Slovenski knjižni jezik 16. stoletja: Razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2009 - 393 strani
 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Predgovor
9
Dalmatinovi Bibliji
33
Vid in čas v Trubarjevih in Dalmatinovih biblijskih prevodih
45
Glagolski vid v povezavi z načinom in naklonom v Trubarjevih
55
Razmerje med leksičnim in vidskim pomenom glagola
67
Glagolski vid v Dalmatinovi Bibliji ob naslonitvi na Lutrov prevodni zgled
77
Vrste glagolskega dejanja v delih slovenskih protestantskih piscev
85
Raba pogojnika v slovenskem knjižnem jeziku 16 stoletja
99
Slovnične in pomenske značilnosti izpridevniških glagolov
205
Predponska glagolska tvorba in njen vpliv na skladenjsko okolje
219
Konkurenčna razmerja glagolov v Dalmatinovi Bibliji
229
delih slovenskih protestantskih piscev 16 stoletja
239
Megiserjeva slovarja in oblikujoča se knjižnojezikovna norma v 16 stoletju
253
Škrabčev prikaz protestantskega pravopisa
261
Škrabčevem jezikoslovju
273
SUMMARIES ZUSAMMENFASSUNGEN
291

Upoštevanje glagolskega oblikoslovja 16 stoletja v jezikoslovnih delih
115
Glagolski kalki v zgodovini slovenskega knjižnega jezika
129
Besedotvorni pomeni izsamostalniških glagolov v Dalmatinovi Bibliji
147
Raba izsamostalniških glagolov in nadomestnih besednih zvez v Dalmatinovi Bibliji
167
Izpridevniški glagoli v Dalmatinovi Bibliji
177
Glagolski priponi ova in ava v jeziku slovenskih
184
VIRI
309
LITERATURA
315
OBJAVE RAZPRAV
331
KAZALO VIROV
337
STVARNO KAZALO
377
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki