Slike strani
PDF

perl. Sc samorc pcrglihat Archangelu Gaprielu , kateri je. Fortitudo Dei. Dokler S. Machia je bil ta praua muzh Boshja , katero vía paklenska muzh , inu via Ajdouska giosovitnoft premagat nej mogla. Scsamore perglihat Arch, angelu Raphaclu , kateri je. Medicina 'Dei. S, Mathia. je bil takorshna kraftna arznia Boshja , de nikar Ii lamu te teleflne bolesni , ampak tudi te duhoune je oidravil. Se samore perglihat Angelu Vrielu , kateri je. Lux Dei. Sakaj S. Mathia s' ivetlobo ivojga vuka to ner temnejfbi samursho Deshelo je bil reifejfil. Se samorc perglihat unimu Angelu , kateri je bil myr v' mej Bugam inu ludmy Oinanil , rekozh : Gloria in Excelfîs Deo , & in terra pax bominibus. Sakaj S. Mathia kodarkuli je hodil, je fturil myr v' mej Bugam , inu Ludmy. Se samore perglihat vnimu Angelu , kateri v' puszliaui je bil pokasal ta fVisbni ftudeniz tcj sapusheni Agar, is katerem ie je bil rcsfrisbal ta polmertvi JTsmael, K' sadnimu ie more perglihat taiitimu Angelu , kateri v' tem Verti Gerhiemani je bil tu shaloftnu ierze Chriftufajeiuia potroshtal , sakaj S. Mathia s' fvojo ivejiïo , inu 3ndohIivo shlushbo je bil potroshtal Chriftulavu ierze , kateru ta hudobni Jskariot s' ivojo veliko pregreho je bil rcshalil ; Sklcnimo tcdaj : S. Mathia oppoßtus erat Juda , in cujus locum /ucceßjt. Namejfti tiga hudobniga Jskanota je bil po'ftaulen ta pravizhni S. Mathia : Is taiftiga ftola is kateriga je bil ta greshni , inu nehuaiesh ni Farator Jiidcsh svershen , na leta ta iveti, inu hualeshni Machia je bil poftaulen.

Js tega kar fim h' zhafti , inu huale Naihimu Suetimu Pomozhniku govoril imamö leta lepi navuk gori vícti , de poprcj ie imamo pofliflat is naihiga ierza ftepfti gnusobo tiga greha , inu potlc v' taiftu pottavit lepoto tc zhednofti , kakor vidimo de poprej G. Bug je bil is ftola Apoftolishkiga sucrgil tiga greshniga Jskariota , inu potle je bil noter poiadil tiga pravizhniga S. Mathia ; Glihi vishi imamo tudi my fturiti , ner poprej imamo grehc is nashiga

ierza

192

In Eesto ferza (pravit , potle pak dobru dajajne , inu. Ivete milly poe

stavit , inu letu sturiti fam. S. Duh nam sapo.vej., rekozh : Jacob. 1o. Abycientes. omnem. immunditiam , & abundantiam malitiæ , 6.21..

in manfuetudine Juscipite infitum verbum. Verfite prozh is terza gnusobo teh nieslenyh lushtou , lizer:1latkusti Boshje nebodò miogle per valfmejsta najti : Spravite prozh s? vashe milli nezhistost, laurashtvu, maszliovajne, fizer. gnada Boshja nebò mogla per vaffprebivat : Daite flavu oherny, inu

sheljom tiga tvejtà , fizer shaze Nebeske nebote mogii do. Rup:Abb, tozhi, kateru nam je hotel dati sastopit Ruppertus Abbas, kir li8 in Gen je djal : Primumeft pristinos abdicare errores', ac deinceps ambition 2. lare in navitate Spiritus.

Inu tiga imanio en lep Exempel nad Patriarkam Jacobam , kateri je bil G. Bogu taku: dopadezh:,, de vezhkrat te je njemu prikasal , inu. futebnu je sa njega skerbel, inu tudi Jacob nej drugiga millil temuzh G. Bogu, shlushit, fatoraj kodar je hodil naninc. Ivojo andohti je pustil, v mej, drugimy Inamini svoje andohti , vere , inu shlushbe Boshje , jelt menem de: nej bilu tu manshi taifti Altar, kateriga na hiibu: Bethel je bil lilydal , poprej pak kakor je shall kjakaj offronati, poklizhe Ivojo histine ludy; , tcr k? tajftom pravi. On moy lubi otrozy! My hozhenio vkuppaj pojti G, Bogu offrat, nikar li te shgane: offre, temuzh veliku vezh natha: terza , naihe dushe, kateru pak lc ncmore spodobnu sgodit, aku ta grah v nalhim (erzu

prossim. Abycite Deos alienos: , qui in medio vestri sunt, murdamini, ac mutate vestimenta veftra. Zhe bote te folsh Bogore sapustili, bo ta pravi' Bug k vam prishal, zlie bote vaslic dushe. ozhiltılı , bo gnada Boshija taifte napol. nila.,. zhe te bote problekli, tu je zke bote te stare hude

navade sapustili, ta zhals bote (vejíti shlushabniki Boshy mb ratali : je treba poprej greh sapustiti , inu potle: zhednost

dala: udobiti, sakaj S. Ambrosh pravi : Cum interficitur im. cobici z. pius , Chriftus infunditur ; & ubi abominatio aboletur ,

[ocr errors]

fan&tificatio congregatur. G. Bug je bil poprej Judesha is Hola oduergil , inu potle tiga Svetiga Mathia je bil po. stavil. Satoraj is praviga terza re.

zimo.
Nox , & tenebræ , & nubila
Confusa wundi , do turbida
Lux intrat , albe/cit polus
Cbriftus venit , discedite

Amen.

[graphic][subsumed][ocr errors][merged small][merged small]

NA DAN
S. GROGORI APA-

PESHA,

Calorum.

Kateri pak stury , inu yuzhy, ta bò velik imenovan

yo Nebeskim krajleustvi. Matth. c. 5.

T Epametnigvishnu so bily taisti, kateri so le shpntali

Erachlitusu Philofophu , dokler vle skuli on le je jokal, sakaj velik urshoh je imel ie jokati , vi. deozh , de zhe Narishi ta (vejt je prihajal , hudob.

terza , de bi le njeniu lolle neutargale s ozhell, kadar bi premillil koku greshnu , hudobnu , inú nemarnu ludje ob nalhem zhassu shive ? Od kateryh reinizhnu le more rezhi , kar je sapiffanu pustil Petronius Arbiter. Nemo celum pu. tat. Sc shivi , inu andla , kakor de bi nebilu Nebest :

Inu gvishnu kadar bi stary Ozhaki , inu ty pervi kersheniki Cicer.l. 3. supet na Ivejt prishli, bi relnizhou rekli, kar je Cicero ad Att ep. djal, kadar je bil v Cilicio prishal : In perditam , do plane 16.

everfam in perpetuum Provinciam nos venisse [cito. V tem kir se nenajde vezh prebivalszha sa pravizo, relniza je ban. dishana , Iramoshlivost je pobita , vera je bolna , nedoishnost je pregainena, boganarodnost je mertua , inu pohlcunost je pokoppana. Gdu tedaj na letem neshaluje , inu lc nejo. ka : On kcj ti sdaj Nath Varih lubi S, Grogor , kateri so

*** Vita.

tvojm vukam Nebelkem , inu s tvojm Svetem Exempel. nam Sveti Katholish kershanski Cerkui si bil povernil pra. vizo , nalaj poklizal relnizo, ofdravil vero , nedolshnost, povishal , bogarodnoft oshivil, Admirabilia funt , quæ

In ejus dixit , fecit , scripsit, decrevit. Se nemorc lahka frezhi , kulikajn Naih s. Varih , Sveti Grogor je sturil, pissal, inu vuzlil h’ pobulshajnu tiga (vejta , inu k' nuzu Ivete katholish kershanske Cerkui, sakaj : Catholicam fidem mul. tis locis labefaétatim reftituit. Kakor more iprizhat Affrica, Hipania , Egypt , inu Anglia , kateriga krajlevíta Apostel je bil imenovan. Angliæ vocatus Apoftolus. Satoraj nikar pres urshoha vía Sveta Kach. Kersh, Cerku njega imenuje. Gregorius Magnus ; Dokler iam Christus pravi : Qui feceive rit , do docuerit , hic Magnus vocabitur. Od katere zhafti,, inu huale Nathiga S. Pomozhniga S. Grogoria dalej N. N. bom govuril.

S'mladiga S. Grogor je bil dal (posnati , de bo ve. lik pred cellei (vejtam , nikar li tamu sa tiga volo, de on je bil Syn tiga shlahtniga , inu bogatiga Rimaskiga Gospuda Gordiana , inu sa tiga rolo de je bil njegou Striz Papesh Felix ta III. temuzh dokler s'mladiga je bil svejt sapustil, ter je bil ftopil v ta Sveti Orden S. Benedicta , kir on le je tvetil skub svoje Ivetu shivejne v mej drugi. mi Duhouny , kakor Sonze v mej (vesdamy, nikar lamu v Rimi , temuzk tudi v Sicily , kir s’ Ivojniy denary sheft velikih klostru je bil sturil sitydat , iuu v Rimi en velik shpetau sa te vboge popotnc ludy , sa tiga yolo , vly lo djali , de velik je Grogor : skusi lete, inu druge dob. ra della , inu njegovo veliko sastopnost je bil takorshnu veliku shtimajne v Rimi fi sadubii , de karkuli Grogor je rckal vly lo vervali , inu kar je sapovedal volnu lo bu. gali. Satoraj Papesh Benedi&us je bil njega sa Cardinala postavil, v letem ftanu le je taku lepu sadarshal, inu ta. ku dobru iponashal, de ludje to Boga hualili , de oa (vej. tu ta zhals fe najdeo , kadar Grogor je shivil ; En dan je Bb z

sbal

« PrejšnjaNaprej »