Slavistična revija, Količina 37

Sprednja platnica
Slavistično društvo v Ljubljani, Inštitut za slovenski jezik, Inštitut za literaturo, 1989

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

HORACE G LUNT Common Slovene and Common Slavic
7
WILLEM VERMEER Traces of an early Romance isogloss in Western Balkan Slavic
15
FREDERIC KORTLANDT The accentuation of neuter nouns in Slovene and West
31
JADRANKA GvozdANOVIĆ O akcentu i vokalskom kvalitetu u Brižinskim spomeni
44
CLAUDE VINCENOT Laccentuation Slave étude diachronique
53
JOŽE TOPORIŠIČ Slovenska knjižna tonemskost govora Jakoba Riglerja
61
ZUZANNA TOPOLIŃSKA O pewnej osobliwej słoweńskej konstrukcji prowerbalnej
97
STJEPAN BABIĆ Upotreba instrumentala u slovenskom i hrvatskom književnom jeziku
103
ZINKA ZORKO Govor vasi Žetinci Sicheldorf v avstrijskem Radgonskem kotu
241
Pohl Slovenske in slovanske izposojenke v nemškem jeziku Koroške
253
FRANCKA BENEDIK Slovanski lingvistični atlas
265
GEORGE THOMAS The role of diglossia in the development of the Slavonic literary
273
JOŽE PATERNOST Jeziki nagrobnih napisov v Sloveniji sociolingvistične posebnosti
283
ALOJZ JEMBRIH Rukopisni umetak u Vramčevoj Postilli 1586
297
JAMES TOLLEFSON Language planning and social theory
311
Tomo KOROŠEC Besedilnost vprašanja v intervjujskem dvogovoru
319

GERHARD NEWEKLOWSKY Raba podrednih veznikov v Trubarjevem Pismu Rimlja
109
Martina OROŽEN Govorno in knjižno besedišče v Megiserjevem slovarju 1744
121
ALENKA ŠIVICDular Južnoslovansko gatati ają vedeževati
135
METKA FURLAN O slovanskem sélú in hetitskem šeli slovanskohetitski izoleksi
145
Marko SNOJ Sledi praslovanskega predloga sb podoben enak približen v slovenš
151
PAVEL ZDOVC O besedotvornih variantah imen za prebivalce krajev na zamejskem
159
ADA VIDOVIĆMUHA Zgradba neglagolskih tvorjenk v Vorenčevem slovarju
171
MAJDA MERŠE Izpridevniški glagoli v Dalmatinovi Bibliji
189
Boris Markov O prislovih z orodniškim obrazilom v sodobnih slovanskih jezikih
201
WILLIAM W DERBYSHIRE Remarks on new homomorphs and homoforms in modern
213
LENČEK Notes on the evolution patterns of the Common Slavic g y
219
His description of
233
Nina B MECKOVSKA Predšestvenniki sravnitelnoistoričeskogo jazykoznanija v slav
343
GREENBERG Ágost Pávels Prekmurje Slovene grammar
353
VELEMIR GJURIN Podgesla v slovarčkih Bohoričevih Zimskih uric
365
RAZPRAVE
385
FRANC ZADRAVEC Odtisi Dostojevskega v slovenski poetiški filozofski in estetiški
403
FRANCE BERNIK Heinrich Heine in slovenska literatura
429
FRANC ZADRAVEC Majcnova poetika besede in njena sled v njegovih pesmih
445
FRANCE BERNIK Poezija Stanka Majcna
455
MIRAN HLADNIK Majcnov avtobiografski fragment med spomini in podoživljanjem
463
pripovedkovni intertekst v Cankarjevi
471
OCENE ZAPISKI POROČILA GRADIVO
489
CONTENTS

Druge izdaje - Prikaži vse

Bibliografski podatki