Zgodovina morale 2: Ljubezenske strasti, prevare, nasilje in njihovo kaznovanje na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko dobo

Sprednja platnica
Založba ZRC, 25. nov. 2016 - 494 strani

V drugem delu monografije (prvi del je izšel leta 2015), ki sodi v razvijajočo se zgodovinsko poddisciplino zgodovina mentalitet in vsakdanjega življenja, je predstavljena ljubezenska in spolna morala v kontekstu nedovoljenih, grešnih, kriminaliziranih in drugih deviantnih oblik. Arhivski in materialni viri so avtorjevo pozornost usmerili v obdobje med 8. in 18. stoletjem, a z največjim poudarkom na renesančno in baročno dobo (16.–18. stoletje). Avtor uporablja zanimiv pristop in metodo: potem ko natančno predstavi sodno-upravne prakse in zapise iz obravnavanja morale, predstavi večje število primerov iz ločitvene in kazenske prakse (tudi mikro študije), ki jih pojasni tudi s primerjavami iz evropskega okolja. Tako iz različnih perspektiv osvetli razvoj zaznavanja najpogostejših spolnomoralnih problemov (zakonolom, konkubinat, nasilje in materialno zanemarjanje v zakonu, istospolne prakse, incest, bigamija, posilstvo, prostitucija itd.). Obe knjigi o morali dajeta vpogled v dolgo genezo sodobnega dojemanja ljubezenskih zaznav in praks ter deviacij v staroslovenski in tudi evropski družbi v predmoderni dobi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

The book ('History of Morality: 2. Love Passions, Deceptions, Violence and their Treatment in Slovenia between the Middle Ages and the Bourgeois Period') discusses a theme which has not been entirely neglected by Slovenian historiography but which is still making its first strides towards establishing one of sub-disciplines – the history of mentalities and everyday life. It is the second volume of the author’s research into the morality of love; the first volume bearing the subtitle 'Love and Marriage in Slovenia between the Middle Ages and the Bourgeois Period' was published in 2015. The second volume focuses on the morality of love and sexuality in the context of impermissible, sinful, criminalised and other deviant forms. Archival and material sources directed the author’s attention to the period between the 8th and 18th century, with the main emphasis on the Renaissance and Baroque periods (16th–18th century). The author employs an interesting approach and method: after meticulously presenting the judicial-administrative practices and records on discussions of morality, he provides a considerable number of cases from divorce and penal practice (including micro-studies), which he also elucidates by drawing on comparisons with the European milieu. Thus, he uses different perspectives to shed light on the development of detecting the most frequent sexual-moral problems (adultery, concubinage, violence and material neglect in marriage, same-sex practices, incest, bigamy, rape, prostitution, etc.). Both volumes on morality offer an insight into the long genesis of the modern concept of love perceptions and practices as well as deviations in the old Slovenian and also European society in the pre-modern period.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Predobravnava
7
Organizacija cerkvenega sodstva med severnim Jadranom in jugovzhodnimi Alpami
21
Posvetna oblast in morala
103
RAZPAD ZAKONSKE ZVEZE
145
Nasiljev zakonski zvezi
173
Dve manifestaciji spolnega nasilja zunaj zakonske zveze
211
O NEZVESTOBI IN PODOBNIH RAZVADAH
222
Posvetne obravnave spolnih deliktov do jožefinskih reform
242
izziv uradni morali
309
Plebejski razvrat
353
DODATKI
382
Indeks krajevnih in osebnih imen
421
Avtorske pravice

Druge izdaje - Prikaži vse

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki