Slike strani
PDF
ePub

in 2.Cor.

kateri vle tu tvoje je bil tem vblem dail, inu (vriga Synu
pres blaga sapustil , po Imcrti tiga Ozheta , le salubi ý
tiga Synu cni bogata Gospodizhna , ter ga sa svojga mo.
tha ulame : Satoraj vam pravi S. Chrylostomus : Si filio- ș. Chros.
rum curam geris , illis Christum relinque debitorem. Shelite hom.17.
odpuszhajne valhyh grehou ? dajte almoshno , sakaj pravi
Augustinus : Facile curatur vulneribus peccatorum , qui ne.
cessitatem curaverit pauperum. Shelite de bi Christus vam
odperl Nebcsfa ? dajte almoshno ; såkaj S. Augustin pra- S. Auguft.
vi : Si aperueritis pauperibus manus vestras , Chriftus ape-Jer. :6. de
riet vobis januas fuas. Ter pudete v tu Nebelku krajle. temp.
vstvu , kir yals zhaka valh Pomozhnik S. Grogor ,
kateri skud (voj exempel vam je pot pruti

Nebessam pokasal.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

rokem
undit.
tem trye
ono le

NA DAN SVETIGA JOSEPHA, SHENINA MARIÆ

DIVIZE.

tam, ka relis Ex Ollaria vago, inu bog Cellar tribu

Cum effet desponsata Mater JESU Maria Joseph.

Kadar "je Mati JESUSOVA Maria Josephu bila

srozhena. Matth. c. I.

к пе buahit

N

lulebe Shent

SC

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Ej nova, temuzh ena fara navada hualit, inu

zhastiti s' jelikam , ali pak spenselzam taiste
kateri lo liualç uredni : Sjesikam hualit

more veliku besledy rezhi , inu dolgu govorit, ali lahku se sastopi : Si penscizam hualit , s' kratkem se dà veliku sastopit. Saroraj ty Vuzheni vezhkrat skusi ma. lajne hualio taiste , karere hualit millio : Pusté smalat en peld , na kateri ene kratke beffede sapishcio , katere vener v sebi veliko hualo sapopodeio : Taku najdem, de ncj dolgu zhafla , kar eden je hotel hualit ta (retli , Bogaboyezhi , inu vímileni Rod Nashiga Ceffarja , satoraj je bil floril smalat en lep Duor

inu okuli tiga kunshtne stebre, na stebrah pak lo stali Cessary tega zhastiga Ro. da : Na tem pervem stabram je Aal Rudolphus ta I,

nad njegovi glavi pak en Odler , ali Postajna , katera je der. shala kuglo tiga Ivejta

s' temy besedamy. Regna manebunt.

Tu je : Rimsku krajleustvu je tebi da. ter per tvojmu Rodu bò oftalu. Na tem drugem (tabru je stal Albertus ta I s Odleriam sedezhcm na enem

visokem

my veli Vic dar

VCE

inu Scepter,

[ocr errors]
[ocr errors]

a

nu

visoken lorberiu s' leteny besedamy. "iani v&orice pandit. Tu jc : De vle Ivoje laurashnike je premagal. Na tem tryetem je stal Fridericus ta Ili s Odleriam s' Ceflårsko krono kronan s' letemy besedamy. Stat Diedema lo. 60. Tu je : Dobru le rajma temu Firshtu krona Cellar. ska. Na tem zhetertem je stal Ferdinadus ta II , s' Odle. riam , kateri je kazhe poshеral, s' letemy beliedamy. He. resis Expugnator. Ferdinandus ta III je ltal na tem petem s' Odlariam , kateri veni nogi je dershal en krish, v tej drugi vago , s' letomy. Justè , & piè. Tu je : De pravizhnu , inu bogaboyezhe regera. Na tem lethtem je stal ta danashni Cesar Leopoldus ta 1, s' odleriam , kateri na cnem vilokem hribu tydy, s' letemy besedamy. Hic mihi tuta quies. Tu je : Moje vpajnc fim v G. Boga postavil , satoraj obeniga Je neboym. Dokler jest nej Gm danas lamikaj povablen hualit ta viloku svetli Rod teh Ceffariou , de fi lil vselej Susebno andohe lo imeli pruti Nalhimu S. Varihu S. Josephu, Sheninu Maric Divize, kateriga hualit sim lamkaj povablen, ter meui naprej pride Duor S. Kath. Karsh. Cerkui, okuli kateriga Duora vidern veliku ftabru , nad katerimy stoje Fishti Svete Kath, Karsh. Cerkui, ter tudi ene kunshtne bessede nad taiftemy lo sapifane : Videm S. Petra , ka. teri kluzhe Nebelke v rokah dershj , s' leteny besedamy : Aperit , & claudit. Videm S. Paula

Videm S. Paula , de dershj enc velike Bukue $' Jeremy besledamy : Docet omnes gentes. Videin S. Andrea , s' Krisham v Rokah , s' letemy beffc. damy. Hac itur ad astra. Videm S. Augustina , kateri veni roki dersbi cno slato Cerku v tej drugi enu gorezhe terze

s'letemy lefedamy. His vror flammis , his. accendo. Videm S. Bersedi&ta kateri v roki dershi que eno gartrosho s bodczhem terniom obdano, s letemy belsedamy. Nafcitur ex fpinis formofior. Videm S. Dominica, pred kateren Roy en pels , ter vityh dershj eno gorczho Ivezho s lctemy bessedamy. His H.19 mis orbem illuftro. Via dem S. Francisca , nad letem eniga Seraphina kateri je

Сс 3

[ocr errors]
[ocr errors]

sasna.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

sasnamenoval S. Francifca s Chriftulavamy Ranamy , s le.
temy bessedamy. Ego Stigmata Domini JESU in corpore men
porto. K' fadnimu videm ta ner lepshi steber, nad letem
famerkam try te nier lepshi , inu (retejshi pilde, namirezhi,
JESLISA , MARIO , inu S. Josepha , s' letemy beffeda-
my nad glavo S. Jofepha. Sponfus , & Cuftos.

& Cristos. Tu je :
Shenin Marie Divize inu Varih Christuia Jelula , kateru

tudi je sapisfanu puitil S. Mattheush danashnem S. Evan. Matib.i.glu : Cum effet defponfata Mater JESU Maria Joseph. Ka

tcre besede takorshno veliko zhast, inu hualo S. Jofepha
Pomozhnika nathiga v tebi lapopadeio , de zhloveska pa.
met sgruntat yh nesamore, veliku minic mnoj preprosti je.
fik od leteh bo nogal govorit, vener dakier N. N. shc.
lite S. Jofepha Valiliga lubiga Pomozlıuika zhaft , inu hu-
alo shlishat , jest vam n' hozhem tiga troshta okratit ,
temuzh kakor bom vejdil , inu inal vam boni pove.
dal.

Vekshi zhasti, inu huale nemorimo dati S. Jofephu,

ampak s danash em Evangelistam rezhi , de je bil shenin Matibel. Marie Divize. Cum effet desponjata , &c. Tedaj S. Joleph

je bil pravi shenin Marie Divize , inu na letem nej zvibjat,
dokler ozhitnu S. Evangeli nam pravi , inu via S. Kath.
Kersh. Cerku jetu dershj. Inui niczh nefali, de Maria Die
viza oblubila je bila G. Bogu divishtyu dershati, sakaj skufi S.
Duha je vejdia , de tndi S. Joseph je bil oblubil G. Bogu
divislitvu ohraniti : Try urshohe pak S. Hieronymus nam

naprej pernelle sakaj G. Bug je hotel, de bi Maria Di. ş. Hier. viza S. Jolephu bila frozhcna. Primum, ut per generatio2.1. C. nem Joleph Origa Maria monstraretur. Secundo , ne lapidare, (,1 Mat,

tour à Jud.eis. Tertio , ut in Ægyptum fugiens haberet fol-
latium. Martyr Ignatius etiam quartam addit causam. Ut
partus ejus celaretur diabolo dum eum putat non de Virgine,
led de uxore genereitung. De bi drugiga norejdli od S. Jo-
tepha, ampak de je bil pravi shenen Maric Divize , li sa
tiga volo vte zhafti, inu ħuale je ureden, ion vekshi huala
ic nemore S. Jofephu dati.

Ta

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

-

[ocr errors]

in

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

qua Matth.r.

[ocr errors]

Ta Bogaboyeźli Gerlon velik shlushabnik, S. Jofepha, fe nemore sadofti prczhudil , de S. Mattheush, kadar

goyorj od Maric Divize , inu od S. Jolepha obene futebne buale letem neda , de fi lih sta bila uredna vekshi huale kakor vly tý drugi Svetniki , tomuzh na kratkem sklene rekozh : Jacob autem genvit Joseph Virum Mariæ , de matus eft Jefus , qui vocatur Chriftus. Kir Gerson upra- Gerf.fer. sha. Čur de Marie , cur de Joseph præconys , dignitatibus , de Nativ. & exceleytys , virtutibus , operibus , de gestis ampliore noul B.V. traddit scriptura Sacra ? S. Augustin odgovori, de Euangelist nej mogal vekshi zhafti , inu huale dati Mary Divizi, ampak rezhi , de jc Mati Christula Jesuía. Tanta eft dignitas S. Auguf. Virginis , eo quod Mater Dei fit , vt plarie excedat non

folum Symb, ad omnium hominum dignitatem', verum etiam Angelorum , cum longè præstabilius , & excelentius fit eflè Matrem Diincipis , quam Ministruri. Kir Gerion is tega kar pravi S. Augu. stinus od Marix Divize , sklene tudi od S. Josepha , rekozh, de S. Evangelist nej mogal vekshi zhasti S. Jofephu dati ampak rezhi , de je Shonen Maric Divize.

Shonen Maric Divize. Ex eo quod Jo-Ibid. sepb est Vir Mariæ , de quit natus est Jelus , qui vocatur Cbri. stus , Velut ex quodam principio fecundiffimo , copiofillinzo , Ampliffimo laudum seminario babet devotè contemplantis animus unde feliciter afurgat ad laudes quantaslibet Mariæ , & Joseph, quas in alys creaturis etiam Awgelicis considerat. Eft autem Maria super cheros Angelorıı per gratiam , & gloriam Jubli. miato quale de iplo Jolepb negare non audeo. Skuli letu, de S. Joseph je shenen Maric Divize krajlize teh Angelou tudi S. Joseph je ratal krajl teh Angelou , sakaj Decius 1. 1. Cod. de nubendo pravi : Reginarum Sponsi vocantur in par. Decius ! tem Regni , viris suis tit«lum Regis impertiunt. Kakor", Cod, de

[ocr errors][subsumed]

Nub. tulikajn exempclnu imamo , de krajlize , inu Ceffarize lo gmain , inu niskiga ttanu moshje vleli inu ony sa volo nyh Nevest lo krajly , inu Cessary ratali, kakor se bore od Marciana kateri je bil ylel Pulcherio Ceffarizo Annasta. lius Ariamno, Popblagonius Zoelo , Philippus Joanno

katëri

?

« PrejšnjaNaprej »