Slovenski knjižni jezik 16. stoletja: Razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2009 - 393 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.
Monografija obravnava predvsem oblikoslovno in besedotvorno problematiko slovenskega knjižnega jezika v obdobju njegovega nastanka. Čeprav se delo osredinja na glagol in njegove kategorije, so vključene tudi druge besedne vrste, v prid širine opisa pa pritegnjene tudi druge ravnine jezikovne zgradbe (pisna, glasoslovna, skladenjska). Odkrivanje sistemskih potez knjižnega jezika najpogosteje poteka preko analize jezika vzročnih besedil osrednjih piscev (zlasti Trubarja, Dalmatina in Krelja). K celovitejšemu pregledu prispevajo tudi rezultati preverjanja vpliva tujih prevodnih predlog ter dodane diahrone osvetlitve.
 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Predgovor
9
Dalmatinovi Bibliji
33
Vid in čas v Trubarjevih in Dalmatinovih biblijskih prevodih
45
Glagolski vid v povezavi z načinom in naklonom v Trubarjevih
55
Razmerje med leksičnim in vidskim pomenom glagola
67
Glagolski vid v Dalmatinovi Bibliji ob naslonitvi na Lutrov prevodni zgled
77
Vrste glagolskega dejanja v delih slovenskih protestantskih piscev
85
Raba pogojnika v slovenskem knjižnem jeziku 16 stoletja
99
Slovnične in pomenske značilnosti izpridevniških glagolov
205
Predponska glagolska tvorba in njen vpliv na skladenjsko okolje
219
Konkurenčna razmerja glagolov v Dalmatinovi Bibliji
229
delih slovenskih protestantskih piscev 16 stoletja
239
Megiserjeva slovarja in oblikujoča se knjižnojezikovna norma v 16 stoletju
253
Škrabčev prikaz protestantskega pravopisa
261
Škrabčevem jezikoslovju
273
SUMMARIES ZUSAMMENFASSUNGEN
291

Upoštevanje glagolskega oblikoslovja 16 stoletja v jezikoslovnih delih
115
Glagolski kalki v zgodovini slovenskega knjižnega jezika
129
Besedotvorni pomeni izsamostalniških glagolov v Dalmatinovi Bibliji
147
Raba izsamostalniških glagolov in nadomestnih besednih zvez v Dalmatinovi Bibliji
167
Izpridevniški glagoli v Dalmatinovi Bibliji
177
Glagolski priponi ova in ava v jeziku slovenskih
184
VIRI
309
LITERATURA
315
OBJAVE RAZPRAV
331
KAZALO VIROV
337
STVARNO KAZALO
377
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki