Zgodovina morale: 1. Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in meščansko

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. avg. 2015 - 488 strani

Monografija predstavlja raziskavo zgodovinskega razvoja zakonske zveze oziroma odnosov med moškim in žensko – od strasti, ljubezni, prijateljstva in osnovanja življenjske skupnosti, do težav, ki so preprečile združitev ali ovirale zakonske zveze po cerkvenih teorijah, laiških predstavah in običajih. Gre za prvo od dveh knjig o zgodovini ljubezenske morale na Slovenskem med začetkom srednjega veka in koncem 18. stoletja na Slovenskem, tik pred spremembo fevdalne družbe v industrijsko oziroma meščansko družbo. Raziskava osvetljuje življenje skozi dejanja in misli konkretnih ljudi in je zasnovana na arhivskem gradivu, na zasebnih in uradnih zapisih cerkvenih in posvetnih inštitucij, ki so uravnavale tok zakonskih zvez, družin in morale. Iztočnica in vodilna zgodba je razvezovanja zakoncev Marije Kajetane in Jošta Antona grofa Ursini–Blagay iz let 1769–1772. Osnovni vzrok njunega razveznega zahtevka je bila moževa spolna »impotenca«. Prek tega primera in z podrobno analizo drugih primerov, ki so zadevali za ljubezen in zakonsko zvezo usodne spolne disfunkcije, avtor analizira splošne ljubezenske mentalitete in zaznave zakonske zveze.

Upošteva tudi teološke, filozofske in umetnostne vire. Monografija s konkretnimi primeri iz slovenskega okolja in empirijo ter statistiko pojasnjuje tudi nekatere mite. Na primer napačne predstave o revnem in nesvobodnem kmetu, o patriarhalnosti slovenske družbe, o zatiranih ženskah, predstave o zatiranju spolnosti s strani Cerkve ter mit o vplivu razsvetljenstva na spremembe ljudske morale. Tudi na Slovenskem so bila razmerja med spoloma bolj vzajemna in mehka kot bi sodili le po uradnih zapisih. Analize ekonomskih in pravnih kazalcev ženske moči v družinskih in zakonskih razmerjih skozi sodne spore pa kažejo tudi precejšnjo žensko socialno moč tudi v zgodovinskih obdobjih, ki jih ima velik del javnosti še vedno za nazadnjaške.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

The monograph ('History of Morality. Love and Marriage in Slovenian Territory Between the Middle Ages and the Bourgeois Period') is a research on the historical development of marriage or, rather, relationships between a man and a woman—ranging from passion, love, friendship and cohabitation to circumstances that rendered union impossible or thwarted marriages on the basis of religious theories, lay conceptions, and customs. It is the first of two books on the history of love morality in Slovenian territory between the beginning of the Middle Ages and the end of the 18th century, just before feudal society was transformed into industrial or bourgeois society. The second book will present the other side of love patterns: extramarital love, sinful and criminalised love, domestic violence, as well as dissolution and termination of marriage or extra-marital relation.

The research casts light on the lives of people through their actions and thoughts, by drawing on archival material, as well as private and official records of religious and secular institutions that regulated the flow of marriages, families and morals. The background and main story is the divorce of Marija Kajetana and Jošt Anton Count Ursini–Blagay in the period of 1769–1772. The basic reason behind their petition for divorce was the husband’s sexual “impotence". Based on their case and a detailed analysis of other cases involving sexual dysfunctions that wreaked havoc on love and marriage, the author examines general love mentalities and perceptions of marriage from forms and methods of arranging marriage vows, engagements and weddings, their motives, as well as the role of emotions in marriage. In legal theory and practice, sexual issues were extremely complex cases which revealed a whole spectrum of views on love and marriage, by constituting a dysfunction that hindered formal, divine and physical perfection as well as validity of marriage.

Even though the monograph largely centres on the territory of present-day Slovenia, it draws comparisons with the neighbouring regions and the broader European area. In doing so, it also takes into account theological, philosophical, and art sources. Drawing on real cases from the Slovenian environment as well as empiricism and statistics, it also clarifies certain myths. For instance, the misconceptions of the poor and unfree peasant, the patriarchalism of Slovenian society, suppressed women, the notion of sexual repression imposed by the Church, as well as the myth about the impact that Enlightenment had on the changes in morality of the lower social classes. In Slovenian territory, as well, relations between the sexes were more reciprocal and affectionate than implied by official records. Moreover, analyses of economic and legal indicators of women’s power in family and marriage relations through legal disputes also show that women held considerable social power also in historical periods that are still largely regarded as reactionary.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Predigra
7
Kako se je kalila impotenca na Slovenskem?
28
LJUBEZEN ZAKONSKA ZVEZA IN OVIRE DO SREČE
74
Obljube zaobljube zaveze
87
Ljubezen med starševskim vetom in pragmatičnostjo
186
seksualna edukacija in testiranje mašine
270
LJUBEZEN ČAST IN MORALA
301
seks droge in izpetje neke zakonske zveze
392
Med posmehom in tabujem
420
DODATKI
444
Abstract
488
Avtorske pravice

Druge izdaje - Prikaži vse

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki