Studia Praehistorica in Honorem Janez Dular

Sprednja platnica

 The book includes original scientific papers discussing the prehistoric themes of the southeastern Alpine and neighbouring regions by Slovenian and other authors, in which the results of new discoveries and researches in the individual regions, specific environments and analyses of individual sites or finds are presented.

These articles are arranged chronologically and thematically. They shed light on the settlement pattern at the macro and micro levels (Šavel; Velušček/Čufar; Mele; Mlekuž/Črešnar; Mason), grave contexts (Ložnjak Dizdar, Gutjahr; Kmet'ová/Stegmann-Rajtár; Križ; Teržan; Dizdar/Potrebica; Cestnik; Belak), data recorded in archival sources (Grahek; Božič) or special finds (Hellmuth; Mihovilić; Turk; Gleirscher; Kerman, Preložník, Tecco Hvala, Pavlin) and structures (Svoljšak, Guštin). The aforementioned contributions bring new insights into cultural contacts and connections, the social structure, craft activities and centres, grave rituals and worship in the Bronze and Iron Ages. They are based on modern analyses, and new evaluations, contain a scientific apparatus and rich illustrative materials, plans, distribution maps, tables and graphs. Slovenian and English abstracts are included, as well as translated summaries or full-text translations. The book is dedicated to an accomplished Slovenian researcher of the Bronze and Iron Age, who is celebrating 65th anniversary. His research work is presented in the introduction along with selected personal bibliography.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Knjiga zajema izvirne znanstvene članke domačih in tujih avtorjev, ki obravnavajo prazgodovinsko problematiko jugovzhodnoalpskega prostora in sosednjih pokrajin. V njih so predstavljeni rezultati novih odkritij in raziskovanj v posameznih regijah in specifičnih okoljih ter analize posameznih najdišč ali najdb.

Članki so razvrščeni po kronološkem principu in tematsko, osvetljujejo pa poselitvene slike na makro in mikro ravni (Šavel; Velušček/Čufar; Mele; Mlekuž/Črešnar; Mason), grobne kontekste (Ložnjak Dizdar; Gutjahr; Kmet'ová/Stegmann-Rajtár; Križ; Teržan; Dizdar/Potrebica; Cestnik; Belak) in podatke v arhivskih virih (Grahek; Božič) ali pa posebne najdbe (Hellmuth; Mihovilič; Turk; Gleirscher; Kerman, Preložnik, Tecco Hvala; Pavlin) in objekte (Svoljšak, Guštin). Prinašajo nova spoznanja o kulturnih stikih in povezavah, družbeni strukturi, obrtnih dejavnostih in središčih, grobnih ritualih in čaščenjih v bronasti in železni dobi. Temeljijo na modernih analizah in novih ovrednotenjih, opremljeni so z znanstvenim aparatom, vsebujejo nazorno ilustrativno gradivo, načrte najdišč, karte razprostranjenosti, preglednice in grafe. Dodani so jim izvlečki v slovenskem in angleškem jeziku ter prevedeni povzetki ali prevodi celotnih besedil. Knjiga je posvečena eminentnemu slovenskemu raziskovalcu bronaste in železne dobe ob njegovem jubileju. Njegovo raziskovalno delo je predstavljeno v uvodnem poglavju skupaj z izbrano osebno bibliografijo.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

1 Šavel
19
2 Velušček Čufar
39
3 Hellmuth
65
4 Ložnjak Dizdar
81
5 Gutjahr
91
6 Mihovilić
113
7 Turk
123
8 Gleirscher
137
1 Teržan
251
16 Božič
271
17 Svoljšak
287
18 Kerman
297
19 Preložnik
311
20 Tecco Hvala
323
21 Pavlin
341
22 Dizdar Potrebica
355

9 Kmetova StegmannRajtár
149
10 Mele
167
11 Mlekuž Črešnar
197
12 Mason
213
13 Grahek
225
14 Križ
239
23 Cestnik
377
24 Belak
397
25 Guštin
405
OIAS
415
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi