Slike strani
PDF
[graphic]
[ocr errors]

Ncj zhudu , sakaj "S. Duh ;*c bil s' Svetcm Grogoriam , ter je njemu noter dajal kaj je on imel vuzhiti, inu pifiar h' pobulshajnu tiga Svetà , kakor vczhkrat Petrus Diaconus je vidil S. Duha sydeiti na glavi S. Grogoria. Те/latus efl Vetrus 'Diaconus , Je Spiritum SanBum columba fpecie in ejus tafiteßpe vidijje. Ali sakaj $. Duh v podobi eniga goloba, je sydel na glavi S. Grogoria ? Ta Vuzheni Varro pravi od Goloba , de. In culminibus tedium , & turrium verßtur, tmminentiora loca petens. Dokler tedaj nej bilu vishishiga , Inu íveteshiga mcjfta , kakor je bil S. Grogor , satoraj S. Duh je na glavi S. Grogoria sydel. Ali dalej bi hotel vejdit, sakaj S. Duh v' podobi tiga goloba je prishal k' S. Grogoriu ? Dokler k' Jogrom .je bil prishal v' podobi tiga ognia , de bi nyh ierza resgrcl, inu potle , de bi ony vus volui íuejt ushgali s' ogniam lubesni Boshje : Spumnitc sdaj N. N. kaj pilhe S. Lukcsh na j. poftavi, de kadar je bil Chriftus karshen v' Jordanu. Apertum eßcalum , & defeendit Spiritus^яс-с' i* SanBus corporaii fpecie ficut columba in ipfum : Et vox de calo faBa eß. 4u es filius meus dileBus : in te complacuit mihi. Inu dergdi ftoy piifanu. Super quem videris Spiritum dejeendentem , & manentem fuper eum , hic efl , qui baptizat in Spiritu SanBo. Kir imate N. N. dobru samerkat taifto befledo. Manentem. Tuje , ftonovitnu ftojezhiga : Sdaj jeft pravem , dokler S. Duh v' podobi tiga goloba je ftonovitnu ftal na glavi S. Grogoria , katcru fe nebere od drugyh Svetnikou , tcmuzh Ii de per drugyh Svctnikah cn kratik zhafl"je prebival, na S. Grogorju рак dolgu zhafla ftonovitnu je prebival, kakor na Chriftufu , od katcriga pravi S. £г°-£ ^ gor. ht cunBis namque ßdelibus Spiritus SanBus venit, [edf 2 j^* in (ola Mediatore femper ßngulariter permanet ,quia ejus hu^lneAt At^ manitatem numquam defervit , ex cujus Vivinitate procedii, reo, Sdaj pravam , zhe my nikuli nevidimo S. Grogoria , de bi S. Duh ncsydel na njegovi glavi , ali rami , kakor na tem Svctcm Altariu vidimo , de na Pildu S. Grogoria S. Duh iydy , ter leto navado , inu visho malat S. Grogoria imà

S.Kath.

[ocr errors]

v' podobi eniga petterja ? Poprej kakor bom urshohN.N. povedal , imaio samerkat kaj piihe Olkot, namrezh de en shlahtni Gospud je bil eno lepo hisho fiíydal, inu Jete beU sede na hishne urata je bil fturil sapiflât ; Decretum detur, ne dormiat , aut epuletur. Etc gens villana , Jed Achilles , 4Hato , t)ïana% Na letu Chriftus le perkashe timu Gospudu , ter ierdicu k' njému pravi : Dokler ti letc vboge v* tvojo hisho nepuftish priti, jeft tudi nebom puitil tebe v' Ncbefla. Na letc beflede ta Gospud le preftrasht , le sgreua , de pruti tem vbogem /с bil neufmilen , sbiilhe te perve befiede , ter 1ère gori sapiihe. Mutetur Decretum , SanBorum fujcipe extum. Nudum , Martinum , Ja* cobum , Lazarum , peregrinum. Duor reh Papçshou je bil poprej brebivalszhe tch firshtou , inu krajiou * potle S. Giogor , dokler on je regerau je bil taifti Duor fturil prebivalszhc teh pctlcrjou ; satoraj tudi je bil to uñado doíegil y de tudi krajl teh Angelou , kateri : *Propternos egeS*>r*c-%* nus faSus cum effet dives. Sc je bil ureden fturil v' hisho S. Grogoria priti v' podobi eniga petleiia. 'Dominum Angelorum peregrini facie accepit.. О shlahtna hisha / Coshja hoshtaria ! dokler v* leco je prishal v' goftie krajl teh Angelou : Oh Velik fi ti S. Grogor , kateri imash tulikajn proftora v' tvoj hishi, de samoresh ieipregovati pod tvojo ftreho taiftiga. Quem cali с apere non peter ant.. Velik fi gvishnu S. Grogor , v' tem kir fi ti goftiî Stuarnika celliga tveta , inu skufi leto miloft tvojo fi doiegil to vezhno Nebelko vczherjo , katero s'temy Angely do vckoma bosh vshival.

Sdaj bi jeft hotel N. N., de bi vfy vy pocxcmpelnu valhiga S. Variha vimileni biîy pruti tem vboicm , inu tudi vy v' tej vishi bi Chriftuta goftiii , sakaj tam pravi î jy ^ Quamdiu Jèci{iis uni y ex bis fratribus mets minimis , mibif Jecißis. inu na tetem , inn na unem obilnu Gospud Bug vam bo povernil, sakay pravi : Date , & dabitur vobrs.Lnc.i,6» Inu S. Dub pravi : De nihdar nebo potexboval taifti,kateri

Ce tem

« PrejšnjaNaprej »