Sodobne teorije pripovedi

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. maj 2014 - 286 strani

Knjiga se razvejanega področja, za katerega je v rabi tudi termin postklasična naratologija, loteva iz dveh literarnovednih perspektiv: historično razvojne in sistematske ali teoretično metodološke. Tako zajame pojav, ki v slovenski literarni vedi doslej še ni bil obravnavan na ta način in v takem obsegu in se pri tem osredotoči na verbalne pripovedi. Prvi del knjige se ukvarja s teoretskimi preliminarijami, vpeljavo temeljnih pojmov in terminološkimi vprašanji, določitvijo predmeta raziskovanja in definicijami pripovedi. Drugi del sledi zgodovini teorij pripovedi in oblikovanju njenega pojmovnega instrumentarija skozi več razvojnih faz. Tretji del pregleda slovenske dosežke in jih primerja z razvojem mednarodnih raziskav. Četrti del pa preverja aplikabilnost sodobnih pripovednoteoretskih teženj ob konkretnem gradivu. Obravnava koncept vsevednega pripovedovanja, vidike naratologije drame in pojav pripovednosti v dramatiki Dušana Jovanovića, razvoj naratologije družbenih spolov, vpeljavo pripovednoteoretskih kategorij v raziskovanje avtobiografij in zaokroži razpravljanje z vstopom na interdisciplinarno področje t. i. historiografske naratologije.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Koron’s monograph explores a vast field of theory – occassionally called post-classical narratology – from the historical-developmental and the systematic or theoretical-methodological perspectives. The first part of the book treats the theoretical preliminaries, basic concepts, terminological questions, delimitations of the research subject, and the definitions of narrative. The second part outlines the history of narrative theories, divided into several phases, and the formation of its concepts. The third part discusses Slovenian contributions to the field and compares them to the international state of research. The fourth part examines the applicability of contemporary narratological approaches to concrete texts. It treats the concept of omniscient narration, aspects of narratology of drama and the phenomenon of narrativity in the plays of Dušan Jovanović (1939–), the development of gendered narratology, the introduction of narratological concepts in autobiographies and concludes the discussion with entering the interdisciplinary field of historiographical narratology.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Uvod
9
Terminološke odločitve in določitve
19
Določitev predmeta raziskovanja in večpomenskost pripovedi
25
pripovedi
35
Novoveški predhodniki pripovednoteoretskih pristopov
46
Predstrukturalistična razvojna faza teorij pripovedi
52
Izpopolnitve pripovednoteoretskega instrumentarija od tridesetih
63
Predstrukturalistična teorija pripovedi na nemškem jezikovnem področju
69
Pregled slovenskih pripovednoteoretskih zasnov 127 O pripovednoteoretskih nastavkih do konca 19 stoletja
127
Predstrukturalistična faza pri Slovencih
130
Stičišča s klasično naratološko fazo od sredine šestdesetih do konca osemdesetih
144
od devetdesetih let naprej
160
K praktični rabi postklasične naratologije 171 Koncepcija vsevednega pripovedovanja v aktualnih diskusijah
171
Vidiki naratologije drame
187
Naratologija in analiza dram Dušana Jovanovića
200
sodobne pripovednoteoretske kategorije v raziskavah avtobiografskih pripovedi
204

Predstrukturalistični prispevki francoskih teoretikov
77
Pripovedna slovnica Tzvetana Todorova
85
Genettov Discours du récit
87
Sočasne druge usmeritve v teorijah pripovedi sedemdesetih
97
Stanzel Prince Bal Chatman in drugi osemdesetih
99
Barthesov SZ in poststrukturalizem
103
Psihoanalitične pripovednoteoretske težnje
105
Hayden White in problem historiografske pripovedi
107
Ricœurjeva filozofska refleksija pripovedi
110
teorije pripovedi od začetka devetdesetih let do danes
113
O naratološki diverzifikaciji
114
O predmetu sodobnega pripovednoteoretskega preučevanja 121 O terminoloških razmerjih širini in ožini ter hierarhiji pojmov
121
Naratologija v sodobnem literarnovednem kontekstu
124
O pripovedni identiteti subjektu zavesti in fikcijskosti avtobiografij
206
Pripovednost in fokalizacija v avtobiografiji
212
Nezanesljivo pripovedovanje v avtobiografiji
215
Bralci v razmerju do realnih avtorjev avtobiografij
217
spolnoidentitetno ozaveščeni
218
Družbenospolno ozaveščeni romani Suzane Tratnik Braneta Mozetiča romani v novejši slovenski literaturi in Andreja Moroviča
225
teorija pripovedi in teorija literarne
229
Pripoved v teoriji literarnega zgodovinopisja
238
O možnostih pripovedi v sodobnem literarnem zgodovinopisju
244
Imensko kazalo
273
Summary
283
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki