Slike strani
PDF
ePub

Vener nej nezh pomagalu , de S. Grogor le je bil preblekil, pobegnil inu pod eno skalo skril. Nam alieno veftitu in Jpelunca delituit : ubi deprehenfus indicio ignea columna ad Sanctum Petrum consecratur. S. Nebels je bil en gorezh steber prishal, ter nad glavo S. Grogoria le jc bil postavil , ter Rimskimu folku raunu kakor nekadaj Is. raelitorjoin je pot pruti desheli te oblube kasal , caku tu. di je kasal Rimlarjoni pot, kir je S. Grogor prebival , kateri taistom je imel ta pravi pot pruti Nebeslam kasat : Noj mogal S. Grogor Boshy voli super ie postavit , katero skulita gorezhi steber je postal, inu skriunolt Boshjo sgrun. tal, vedeozh, de ta gorezhi steber v puízhayi tem pokor.

nem je shlushil sa Ivetlobo, tem nepokornem sa shtrajClemens

fingo , kakor pravi Clemens Alexandrinus. Columna fam. Alex. in wam accendens , quod eft fimul gratie , c timoris inditium ; adbort.ad si obedieris lucem, fi non obedieris ignem. Vener S. Grogor Gent. skuli leto veliko zhaft le nej bil preulel ampak she blc po.

nishal , taku de koniukuli je pillal, viele; le je potpisal. Servus Servorum Dei. Sposnal je tudi skuli ta gorezhi ftc. ber , koku on ima regerat ta karshanski folk, samrezh, de ima biti cn ftonoviten (teber Syete Kath, Kersh. Cer. kui, kakor je bil samerkal Noyarinus od ftebra, kateri te je bil Israelitorjom prikasal. Columnc /pecie rexit Heb. reort!m gentem , lignificans Refforem debere elle Jubie&ti populi coln mitan , basim sustentariten fubditorum molem. Ka

teru popolnoma le je bilu dopolnilu nad nalhem S. Pomo. in ejus jech.

zhnikam , od kateriga le bere , de. Fidem Chatolicam mula tit locis labefaélatam reftituit. Nam Donatistas in Affrica. Arianos in Hifpania reprellit. Agnoitas Alexandria ejecit. Gotbos herefim Arianam relinquere coegit. Inu pod Regerengo S. Grogoria cell ívejt te je bil pobulshal, sakaj krajlom, inu Cesarjom je bil perporozhil pravizo ; Duhounom an. doht : shlahnikom relnizo. Bogatom milost : shenam brumnoft : Greshnikom pokuro, de taku cell Ivejt v Itra. hu Boshjm je shivil. Admirabilia funt, quæ dixit , fecit, do scripsit.

Nej Nej zhudu , saka; S. Duh je bil s' Syetem Grogoriam, ter je njemu noter dajal kaj je on imel vuzhiti , inu piffar h' pobulshajnu tiga Svetà , kakor vezhkrat Petrus Diaconus je vidil S. Duha sydciti na glavi S. Grogoria. Testatus eft Petrus Diaconus , le Spiritum Sanctum columba specie in ejus capite sæpe vidise. Ali sakaj $. Duh v' podobi eniga goloba je sydel na glavi S. Grogoria ? Ta Vuzheni Varro pravi od Goloba , de. In culminibus ædium , & turrium verfatur , emminentiora loca petens. Dokler tedaj nej bilu vishishiga , inu (yeteshiga mejsta , kakor je bil S. Grogor , satoraj s. Duh je na glavi S. Grogoria sydel. Ali dalej bi hotel vejdit, sakaj S. Duh v podobi tiga goloba je prishal k' S. Gro. goriu ? Dokler k Jogrom je bil prishal v podobi tiga ognia , de bi nyh (erza resgrel , inu potle , de bi ony vus volni luejt ushgali s ogniam lubesni Boshje : Spumnite sdaj N. N. kaj piłhe S. Lukesh na 3. postavi, de kadar je bil Christus karshen v Jordanu. Apertum est celum , & defcendit Spiritus Luc.6. 3. San&tus corporali specie ficut columba in ipfum : Et vox de cælo fa&ta eft. Tu es filius meus dile&tus : In te complacuit mibi. Inu dergdi stoy pisanu. Super quem videris Spiritum descendentem , & manentem super eum , hic eft , qui baptizat in Spiritu Sancto. Kir imate N, N. dobru samerkat taisto besedo. Manentem. Tuje , stonovitnu stojezhiga : Sdaj jest pravem , dokler S. Duh v podobi tiga goloba je stonovitnu stal na glavi S. Grogoria , kateru le nebere od drugyh Svetnikou , temuzh li de per drugyh Svetnikah en kratik zhalf je prebival , na S. Grogorju pak dolgu zhassa ftonovitnu je prebival, kakor na Christulu, od kateriga pravi S. Gro

S. Gregor. gor. In cun&is namque fidelibus Spiritus San&tus venit , led,

1. 2. Mor, in folo Mediatore femper singulariter permanet , quis ejus hu- in catena manitatem numquam deservit , ex cujus Divinitate procedit.rea. Sdaj pravani , zhe my nikuli nevidimo S. Grogoria , de bi S. Duh nesydel na njegovi glavi, ali rami, kakor na tem Şvetem Altariu vidimo, de na Pildu S. Grogoria S. Duh lydy , ter leto navado , inu visho malat S. Grogoria ima

S. Kath.

i podo povedal

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

S. Odol.

[merged small][merged small][ocr errors]

ma

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

ni

S. Kath. Kersh, Cirku': Samorimo tedaj sklenit spodob.

de S. Grogor vi duhouni vishi jé Syn S. Duhà. fin. Luliter semper in eo permanet , nec umquam eum defervit. Ah nej tedaj zhudu , de Bukue S. Grogoria lo vezh Nebelke ,

kakor zkloveske, od katerih reinizhnu pravi S. Odo : Grow 1. in praf: gorius Doctor egregius 'Divino afflatus Spiritu , atque de fonte in Job. potatus superno , Jeu rutilans flumen facundo protulavit elo

quio , vt ex es bistoria in Job veluti derificos Joies triginta ,
& quinque ederet libros. Satoraj porezhcm : Nej te li shti.

inu huali Affrica s' Augustinam , Canstantinopel s
Chryloitomam , Milan s’ Ambrosham , Grætia. s' Bafiliuk
sam , Francia s' Dionyfiam , Shpania s' Vicenzam Ferreriu-
tam , Benczhia s''Lorenzam Justiniananı , Dominicarny s
Thomasam. Dc Aquino, Franciscanany s' Bonaventuram.
&c. Vener pravi S. Idelphonlus , de S. Grogor je premagal
vse druge Svete Vuzlenike , poshłushaite njegove

besleder §. Ildeph. San&tus Gregorius ita cunctorum meritorun darvit perfe&tione de viris . sublimis

vt exclufis omnium virorum illuftriun compar. illuftri, ationibus

nibil illi demonftraret antiquitas fimile. Nej zhudu sakaj vuk S. Grogoria je prishal od Svetiga Duha.

Inu dokler S. Grogor je dobru vejdil, de miloft tem

vbofin je pravi pot pruti Nebeffam , kakor pravi S. AuS. Auguft. guftinus : Via cæli eft pauper , per quam venitur ad Pat

rem ; Incipe ergo erogare. Satoraj s. Grogor vte ivoje milly
je bil oberacl pruti tem vbosim

ter nej pustil si vlo do-
bruto rajstom pomagat , satoraj ob zhaflu S. Grogori: nej
blu v Rimi shlishat petlerja , de bi te mogal toshit, de
nejma svoje potrebe, sakaj víak dan to imeli dobro miso
per Papeshu , ter fam ta S. Papesh je tailtom k' mifi ftrc.
gil, inu (ledviga po potrebi oskerbil. Enkrat tudi v po.
dobi cniga Petterja pride k misi lam Syn Boshy Christus
Jelus.. Peregrinos quotidie ad menfam adbibebat : in quibus ,
& Angelum, & Dominum Angelorum peregrini facie accepit.
Jeft bi hotel vejdit sakaj Chriftus pride k Svetimu Grogoriu

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

v podobi

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

sgreua ,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

po podobi cniga petlerja ? poprej kakor bom urshoh N. N.
povedal, iniaio samerkat kaj pithe Olkot, namrezh de en
shlahtni Gospud je bil eno lepo hisho lilydal , inu fete beta
sede na hishne urata je bil furil sapilfato : Decretum detur
ne dormiat., aut epuletur. Hic gens villana , fed Acbilles
Plato , Diaria. Na letu Christus te perkashe timu Gospu.
du , ter lerditu k njemu pravi : Dokler ti lete vboge ve
tvojo hisho nepustish priti, jest tudi nebom pustil tebe
V Nebessa. Na lete beffede ta Gospud te preftrashi fe

de pruti tem vbogem je bil neusmilen, sbulhe
te perve beffede ter lere gori sapiihe. Mutetur Decre.
tum , San&orum suscipe cætum. Nudum

Nudum , Martinum , Julie cobum Lazarum , peregrinun. Duor reh Papęshou je bil poprej brebivalszhe teh firshtou inu krajlou , potle S. Grogor, dokler on je regerau je bil taisti Duor Nuril prebivalszhe teh petlerjou ; satoraj tudi je bil to gnado do. legil , de tudi krajl teh Angelou , kateri : Propter nos ege. Cor.6.& nus factus est cum eflet dives. Se je bil ureden furil v bio sho S. Grogoria priti v podobi eniga petleria. Dominum Angelorum peregrini facie accepit.. Oshlahtna hisha ! Bo. shja hoshtaria ! dokler v leto je prishal v goftie kraj teh Angelou : Oh Velik si ti S. Grogor , kateri imash tu. likajo prostora v tvoj hishi , de samoresh ici pregovati pod tvojo streho taistiga. Quem cæli capere non poterant. Ve. lik li gvishou S. Grogor, v tem kir si ti gostil Stuarnika celliga tveta , inu skuli leto milost evojo fi dotegil to vezh. no Nebeiko vezherjo , katero s' temy Angely do vekoma bosh vshival,

Sdaj bi jest hotel N. N., de bi vly vy po excmpelnu valhiga S. Variha vimileni bily proti tem vbolem , inu (4di vị v tej vishi bi Chriftula gostili , sakaj tam pravi :

Mattb. Quamdiu feciftis uni , ex bis fratribus meis minimis mibi feciftis. Inu na letem , ina na unem obilnu Gospud Bug vam bo povernil, sakaj pravi : Date dabitur vobis, Luc. 1,6 lnu S. Duh pravi : De nihdar nebo poterboval taisti, kateri

Сс

tom

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Prov.8. tem vbolem almoshno da. Qui dat pauperi nunquam in.

digebit. Prizhe nam bodi una Vduua Sereptanska , od
katere S. Pismu pravi , de Elias Prerok en dan je bil pred

taiste shene hisho, prishal truden , inu lazhen , ter je prol3.Reg.17. sil s'en pililz kruha. Affer mibi obfecro buccellam panis in

manu tun. luu de li lih ta vboga Vduva nej imela ka-
kor s' cno pest moke v svoj hishi : Vivit Dominus Deus
tuus , quia 101 babeo panem , nisi quantum pugillus capere
poteft farina in bydria. Vener gre, ter samejsli eno po.
gazhizo

jo Ipezhe , ter temu lazlínimu Preroku en kola
fiz da : Leta dobruta , inu almoshna jc taku mozhnu
Gospudu Bogu dopadla , de : Ex illa die bydria farine
non defecit , & lecytnus olej non est imminutus. Oh lep do-
bizhik ! s'enem koslizam kruha si sаdobiti kruha vle Ivoje
shivozhe dny. Satoraj N. N. vimilitele zhes to vboge.
Date , dabitur vobis. Karkuli bote shcleli skusi almoshe
no bote dolegli : Zhe ste boloi , inu sdrauje shelite , daj
te almoshno

ter sdrauje bote dolegli ; kakor se bere od Ludovica tiga IX. Franskiga krajla , kateri je bil mozhnu sbolel , ter obena arznia ga nej mogla osdravit ; sapovej tem vbolem obilne almoshne dati, kar prezej osdravi, Zhe ste shalostni , inu pregaineni , ter myr ,

inu trosht shelite , dajte almoshno , ter trosht , inu myr bote do. legli ; kakor lc bere od Srete Elisabeth de kadar je bila Vduva ostala , shlahta lo jo mozhnu pregainali , sa volo tiga v veliki shalosti je vezhkrat le nashla, kakor je Ivojo roko s' almoshno pruti tem vbogem stegnila , nje terze je potroshtanu bilu. Zhefte dolshni, ter shelite va. the dolge skoraj plazhat, dajte almoshoo , taku bote po. plazhali ; sakaj se bere od S. Elzeariula

de je imel vezh dolga , kakor blaga , vener almoshne niktiji nej tem rbo. lem odpovedal , sa tiga volo G. Bug je bil njemu taku blze gu nagmeral, de vle dolge je bil poplazhai. Zhe shelite de bi valhi otrozhy (rozho imeli , dajte almoshno

taku bodo trezho imeli ; Sakaj pilaç Sofronius od eniga Ozheta,

kateri

« PrejšnjaNaprej »