Jamske skalne oblike. Sled razvoja slovenskih kraških jam

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. maj 2014 - 121 strani

Skalne oblike in njihova povezanost v skalni relief so v veèletnem prouèevanju kraškega površja in jam postale povedna sled naèina oblikovanja in razvoja kraških pojavov. V knjigi so celostno zbrani izsledki o skalnih oblikah izbranih slovenskih kraških jam. Veliko nam povedo o njihovem nastanku in oblikovanju ter razvoju našega krasa. V uvodnih delih so opredeljeni skalni relief in skalne oblike, poimenovane glede na njihove oblikovne znaèilnosti in klasifikacijo, strnjena so dognanja iz literature in predstavljene so preuèevane jame. V nadaljevanju so podane ugotovitve iz prouèevanja nastanka in razvoja skalnih oblik, kot tudi tipi rovov glede na skalni relief in preèni prerez. V drugem delu je tipološka opredelitev skalnega reliefa našega krasa in speleogenetski pomen. V sklepnem delu je ovrednoten pomen prouèevanja skalnega reliefa pri raziskovanju jam. V knjigi so zbrani predlogi za poimenovanje številnih skalnih oblik v slovenšèini. Zastavljena je tako, da omogoèa nadgradnjo, ki jo prinašajo nova odkritja in spoznanja o krasu, tako doma kot po svetu.

 

Vsebina

UVOD
9
NASTANEK IN RAZVOJ SKALNEGA RELIEFA
17
SKALNI RELIEF IZBRANIH JAM IN NJEGOV SPELEOGENETSKI POMEN V KRAŠKIH
90

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki