Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi

Sprednja platnica

Priroènik prinaša 15 delavnic, ki obravnavajo kulturno, etnièno in jezikovno raznolikost naše družbe. Osredotoèa se predvsem na slovensko in italijansko skupnost: na razvijanje medkulturnega dialoga med veèinskimi, priseljenskimi in manjšinskimi skupnosti ter na razvijanje medkulturne zmožnosti vseh prebivalcev. Vsaka delavnica je sestavljena iz dveh delov. Prvi (teoretièni) del je namenjen uèiteljem, zato so v njem izpostavljeni cilji, teoretièna izhodišèa, napotki za reševanje in literatura za nadaljnje delo. Drugi del delavnice je delovni list na dveh straneh, namenjen kopiranju in neposredni uporabi v razredu. Delavnice so izvedljive pri razliènih šolskih predmetih (npr. slovenšèina, italijanšèina, zgodovina, geografija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, knjižnièna informacijska znanja, sociologija, psihologija, antropologija itd.). Priporoèamo medpredmetno povezovanje. Ciljna skupina za reševanje delavnic so predvsem osnovnošolci v zadnjem triletju osnovne šole in srednješolci v Sloveniji oz. uèenci nižjih in višjih srednjih šol v Italiji.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki