Speleogeneza Divaškega krasa

Sprednja platnica
Založba ZRC, 2. jul. 2001 - 180 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.
Avtor sintetično obravnava razvoj jam in površja Divaškega krasa med Škocjanskimi jamami in Kačno jamo. Ta kras je z okrog 18 km znanih jamskih rovov dostopnih do globine 280 metrov eno najbolj zanimivih kraških področij v Sloveniji in tudi v svetu. Opisane so najstarejše jame, ki leže zaradi denudacije plitvo pod površjem ali pa jih je površje že prerezalo. Te brezstrope jame s sedimenti, ki jih tam najdemo, omogočajo rekonstrukcijo najstarejših faz oblikovanja krasa. Sledi poglavje, v katerem je prikazan jamski sistem Škocjanskih jam in Kačne jame. Pri teh dveh jamah je s pomočjo analize geološke strukture in morfološke primerjave rovov ter analize recentnih sedimentov obdelana geneza jam s poudarkom na nastanku velikih dvoran, kanjonov in udornic. Opisana je hidrologija podzemne Reke ob različnih vodostajih ter njeno raztekanje na več ločenih tokov. V posebnem poglavju najdemo rezultate datacij kapnikov oziroma sige, kar omogoča datiranje nekaterih faz v razvoju jam, predvsem pa dobro odraža klimatske spremembe v preteklosti.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Author describes the evolution of the caves and karst surface of the Divaški kras, an area above caves Škocjanske jame and Kačna jama. This karst is with 18 km of known cave passages, accessible to the depth of 280 m, one of the most interesting karst areas in Slovenia. There are descriptions of the oldest caves that are because of the denudation of the surface in shallow depth or surface already cuts trough them. These unroofed caves, which can be found there, enable the reconstruction of the oldest phases of the karst formation. In following chapter cave system of Škocjanske jame – Kačna jama is presented. In these two caves was with the analysis of the geological structure and comparison of the for these two caves geological structures, passage morphology, and recent sediments were sediments analysed in order to get evolution of the caves. Special attention was paid to the large chambers, canyons and collapse dolines. The hydrology of the underground river Reka is described, especially the bifurcations to several separated streams. In special chapter there are results of the datations of the stalagmites and other flowstone which dates some phases in cave evolution and well reflects the past climatic changes. In well designed book with rich photographic material an extensive bibliography is added and summary in Slovene and English language.
 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Uvod
9
Speleološka in morfološka analiza denudiranih jam
15
Bestažovca primer speleogeneze
42
Škocjanske jame
52
Kačna jama
84
Udornice in površje Divaškega krasa
107
Datiranje sige
114
Povzetek
144
Literatura in viri
165
Izvleček
174
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki