vacare, to«nique dicni illa m in obícquio Dei tranfigere debent.

il DIE VENERIS QVADRAG. De i V Precepto Decalogi. Parentes honorandi funt, iure naturalis Diuino , & humano, fciiiccr promptè , reverenter , & amorosè Ulis

с obe

obedicndo,& fuccurrcndo 1

DOMINICA in QVADRAG. De V Precepto Decalogi Per maledidionem homo propriam animam occidit, 8c proximum occiderc cupic, ideo hoc nimis viitatu nu*» vitium fummè deteftandum eft.

ni DIE VENERTS Q\MDR^G. De V Praeccpto Decalogi. Vnumquemque à cade hominis cogitatio h*c revocare debet, quod eiufdem natura íít, & ad Imaginen* Dei Factus , & ob ícueram Dei punitionem.

DOMINICA IV Q\MDR^G.
De vi Precepto Decalogi.
Luxuria omnis , Dei,& virtutis inimica prohibctur > qui
corpus j & anima perditur.

IV DI£ VENERIS
Dé Séptimo Precepto Decalogi.

Funis, & fraudibus dediti, difficile fuluaniur, quia raro , autnunquamablata reftitvunc

DOMINIK V Q\MDR/fG. D- O& iuo Prarcepto Decalogi. Mendacium, ac falfum teftimonium innumerabiüum caufammalorum efíe oftendimr , quaproptcr ftudios« fugendum.

V DIE VENERIS.
De ix Precepto Decalogi.

Dcus divitiasnon prohibct, fed illis inhiererc , & СОГ apponere, quia hoc Deum negare eft.

DOMINICA vi QVADRAG. Omni cuftodiacorferaandumeft , ne mens illicitiscogitationibus oblcctur , quibus anima occiditur,

DO

DOMINICA IN QVINQVAG. Deplorandum *:ft, cum homines potius mimdum defícientem carncm inficientcm, diabolum decipientem,quamChrilbmreficientemfequanmr, ideo ad paenitentiam.^» inuitanrur.

DOMINICA i QVADRAG. Ncccflitas, & vtilitas Sacramcntalis pasnitentia; demonflratur.

DOMINICA Ii QVADRAG.

Ad veram Sacramentalem pa«nitentiam omnium primo exacäa confcientix difcuflio rcquintur э & quomodo hare facienda fit, edocetur.

DOMINICA m QVADRAG. Secundo, acbisattritmnis, velcontric;onisrequ¡riturj& quomodo faciendus fit s initruitur.

DOMINICA IV QVADRAG. Tertio, firmum non amplius peccandi propofitum requilitur, & quomodo hoc faciendum litoftenditur.

DOMINICA V QVADRAG.

Vt vera, & Dco grata pa»nitentia fit, cmnis próxima-» occaílo tolli debet, abàs in cafsuin em^ndatio proponitur .

Q^aliter Confe/îïo facienda fit. ín parte prima Dominica xin polt S:S. Trinit. inveniiut ,

DOM/NICA vi QVADRAG.

Incaffum pamitentiaagitur 5 fi ante vita» terminum deferatur

In Fefto Annuciationis B.V.Maria;. De magno Filij Dei amorc,quem inMijlteno Incarnationishominibus oftendic.

Die Veneris lando* Summa thrifti Domini innocentia propter peccata noftra ad mortem crucis condemnatur.

DOMIMCARESVRRECTIÖNLT DOMIM. De Glorio fa ChriíH Domini Rciurreäione>qu3equoquCj? nobis fpem refurgendi praebct „

Extra Ordincm.

DOMINICA IV POST PASCUA Semper bonum agitur, fi auernitatis mctus mentibu» noto» apponatur.

[ocr errors][merged small]
« PrejšnjaNaprej »