Železnodobno naselje Most na Soči: Razprave

Sprednja platnica
Sneža Tecco Hvala, Janez Dular
Založba ZRC, 8. jun. 2018 - 512 strani

Druga knjiga o železnodobnem naselju Most na Soči prinaša razprave, v katerih so z različnih vidikov obravnavane arheološke ostaline in najdbe, ki so bile predstavljene v prvi knjigi.

Knjigo sestavljajo trije sklopi razprav. Uvodna študija povzema ugotovitve posameznih razprav in jih vključuje v širši kulturnozgodovinski kontekst. Na ta način dobiva Most na Soči celovitejšo podobo, ki potrjuje njegovo mesto med najpomembnejšimi središči jugovzhodnoalpske halštatske kulture.

 

Vsebina

Most na Soči v železni dobi Most na Soči in the Iron Age
9
Kronološka slika Chronology
147
Stavbarstvo Architecture
167
Kovinske n steklene najdbe Metal and glass Finds
195
Naselbinska keramika Pottery from the settlement
249
Analiza z mikroskopom Microscopy analysis
307
Analiza bronastih surovcev Analysis of raw bronze
321
Analiza železove žlindre Analysis of ferrous slag
333
Petrološke analize Petrology
349
Arheobotanične raziskave Indagini archeobotaniche
361
Ostanki prehranskih rastlin Edible plant remains
445
Tekstilna najdba Textile find
453
Živalski ostanki Animal remains
467
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki