تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار, Kolièina 2

Sprednja platnica
Société asiatique, 1854
Texte arabe accompagné d’une traduction par C. Defrémery et B. R. Sanguinetti.

Iz vsebine knjige

Mnenja - Napi¹ite recenzijo

Na obièajnih mestih nismo na¹li nobenih recenzij.

Druge izdaje - Prika¾i vse

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki