Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2013 - 316 strani
Monografija, ki je razdeljena na tri dele, obravnava poselitev severovzhodne Slovenije v pozni bronasti dobi. Analizirana so naselja, grobišča, depoji in posamične najdbe, torej vse tiste strukture, ki dajejo pečat kulturni pokrajini. Po razmeroma močni obljudenosti v starejši bronasti dobi, je v srednji bronasti dobi nastopilo zatišje, poselitvena mreža pa se je zopet zgostila proti koncu 2. tisočletja pr. Kr., ko naštejemo na tem območju največ najdišč.Drugi sklop je posvečen tipokronologiji keramičnega posodja iz bronastodobnih naselij v Ormožu, Ptuju in Gornji Radgoni.V zaključnem poglavju prvega dela publikacije je podan celovit pogled na pozno bronasto dobo severovzhodne Slovenije. Predstavljena je bivalna kultura, proces nastanka središč, gospodarske osnove ter stiki z oddaljenimi kraji.V drugem in tretjem delu monografije so objavljeni terenski izvidi in najdbe z Grajskega griča na Ptuju in Grajskega hriba v Gornji Radgoni. Gre za pomembni višinski naselji, ki sta v pozni bronasti dobi skupaj z utrjenim Ormožem predstavljali pomembna središča v poselitveni mreži severovzhodne Slovenije.
 

Vsebina

Kronologija Chronologie
21
Tipolkronoogija Typochronologie
25
Datiranje Datierung
67
Poselitvene strukture Besiedlungsstrukturen
84
Poselitvena dinamika Besiedlungsdynamik
101
SV Slo v pozni Bd NO Slo in der späten Bz
111
Katalog
123
Uvod Einführung
135
Katalog
158
Uvod Einführung
179
Sonde Schnitte
184
Katalog
195
Literatura Literaturverzeichnis
207
Table Tafeln
1
OIAS
99
Avtorske pravice

Terenski izvidi Befunde
145

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki