Nepopolno raztapljanje karbonatnih kamnin v kraških jamah Slovenije

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. apr. 2014 - 222 strani

Raziskave, predstavljene v monografiji, so bile posveèene nepopolnemu raztapljanju apnencev in dolomitov v kraških jamah; to je pojavljanju debelih, mehkih con »topnega« ostanka karbonatnih kamnin. S terenskimi in laboratorijskimi analizami sem skušala spoznati, kaj se dogaja v karbonatnih kamninah med preperevanjem in zakaj se popolnoma ne raztopijo. Raztapljanje prodira v kamnino po razliènih strukturah in teksturah. Rezultati analiz so pokazali, da se tako apnenec kot dolomit med preperevanjem èistita; izlužijo se Mg, Sr in U, struktura kamnine pa obenem postaja vedno bolj porozna. V primerih, ko je površina preperele kamnine v stiku s tekoèo vodo, voda z njene površine trga izpostavljene delèke in jih odnaša. Èe voda ne teèe dovolj hitro èez izpostavljene delèke, ostanejo na steni rova. Razmerje med korozijo in mehansko erozijo karbonatne kamnine v steni jamskega rova je bolj pomembno za oblikovanje hrapavosti in razliènih skalnih oblik na stenah kot pa za samo rast rova. Mikroorganizmi so prisotni, ne vemo pa še ali sodelujejo pri preperevanju. Iz raziskav sledi, da so cone bele porozne kamnine na jamskih stenah produkt preperevanja in ne izloèanja sekundarnih mineralov.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

01 uvod
1
02 kamnine
5
03 razpad
21
04 sedime
30
05 Aprep
45
06 borst
48
07 martinska
62
08 Krempljak
70
15 vlaga2
109
16 rentgen
112
17 elementi
121
18 ogljik
126
19 kompleks
128
20 EDS1
135
21 EDS2
147
22 žarek
150

09 prevala
77
10 turkova1
83
11 Gostale
86
12 analize
95
13 Bprerez
98
14 prerez2
104
23 bakterije
158
24 razmerje
164
25 sklep
176
26 Literatu
187
27 PRILOGA
201
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki