Slike strani
PDF
ePub

kateri sa volo (vojh Nevelt so bily krajli , inu Ceffary ra. tali : Dokler tedaj S. Joleph je bil shenen krajlize teh An. gelou , shiher rezhem , de je krajl tch Angelou. Regina. rum /ponli vocantur in partem 'Regni , & viris juis titulum Regis impertiunt. Nej li tedaj tebi, o S. Joseph víy krajly inu Cessary , inu cilu viy Angely Nebelki (e perklonio , dokler si Shenen krajlize Nebelke. Oh Irczhen , inu stu. tàushenkrát isyelizhen si ti S. Jofeph ! Dokler fi bil Shen. en Marie Divize : Sakaj zhe S. Duh pravi , de trezhen ,

inu isvelizhen jc taifti niosh , kateri eno dobro sheno naj. Lach.c.6.

de. Mulieris bona beatus vir. Sa (rezhne lo fe dershali Purgary tiga mesta Waisburg , kadar Cellar Conradus jc bil tu mestu premagal , ter je bil sapovedal vle purgarje pod mezh perpravit , itu mestu obrupat, tamem shenam je bil oblast dall , de bi is mctta shle, in nesle kar na rami samorio , lete pak dobre shene , vte nastrani pufte , inu Ivojga mosha sledna shona na ramo vlanc, ter ga is me. fta nesse , katera lubesan je bila taku Césfaru dopola , de te je bil tiga mesta shonal : Srezhni lo gvishnu takorshini moshje, kateri taku dobrutlivc shene imaio. Sa trezh. niga te shtimal Albutius de 25. lejt pres vle samire je shi. vil s' tvojo Terentio. Publius Rubius sa isyelizheniga na scmli fc je dersliaj, dokler 43. lejt je shivit s'Ivojo Caio Ennio , de v' tom zhaslu nikuli eden riga drugiga nej re. shalit. Alexander Cesarja Bafiliula Syn nej mogal sadofti

G. Boga sahvalit, de je bil njemu sa shieno dal to dobro Ibidem.

Thcophanio. Ob ! mulieris bonæ , beatus vir. Sdaj skle. nite , aku morite, koku frezhen , inu isvelizhen je bil S. Joleph, kateri je bil mosh te ner bulshi shene. Ob ! mulieris optimæ , beatissimus vir.

Srezhen , inu ftutaushenkrat isvelizhengvishnu fi bil, O S. Joleph : Sakaj Maria Diviza je tebe ble lubila s'Ivojó Angelsko zhisto lubcsan, kakor obena druga Nevesta tvojga Shenena : Satoraj premillinio kóku Aillau , ina tvejítu Maria Diviza žc molila , inu prollila G. Boga sa Ivojga

Shenena

Shenena Jolepha , de bi Gospud Bug ncga nepolnil s' svojo G. gnado, kakor je bil Mario Divizo nepolnil, h kateri je djal Angel. dve , gratia plera. Oh ! Gdu bi mogal sgruntat koku fyèt , inu gpade Boshje je bil napolnen S. Joteph: Od kateriga pravi ta Vuzheni Suarez. Non exi. Suarez.p. stimo temerariunt, neque improbabile , fed pium potius', & veri. 3.1.2.dis. fimile , fi quis fortals opinetur Sanétum Josepbum reliquos om. Put. 8. nes in gratia , ac beatitudine antecellere. Inu Gerion ler,

lect. I. dic Nat. B. V. Consid. 4. pravi, dc she v' Materncm telelli je bil s gnado Boshjo napolnen, sakaj zhe my sagvishnu vejmo, de Hieremias Prerok, inu Ş. Joannes karshnik vo Maternem telesilo bily s' gnado Boslijo napolneni, dokler ona dua sta imela ludem ornanit , de Syn Boshy bos' Ne. bels na semlo prishal , sakaj tedaj tudi nebomo rekli, de S. Joleph je bil leco gnado.od G, Boga dolegil, kir je imel biti shenen Matere Synu Boskiga, inu letega. Varih ? Oh gnada nesrezhena nathiga Ponrozhnika S. Jolepha ! De je bil şhenen: Marie Divize, skusi kateru vle gnade Boshje je dolegil , taku de miore'.shihar rezhi : Venerunt autem mibi Sap.6.7. omnia bona pariter cum illa..

My dobru vejnio, de kadar my li enkrat pogledamo cno pershono , katerc svetu dellu , inu shivejne veliku shtimamo , 1c prezej. v' nathem terzi uname shelje po sto. pinah taiste pershonc hoditi, inu Aiffnu G. Bogn shlushi, ti : Taku. berem od S. Luciana , de on s' (vojm obli. zham , inu pogledam je Ajdje na pravo vero obrazhal , sakaj de li: (o njega vidli, lo shelai njegovo vero gori v. leti. S. Rolo, de li edeo je pogledal, zhifte misly je vu. dubil : Inu cilu: najdem, de ty lesseni, inu malani pildi vezhkrat lo imeli leto muzh, de kadar eden andohtliu yh je pogledal bogaboyezli je ratal. Taku berem od S. Gros goria Nilsena', dc kadar kuli je vidil peld Abrahama filmu vcliko andolt je v svojm lerzi pozhutili Kadarkuii S. Chrylostomus je pogledal na peld S. Paula Apostela , njegovu lerze te je ynelu s ognians ajfra zhasti Boshje , inu isveji.

Dd

zhajnc

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

zhajne (voyh biishnyh : Slasti pak my vejmo od Pildou Ma.
ric Divize , de veliku greshnikou skusi andohtlivi pogled
Pilda Marie Divize lo le pobulshali, ty sanikarni v' shlush.
bi Boshy lo fiffni ratali , ty zagovitni 10 vpajne k' milosti
Boshy vdobili , ty posvetni lo duhouni ratali. &c. Vfiga
tiga nam bodi sa prizhe S. Bernardinus Senenfis kateri
jam od sebe pravi : De vse njegove Ivete zhednosti je bil
dolegil gledeozh en lep peld Marie Divize. Sdaj N. N.
premislite kaj s' ena velika andoht, kaj s'en aifer k' shlush-
bi Boshy , kaj s' cna lubcsan pruti G. Bogu , kaj s' enc
(vete , inu zhifte misly lo se nalhle v lerzi S. Jolepha , ka.
teri po nozhi , inu po dnevi je imel pred svojmy ozhmy,
nikar en lelen, ali malan peld , temuzh ta shivi peld Ma.
rie Divize , viako minuto je Mario vidil, je shnjo govuril,
raishal, molil , inu vle Ivete della Marie Divize je vidil
inu nje Svete bessede poshlushal. Sa veliko gnado lo shti.
mali ty drugi svetniki de li enkrat Maria Diviza, scje taistom
prikasala , inu en kratek zhals shnimy govorila ; S' S. Jo.
tepham pak 30. lejt je govorila , inu shniin prebivala : Is
tega dol vsimite s kakorshno veliko gnado je bila dusha
S. Josepha napolnena.
Sa tiga volo jeft menem ,

de S. Evangelist gravi de
S. Joseph je bil pravizhen,

Joseph autem cum esset juftus. Sakaj leta beseda pravizhen sapopade v sebi vle svete zhed. S.Auguß, ností , kakor pravi S. Auguftinus. Justitia ad omnes par. tes animæ pertinet , quia ipla , ordo & æquitas anime eft

. Kaj s' cno veliko inodrult je imel S. Joleph, dokler s'Materio Boshio je prebival? Kaj seno Angelsko zhistost, dokler Maria Diviza la Nivesto je bila njemu dana > Kaj s'enu vpajne , dokler je strogil Synu Boshjmu ? Kaj seno jubesan

Dokler je pred sabo imel ftudeniz te lubesni ?
Cant. s. Povedaj namn ti , O Maria Diviza ! Qualis est dile&us tuus

O pulcherrima mulierum : Nam odgovorj Maria : Dile&us
meus candidus , & rubicundus ele&tus ex millibus. Moj
Shonen Joleph je bcu kakor Lilia sa volo njegove zhistosti,

ble

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

ble erdezh kakor gartrosha sa volo njegove Boshje lubcs. ni , satoraj on je isvolen vmej taushent. Ele&tus ex mile libus. Abraham de fi lih ozha 'teli yernih. Isak de fi lih exempel teh pokorneh. Jacob de li lih tovarsh teh Angelou. Job de îi lih shpegu teh poterpeshlivih. Jo. tephat de fi lih teh brumnilr pot , Mojtes de fi lih lulebni priatel Boshy. Aron de filih ta ner vishej Mashnik. Da. vid de li lih Israclski krajl, vener obeden te gnade nej bil ureden, de bi shenen Marie Divize ratal, ampak lam S. Joleph je leto gnado imel, kakor je samerkat S. Bernar-s. Bern. dus , rekozh : Quem Dominus tanquam alterom David ix. venit fecundum cor fuum , cui totum præ cæteris fecretum fui cordis comitteret arcanum. Sam , tam S. Jofeph je bil ureden biti shenen Marie Divize , taiste Divize katera je bila prestrashila paku poprej, kakor je bila rojena ; taille, katera je bila Hzhi Adamava, ali vener greb ozhera ocjimcla: taiste , katera s'telcsfam je prebivala na semi, si duham pak po Nebctyl ; taiste , katera je doyla tega, kateri cell lveje tpisha ; taiste, katero tulikajn lo shcleli Patriarki , inu Preroki. Kaj vam N. N. le sdy , nej bila ena velika gna. da , inu frezha S. Joicpha , de je bil takorshnc Divize Shenen ? Ty drugi Svetniki lo sheleli klapzi , inu shlu. shabniki Maric Divize biti , S. Jofeph pak je bil shenen, es per confequens Gospodar, sakaj S. Paulus ozhitnu pra. vii: Vir caput eft mulierws. Oh zhaft , inu huala nesgrun. tana S. Jolepha, nashiga Variha !

She vezh bom rekal k zhasti , inu huali nathiga S. Variha Nikar li Maria Diviza krajliza tch Angelou je bila pokorna S. Jolephu , temuzh tudi lam Syn BoshịOh prevelika , inu nesgrunrana zhaft ! ali vener reinizhna , sakaj S. Evangeli pravi od Christula. Erat fubditus illes. Tedaj taifti Gospud, kateri s eno samo besedo je Ituaril puts volni (vejt, je S. Jolophu pokoren < Tedaj taisti , kateri s' lvojo modruftio tegera Nebu, inu scmlo , hon zhs segeran biti od S. Jotepha , kakor shular od Precep,

Dd 2

Caria?

felike le tauchen den She Vekshi

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

taria ? Tedaj taisti, kateri shpisha cilu tize tiga lutta je shpishan bil od S. Jolepha ? Tedaj taisi , katerimu vie creature Nebelke, inu semelske na shlushbo (tresheio on na shlushbo streshe S. Jolephu ; kakor en Syn Ivojmu Ozhetu ? De si lih S. Joleph nej bil ozha Christula Jelu. 12 , vener Christus je bil njega isvolil sa Ozheta. per adope tionem pravi S. Augustinus. Je bil ozha , sakaj je mogal oskerbejti Jelula , inu Mario , taku pravi S. Bernardus. Je bil ozha , sakaj je bil pravi Shenen Marie Divize , taku pravi Epiphanius. Je bil ozha , sakaj Jelus je bil njcmu pokoren , taku pravi Robertus. Gdu N. N. more sgruntat,

inu dopovedat to veliko zhaft inu hualo S. Jolepha: Veliko zhast je bil dolegil S. Joannes Evangeliit , de enkrat je pozhiyal na persih Chriftula Jelula. Vcliku vekshi zhalt je S. Jolepha , de Chriftus Jelus taushenkrat je pozbíval na perfih S. Josepha. Veliko zhast je bil dolegil S. loannes kaistnik, de enkrat s' perstam jc bil pokasal Chriftula Iclula, veliku vekshi zhast je S. Jolcpha , de karkuli je rekal, inu pokasal s' perftam Christula prezej je bugal

inu (turil, Velika zhaft je S. Petra, de njemu lelus je perporozhil te yerne ouzhize ; Vekshi zhalt je

inu S. Iosepha , de njemu G. Bug je perporozhil lelula Mario. Velika zhaft je S. Paula , de enkrat je bil v Nebella polsdignen ,

velika vekshi zhast je S. Jolepha , de vle skusi v svoy hishi je imel Nebella , namrezh Synu Boshiga , inu Mater Boshjo, Martha , inu Magdalena sa veliko zhaft lo dershale , de Christului v svoj hishi fo Areg. le , inu vezherio dale , S. loleph pak 30. lejt je Christulu fregil , inu ga shpishal. Sa veliko gnado je dershal ta pravizhni Simeon , de enkrat Chriftula je na svojm naruzhej imel, S. Iofeph pak taushenkrat je Chriftula pestoval , kushoval, objemal, inu tudi IESUS je S. Jolepha objemal, inu kushoval. "Ohgdu more sgruntat kaj s' en troht nebelki je pozhutil S. Joleph ! Kaj s cne gnade Boshje je ta zhals njegova dusha deleshina ratala ? Kulikajn krat od

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

yclikc

« PrejšnjaNaprej »